Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Επιβολή συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που μια σημαντική τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ή με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει μέτρα επιβολής συμμόρφωσης και αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Τα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποχρεώνουν τις εποπτευόμενες τράπεζες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας όπως αυτές καθορίζονται στις εποπτικές αποφάσεις ή κανονισμούς. Τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν μόνο σε περίπτωση συνεχιζόμενων παραβάσεων.

Ποια είναι τα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης που μπορεί να επιβάλει η ΕΚΤ;

Περιοδικές χρηματικές ποινές

Τα χρηματικά μέτρα επιβολής συμμόρφωσης που είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΕΚΤ είναι οι αποκαλούμενες «περιοδικές χρηματικές ποινές». Η τράπεζα πρέπει να πληρώνει ένα ημερήσιο ποσό – μέχρι και 5% του μέσου ημερησίου κύκλου εργασιών – για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση και για μέγιστη περίοδο 6 μηνών.

Άλλα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης

Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να εφαρμόσει τα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης που προβλέπουν οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις του αντίστοιχου συμμετέχοντος κράτους μέλους. Επίσης, μπορεί να δώσει εντολή στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) να επιβάλουν αμιγώς εθνικά μέτρα επιβολής συμμόρφωσης.

Αρχή της αναλογικότητας

Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής συμμόρφωσης, η ΕΚΤ ακολουθεί τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας.

Διοικητική επανεξέταση

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που επιβάλλουν μέτρα συμμόρφωσης μπορεί να υποβληθούν σε επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης τράπεζας.

SEE ALSO

Find out more about related content

Legal framework

Regulatory environment

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων