Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Επιβολή συμμόρφωσης

Εάν μια σημαντική τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ή τα εποπτικά μέτρα που έχουν εκδοθεί με απόφαση της ΕΚΤ, τότε η ΕΚΤ μπορεί, ανάλογα με την παράβαση, να επιβάλλει μέτρα συμμόρφωσης ή/και αποδοτικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις (περισσότερες πληροφορίες για τις κυρώσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα για τις εποπτικές κυρώσεις).

Σκοπός των μέτρων επιβολής συμμόρφωσης είναι να υποχρεώσουν τις εποπτευόμενες τράπεζες να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας όπως αυτές καθορίζονται σε εποπτικές αποφάσεις ή κανονισμούς. Τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν μόνο σε περίπτωση συνεχιζόμενων παραβάσεων.

Ποια είναι τα μέτρα συμμόρφωσης που μπορεί να επιβάλει η ΕΚΤ;

Περιοδικές χρηματικές ποινές 

Οι περιοδικές χρηματικές ποινές είναι τα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης που είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΕΚΤ. Αυτές οι ποινές επιβάλλονται σε τράπεζες που συνεχίζουν να παραβαίνουν υποχρεώσεις που απορρέουν από αποφάσεις ή κανονισμούς της ΕΚΤ. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση το συντομότερο δυνατόν, καθώς σε αυτή την περίπτωση η εμπλεκόμενη τράπεζα θα πρέπει να πληρώσει ένα ημερήσιο ποσό – που μπορεί να ανέλθει έως και σε 5% του μέσου ημερησίου κύκλου εργασιών της – για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση, μέχρι μια μέγιστη περίοδο έξι μηνών (μετά την οποία μπορούν να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες). 

Το συνολικό ποσό των συσσωρευμένων περιοδικών χρηματικών ποινών που επιβάλλει η ΕΚΤ σε μια τράπεζα θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, συμπεριλαμβανομένου του είδους και της φύσης της παράβασης καθώς και της ταυτότητας της εμπλεκόμενης εποπτευόμενης οντότητας.

Άλλα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης

Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να εφαρμόσει τα μέτρα επιβολής συμμόρφωσης που προβλέπουν οι εθνικές εκτελεστικές διατάξεις του αντίστοιχου συμμετέχοντος κράτους μέλους. Επίσης, μπορεί να δώσει εντολή στις εθνικές αρμόδιες αρχές να επιβάλουν αμιγώς εθνικά μέτρα επιβολής συμμόρφωσης. 

Διοικητική επανεξέταση

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που αφορούν την επιβολή συμμόρφωσης μπορούν να επανεξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης τράπεζας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων