Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

Η ΕΚΤ τηρεί κατάλογο όλων των σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της (Μέρος Α) και των λιγότερο σημαντικών τραπεζών που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της (Μέρος Β). Στο Μέρος Β, οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες που ταξινομούνται ως "υψηλής επίδρασης" (high-impact - HI) φέρουν τον χαρακτηρισμό "(HI).

Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται τακτικά και αντανακλά όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη σημασία των τραπεζών οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ πριν από την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης μεταβολών.

Αριθμός τραπεζών υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ: 113
Προηγούμενοι κατάλογοι όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων

Εισαγωγή στον κατάλογο (συμπεριλαμβανομένης της νομικής του βάσης)

Μεταβολές της σημασίας

Η ΕΚΤ επανεξετάζει ετησίως τη σημασία όλων των τραπεζών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Επίσης, όταν κρίνεται απαραίτητο, διενεργεί ειδικές αξιολογήσεις στη διάρκεια του έτους, για παράδειγμα στο πλαίσιο της χορήγησης ή ανάκλησης αδειών λειτουργίας (αδειοδοτήσεων) ή όταν σημειώνονται μεταβολές στη δομή ενός ομίλου.

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας

Ετήσια επανεξέταση

Προηγούμενες ετήσιες επανεξετάσεις

Κατηγορίες εποπτευόμενων οντοτήτων

Στον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι κατηγορίες των εποπτευόμενων τραπεζών αναφέρονται ως εξής:

  • Πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη.
  • Εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη.
  • Μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη.
  • Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων