Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εποπτική αξιολόγηση (SREP)

Οι επόπτες αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουν ότι αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) και σκοπός της είναι να καθιστά δυνατή τη συνεπή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα απαραίτητα εποπτικά μέτρα.

Τι είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης;

Αποτελέσματα της SREP

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της SREP 2023

Μία φορά τον χρόνο δημοσιεύουμε περίληψη των αποτελεσμάτων της SREP για όλες τις τράπεζες που εποπτεύουμε άμεσα.

Περισσότερες πληροφορίες
Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Διευκρινίζουμε τι ποσότητα κεφαλαίου πρέπει να διατηρεί κάθε εποπτευόμενη τράπεζα για να καλύπτει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Περισσότερες πληροφορίες
Κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (P2G)

Περιμένουμε από τις τράπεζες να διατηρούν επαρκή ποσότητα κεφαλαίου για να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς διενεργούμε την SREP;

Οι επόπτες χρησιμοποιούν ενιαία μεθοδολογία και ένα σύνολο εναρμονισμένων εργαλείων για να αξιολογούν τις τράπεζες κατά τρόπο συνεπή. Επικεντρώνονται στα επιχειρηματικά μοντέλα, την εσωτερική διακυβέρνηση, τους κινδύνους για το κεφάλαιο και τους κινδύνους για τη ρευστότητα των τραπεζών.

Περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρηματικό μοντέλο

Οι επόπτες αναλύουν το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές δραστηριότητες και τους επιχειρηματικούς τομείς που καλύπτει, το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί και τις κυριότερες ευπάθειές της.

Περισσότερες πληροφορίες

Εσωτερική διακυβέρνηση

Οι επόπτες εστιάζουν στον τρόπο διοίκησης της τράπεζας, εξετάζοντας τα κύρια πρόσωπα, τις λειτουργίες, τα διοικητικά όργανα και τις επιτροπές της.

Περισσότερες πληροφορίες

Κίνδυνοι για το κεφάλαιο

Οι επόπτες αξιολογούν τέσσερις κατηγορίες κινδύνου: τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Περισσότερες πληροφορίες

Κίνδυνοι για τη ρευστότητα

Οι επόπτες αξιολογούν την ικανότητα της τράπεζας να καλύπτει έκτακτες ταμειακές ανάγκες, για παράδειγμα σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας όταν οι καταθέτες ενδέχεται να αποσύρουν πολύ περισσότερα χρήματα απ' ό,τι συνήθως.

Περισσότερες πληροφορίες

Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της SREP;

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Οι επόπτες χρησιμοποιούν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειες των τραπεζών από τα αρχικά στάδια της SREP.

Περισσότερες πληροφορίες
Εποπτικές προτεραιότητες

Κάθε χρόνο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ καθορίζει τις εποπτικές προτεραιότητές της με άξονα τις οποίες θα κινηθεί η SREP το δεδομένο έτος.

Περισσότερες πληροφορίες
Αξιολόγηση κινδύνων

Κάθε χρόνο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με σκοπό να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η SREP.

Περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων