Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων τραπεζικής εποπτείας και νομισματικής πολιτικής με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.


«Σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες δεν αποτελούν αυτήν τη φορά την πηγή του προβλήματος. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.»

Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ


Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Οι τράπεζες διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη μιας υγιούς οικονομίας, εξασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για αποταμίευση και επενδύσεις. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους στην οικονομία, οι τράπεζες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αρκετά εύρωστες για να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές. Ένας από αυτούς τους κανόνες ορίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επιπλέον κεφάλαια – τα λεγόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας – για δύσκολες περιόδους.

Μια βασική συνιστώσα των μέτρων στήριξης που λάβαμε ως απάντηση στην κρίση είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποθέματα τώρα. Έτσι θα αποδεσμευτούν κεφάλαια ύψους 120 δισεκ. ευρώ. Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών που θα προκύψουν από την κρίση ή να τα διαθέσουν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ύψους έως 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Ακριβώς σε περιόδους όπως η σημερινή οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα ασφαλείας τους, τα οποία  θα τις βοηθήσουν να εξασφαλίσουν ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητά τους να χορηγούν δάνεια

Οι τράπεζες πρέπει να τηρούν κανόνες όσον αφορά τα δάνεια που συνάπτουν. Θα πρέπει να χορηγούν δάνεια μόνο όταν πιστεύουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν.

Απαιτούμε επίσης από τις τράπεζες να παρακολουθούν προσεκτικά τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Όταν συμπεραίνει ότι ένας πελάτης είναι απίθανο να αποπληρώσει το δάνειό του, η τράπεζα πρέπει να ταξινομεί το εν λόγω δάνειο ως «μη εξυπηρετούμενο» ή «κόκκινο» και να βάζει στην άκρη χρήματα για ζημίες που συνδέονται με αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια για τη χορήγηση νέων δανείων.

Κατανοούμε ότι, σε μια κατάσταση κρίσης, ακόμη και οικονομικά εύρωστοι πελάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προσωρινά προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων τους. Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η τράπεζα δεν έχει επαρκή κεφάλαια επειδή περισσότερα δάνεια προς τέτοιους πελάτες ταξινομούνται ως «μη εξυπηρετούμενα», οι τράπεζες διαθέτουν τώρα μεγαλύτερη ευελιξία όταν ταξινομούν δάνεια που καλύπτονται από δημόσιες εγγυήσεις.

Είμαστε επίσης λιγότερο αυστηροί ως προς το πόσα χρήματα πρέπει να βάζουν οι τράπεζες στην άκρη ώστε να προετοιμαστούν για ζημίες σχετικές με δάνεια καλυπτόμενα από το Δημόσιο. Έτσι αποδεσμεύονται κεφάλαια που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Η εποπτεία διασφαλίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό. Απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να συμμορφώνονται με μια ευρεία δέσμη κανόνων. Εν μέσω κρίσης, όταν πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανησυχίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, αποβλέπουμε στη χαλάρωση ορισμένων από τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία: την παροχή δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό, θα προσαρμόσουμε τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές διαδικασίες και προθεσμίες ανάλογα με την κατάσταση κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προγραμματίσουμε εκ νέου τις επερχόμενες επιθεωρήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες και να παρατείνουμε τις προθεσμίες που τους έχουμε δώσει για να διορθώσουν τις ελλείψεις τις οποίες διαπιστώσαμε κατά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις.

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί

Η κρίση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ. Για να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους τους να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί, καλέσαμε τις τράπεζες να μην διανείμουν μερίσματα ούτε να επαναγοράσουν μετοχές στη διάρκεια της πανδημίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν χάρη στα μέτρα που παρουσιάσαμε παραπάνω για την απορρόφηση ζημιών ή την παροχή δανείων προς την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα τους επιτρέψει να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή μέσω της αγοράς στοιχείων ενεργητικού

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή με αγορές στοιχείων ενεργητικού και μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις τράπεζες

Για να στηρίξει την οικονομία στη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ έλαβε επίσης μια δέσμη μέτρων νομισματικής πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Παραδείγματος χάριν, αγοράζουμε διάφορα είδη στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), ύψους 1.350 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, αγοράζουμε ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες. Παρέχουμε έτσι περισσότερα κεφάλαια τα οποία οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χορηγήσουν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Αγοράζουμε επίσης εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Παρέχουμε επίσης μακροπρόθεσμα δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες που συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Εφαρμόζουμε λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία που οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν ως ασφάλεια, ή «εξασφάλιση», για αυτά τα δάνεια, ώστε να εγγυηθούμε ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Έτσι, οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τη χορήγηση δανείων.


Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecb.europa.eu αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.