Menu

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων τραπεζικής εποπτείας και νομισματικής πολιτικής με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.


«Σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες δεν αποτελούν αυτήν τη φορά την πηγή του προβλήματος. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.»

Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ


Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Οι τράπεζες διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη μιας υγιούς οικονομίας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για αποταμίευση και επενδύσεις. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους στην οικονομία, οι τράπεζες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αρκετά εύρωστες για να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές. Ένας από αυτούς τους κανόνες ορίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επιπλέον κεφάλαια – τα λεγόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας – για δύσκολες περιόδους.

Μια βασική συνιστώσα των μέτρων στήριξης που λάβαμε ως απάντηση στην κρίση είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα τώρα. Έτσι αποδεσμεύεται κεφάλαιο ύψους 120 δισεκ. ευρώ. Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών που απορρέουν από την κρίση ή να τα διαθέσουν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ύψους έως 1,8 τρισεκ. ευρώ.

Ακριβώς σε περιόδους όπως η σημερινή οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα ασφαλείας τους. Αυτά βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Οι τράπεζες πρέπει να τηρούν κανόνες όσον αφορά τα δάνεια που συνάπτουν. Θα πρέπει να χορηγούν δάνεια μόνο όταν πιστεύουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Απαιτούμε επίσης από τις τράπεζες να παρακολουθούν προσεκτικά τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Όταν καταλήγει ότι ένας πελάτης είναι απίθανο να αποπληρώσει το δάνειό του, η τράπεζα πρέπει να ταξινομεί το εν λόγω δάνειο ως «μη εξυπηρετούμενο» ή «κόκκινο» και να βάζει στην άκρη χρήματα για ζημίες που συνδέονται με αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια για τη χορήγηση νέων δανείων.

Κατανοούμε ότι, σε μια κατάσταση κρίσης, ακόμη και οικονομικά εύρωστοι πελάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προσωρινά προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων τους. Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η τράπεζα δεν έχει επαρκή κεφάλαια επειδή περισσότερα δάνεια προς τέτοιους πελάτες ταξινομούνται ως «μη εξυπηρετούμενα», οι τράπεζες διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όταν ταξινομούν δάνεια που καλύπτονται από δημόσιες εγγυήσεις.

Επίσης, έχουμε γίνει λιγότερο αυστηροί ως προς το πόσα χρήματα πρέπει να βάζουν οι τράπεζες στην άκρη ώστε να προετοιμαστούν για ζημίες σχετικές με δάνεια καλυπτόμενα από το Δημόσιο. Έτσι αποδεσμεύεται κεφάλαιο που μπορεί να χρηματοδοτήσει δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Η εποπτεία διασφαλίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό. Απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να συμμορφώνονται με μια ευρεία δέσμη κανόνων. Εν μέσω κρίσης, όταν πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανησυχίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουμε χαλαρώσει ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία: την παροχή δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό, προσαρμόζουμε τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές διαδικασίες και προθεσμίες ανάλογα με την κατάσταση της κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, μπορούμε να προγραμματίσουμε εκ νέου τις επερχόμενες επιθεωρήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες και να παρατείνουμε τις προθεσμίες που τους έχουμε δώσει για να διορθώσουν τις ελλείψεις τις οποίες διαπιστώσαμε κατά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Σκοπός είναι να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και εστιασμένη αξιολόγηση των τραπεζών που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, μειώνοντας παράλληλα το βάρος συγκριτικά με τους κανονικούς κύκλους της διαδικασίας SREP. Δίδεται έμφαση στην αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις και τους πιο ουσιώδεις κινδύνους και ευπάθειες που συνδέονται με την κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω του κορωνοϊού.

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί

Η κρίση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ. Για να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους τους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί, καλέσαμε τις τράπεζες να μην διανείμουν μερίσματα ούτε να επαναγοράσουν μετοχές προς το παρόν ή τουλάχιστον να περιορίσουν τη διανομή μερισμάτων και τα πριμ αποδοχών. Αντιθέτως, οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν χάρη στα μέτρα που παρουσιάσαμε παραπάνω για την απορρόφηση ζημιών ή την παροχή δανείων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα τους επιτρέψει να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή μέσω της αγοράς στοιχείων ενεργητικού

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή μέσω της αγοράς στοιχείων ενεργητικού και της παροχής μακροπρόθεσμων δανείων στις τράπεζες

Για να στηρίξει την οικονομία στη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ έλαβε επίσης μια δέσμη μέτρων νομισματικής πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Αγοράζουμε διάφορα είδη στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - ΡΕΡΡ) ύψους 1.850 δισεκ. ευρώ. Για παράδειγμα, αγοράζουμε ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες. Παρέχουμε έτσι περισσότερα κεφάλαια που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χορηγήσουν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Αγοράζουμε επίσης εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Παρέχουμε επίσης μακροπρόθεσμα δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες που συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Εφαρμόζουμε λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία που οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν ως ασφάλεια, ή «εξασφάλιση», για αυτά τα δάνεια, ώστε να εγγυηθούμε ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Έτσι, οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τη χορήγηση δανείων.


Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecb.europa.eu αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.