Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Εμείς στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων τραπεζικής εποπτείας και νομισματικής πολιτικής με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.


«Σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες δεν αποτελούν αυτήν τη φορά την πηγή του προβλήματος. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.»

Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ


Μέτρα στήριξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Οι τράπεζες διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη μιας υγιούς οικονομίας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για αποταμίευση και επενδύσεις. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους στην οικονομία, οι τράπεζες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αρκετά εύρωστες για να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές. Ένας από αυτούς τους κανόνες ορίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επιπλέον κεφάλαια – τα λεγόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας – για δύσκολες περιόδους.

Μια βασική συνιστώσα των μέτρων στήριξης που λάβαμε ως απάντηση στην κρίση είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα τώρα. Έτσι θα αποδεσμευτεί κεφάλαιο ύψους 120 δισεκ. ευρώ. Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών που απορρέουν από την κρίση ή να τα διαθέσουν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ύψους έως 1,8 τρισεκ. ευρώ.

Ακριβώς σε περιόδους όπως η σημερινή οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα ασφαλείας τους. Αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Μειώνουμε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Οι τράπεζες πρέπει να τηρούν κανόνες όσον αφορά τα δάνεια που συνάπτουν. Θα πρέπει να χορηγούν δάνεια μόνο όταν πιστεύουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Απαιτούμε επίσης από τις τράπεζες να παρακολουθούν προσεκτικά τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Όταν καταλήγει ότι ένας πελάτης είναι απίθανο να αποπληρώσει το δάνειό του, η τράπεζα πρέπει να ταξινομεί το εν λόγω δάνειο ως «μη εξυπηρετούμενο» ή «κόκκινο» και να βάζει στην άκρη χρήματα για ζημίες που συνδέονται με αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια για τη χορήγηση νέων δανείων.

Κατανοούμε ότι, σε μια κατάσταση κρίσης, ακόμη και οικονομικά εύρωστοι πελάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προσωρινά προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων τους. Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η τράπεζα δεν έχει επαρκή κεφάλαια επειδή περισσότερα δάνεια προς τέτοιους πελάτες ταξινομούνται ως «μη εξυπηρετούμενα», οι τράπεζες διαθέτουν τώρα μεγαλύτερη ευελιξία όταν ταξινομούν δάνεια που καλύπτονται από δημόσιες εγγυήσεις.

Είμαστε επίσης λιγότερο αυστηροί ως προς το πόσα χρήματα πρέπει να βάζουν οι τράπεζες στην άκρη ώστε να προετοιμαστούν για ζημίες σχετικές με δάνεια καλυπτόμενα από το Δημόσιο. Έτσι αποδεσμεύεται κεφάλαιο που μπορεί να χρηματοδοτήσει δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Η εποπτεία διασφαλίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό. Απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να συμμορφώνονται με μια ευρεία δέσμη κανόνων. Εν μέσω κρίσης, όταν πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανησυχίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, αποβλέπουμε στη χαλάρωση ορισμένων από τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία: την παροχή δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό, θα προσαρμόσουμε τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές διαδικασίες και προθεσμίες ανάλογα με την κατάσταση της κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προγραμματίσουμε εκ νέου τις επερχόμενες επιθεωρήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες και να παρατείνουμε τις προθεσμίες που τους έχουμε δώσει για να διορθώσουν τις ελλείψεις τις οποίες διαπιστώσαμε κατά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, θα υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το τρέχον έτος. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και εστιασμένη αξιολόγηση των τραπεζών που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, μειώνοντας παράλληλα το βάρος συγκριτικά με τους κανονικούς κύκλους της διαδικασίας SREP. Φέτος, στο πλαίσιο της διαδικασίας θα αξιολογηθεί η ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις και τους πιο ουσιώδεις κινδύνους και ευπάθειες που συνδέονται με την κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω του κορωνοϊού.

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να κάνουν αυτό που τους αναλογεί

Η κρίση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ. Για να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους τους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί, καλέσαμε τις τράπεζες να μην διανείμουν μερίσματα ούτε να επαναγοράσουν μετοχές στη διάρκεια της πανδημίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν χάρη στα μέτρα που παρουσιάσαμε παραπάνω για την απορρόφηση ζημιών ή την παροχή δανείων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα τους επιτρέψει να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή μέσω της αγοράς στοιχείων ενεργητικού

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή μέσω της αγοράς στοιχείων ενεργητικού και της παροχής μακροπρόθεσμων δανείων στις τράπεζες

Για να στηρίξει την οικονομία στη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ έλαβε επίσης μια δέσμη μέτρων νομισματικής πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Αγοράζουμε διάφορα είδη στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - ΡΕΡΡ) ύψους 1.350 δισεκ. ευρώ. Για παράδειγμα, αγοράζουμε ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες. Παρέχουμε έτσι περισσότερα κεφάλαια που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χορηγήσουν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Αγοράζουμε επίσης εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Παρέχουμε επίσης μακροπρόθεσμα δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες που συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Εφαρμόζουμε λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία που οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν ως ασφάλεια, ή «εξασφάλιση», για αυτά τα δάνεια, ώστε να εγγυηθούμε ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Έτσι, οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τη χορήγηση δανείων.


Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό

25 November 2020
Yves Mersch: Interview with Financial Times
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Martin Arnold on 23 November 2020
18 November 2020
Good governance in times of crisis
18 November 2020
COVID-19: the impact on Europe’s smaller banks
17 November 2020
Kerstin af Jochnick: COVID-19: recovery and regulatory response
Conversation between Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, and Tim Adams, President and CEO of the Institute of International Finance (IIF), at the IIF 7th Annual European Banking Union Colloquium
4 November 2020
Elizabeth McCaul: Out of the past, into the future: Transatlantic views on the next stage for European banking supervision
Keynote speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB at the European Institute of Financial Regulation (EIFR) Webinar on “Banking Supervision in Europe: a US perspective”

Δείτε όλες τις δημοσιεύσεις για τον κορωνοϊό


Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecb.europa.eu αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.