Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η απάντησή μας στην πανδημία του κορωνοϊού

Σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες δεν αποτελούν αυτήν τη φορά την πηγή του προβλήματος. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Στην ΕΚΤ έχουμε λάβει σειρά μέτρων τραπεζικής εποπτείας και νομισματικής πολιτικής με σκοπό να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξουμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε πιστώσεις

Οι τράπεζες διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη στήριξη μιας υγιούς οικονομίας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για επενδύσεις. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους στην οικονομία, οι τράπεζες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι αρκετά εύρωστες για να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές. Ένας από αυτούς τους κανόνες ορίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν επιπλέον κεφάλαια – τα λεγόμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας – για δύσκολες περιόδους.

Μια βασική συνιστώσα των μέτρων στήριξης που λάβαμε ως απάντηση στην κρίση είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα τώρα. Έτσι αποδεσμεύεται κεφάλαιο ύψους 120 δισεκ. ευρώ. Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών που απορρέουν από την κρίση ή να τα διαθέσουν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση νέων δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ύψους έως 1,8 τρισεκ. ευρώ.

Ακριβώς σε περιόδους όπως η σημερινή οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα ασφαλείας τους. Αυτά βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Δελτίο Τύπου: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρέχει προσωρινή κεφαλαιακή και επιχειρησιακή στήριξη ως απάντηση στον κορωνοϊό Εποπτεία. Ο λόγος στους ειδικούς. Γιατί οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν κεφάλαιο;

Μειώνουμε τους κινδύνους για τις τράπεζες και αυξάνουμε την ικανότητα τους να χορηγούν δάνεια

Οι τράπεζες πρέπει να τηρούν κανόνες όσον αφορά τα δάνεια που συνάπτουν. Θα πρέπει να χορηγούν δάνεια μόνο όταν πιστεύουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Απαιτούμε επίσης από τις τράπεζες να παρακολουθούν προσεκτικά τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Όταν καταλήγει ότι ένας πελάτης είναι απίθανο να αποπληρώσει το δάνειό του, η τράπεζα πρέπει να ταξινομεί το εν λόγω δάνειο ως «μη εξυπηρετούμενο» ή «κόκκινο» και να βάζει στην άκρη χρήματα για ζημίες που συνδέονται με αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τράπεζα διαθέτει λιγότερα κεφάλαια για τη χορήγηση νέων δανείων.

Κατανοούμε ότι, σε μια κατάσταση κρίσης, ακόμη και οικονομικά εύρωστοι πελάτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προσωρινά προβλήματα στην αποπληρωμή των δανείων τους. Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η τράπεζα δεν έχει επαρκή κεφάλαια επειδή περισσότερα δάνεια προς τέτοιους πελάτες ταξινομούνται ως «μη εξυπηρετούμενα», οι τράπεζες έχουν δώσει μεγαλύτερη ευελιξία όταν ταξινομούν δάνεια που καλύπτονται από δημόσιες εγγυήσεις.

Έχουμε γίνει επίσης λιγότερο αυστηροί ως προς το πόσα χρήματα πρέπει να βάζουν οι τράπεζες στην άκρη ώστε να προετοιμαστούν για ζημίες σχετικές με δάνεια καλυπτόμενα από το Δημόσιο. Έτσι αποδεσμεύεται κεφάλαιο που μπορεί να χρηματοδοτήσει δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Δελτίο Τύπου: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρέχει περισσότερη ευελιξία στις τράπεζες ως απάντηση στον κορωνοϊό Εποπτεία: Ο λόγος στους ειδικούς. Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ); Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ απευθύνει σύσταση για την αποφυγή καταβολής μερισμάτων μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση των αποθεμάτων ασφαλείας

Βοηθάμε τις τράπεζες να επικεντρωθούν στην παροχή ζωτικής χρηματοδότησης προς την οικονομία

Η εποπτεία διασφαλίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό. Απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να συμμορφώνονται με μια ευρεία δέσμη κανόνων. Εν μέσω κρίσης, όταν πολλές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανησυχίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, χαλαρώνουμε ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούν οι εποπτευόμενες τράπεζες, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στη ζωτική τους λειτουργία: την παροχή δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό, προσαρμόζουμε τα εποπτικά χρονοδιαγράμματα και τις εποπτικές διαδικασίες και προθεσμίες ανάλογα με την κατάσταση κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, μπορούμε να προγραμματίσουμε εκ νέου τις επερχόμενες επιθεωρήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες και να παρατείνουμε τις προθεσμίες που τους έχουμε δώσει για να διορθώσουν τις ελλείψεις τις οποίες διαπιστώσαμε κατά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, έχουμε υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Σκοπός είναι να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και εστιασμένη αξιολόγηση των τραπεζών που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, μειώνοντας παράλληλα την επιβάρυνση συγκριτικά με τους κανονικούς κύκλους της διαδικασίας SREP. Η προσοχή εστιάζεται στην αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις και τους πιο ουσιώδεις κινδύνους και ευπάθειες που συνδέονται με την κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω του κορωνοϊού.

Δελτίο Τύπου: Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ παρέχει προσωρινή κεφαλαιακή και επιχειρησιακή στήριξη ως απάντηση στον κορωνοϊό Πώς λειτουργεί η τραπεζική εποπτεία; Εποπτικές προτεραιότητες SREP: Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να αναλάβουν την προσπάθεια που τους αναλογεί

Η κρίση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ. Για να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους τους να αναλάβουν την προσπάθεια που τους αναλογεί, καλέσαμε τις τράπεζες να μην διανείμουν μερίσματα ούτε να επαναγοράσουν μετοχές προς το παρόν ή τουλάχιστον να περιορίσουν τη διανομή μερισμάτων και τα πριμ αποδοχών. Αντιθέτως, οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν χάρη στα μέτρα που παρουσιάσαμε παραπάνω για την απορρόφηση ζημιών ή την παροχή δανείων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα τους επιτρέψει να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Δελτία Τύπου

Η ΕΚΤ καλεί τις τράπεζες να αποφύγουν ή να περιορίσουν την καταβολή μερισμάτων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 Η ΕΚΤ καλεί τις τράπεζες να μην καταβάλλουν μερίσματα τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 Η ΕΚΤ απευθύνει σύσταση για την αποφυγή καταβολής μερισμάτων μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση των αποθεμάτων ασφαλείας

Βοηθάμε την οικονομία να απορροφήσει τη διαταραχή αγοράζοντας στοιχεία ενεργητικού και χορηγώντας μακροπρόθεσμα δάνεια στις τράπεζες

Για να στηρίξει την οικονομία στη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ έλαβε επίσης μια δέσμη μέτρων νομισματικής πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Αγοράζουμε διάφορα είδη στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - ΡΕΡΡ) ύψους 1.850 δισεκ. ευρώ. Για παράδειγμα, αγοράζουμε ομόλογα απευθείας από τις τράπεζες. Παρέχουμε έτσι περισσότερα κεφάλαια που οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χορηγήσουν δάνεια σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. Αγοράζουμε επίσης εταιρικά ομόλογα, παρέχοντάς έτσι στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη πηγή πιστώσεων. Και τα δύο είδη αγορών βοηθούν στην τόνωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Παρέχουμε επίσης μακροπρόθεσμα δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες που συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Εφαρμόζουμε λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία που οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν ως ασφάλεια, ή «εξασφάλιση», για αυτά τα δάνεια, ώστε να εγγυηθούμε ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Έτσι, οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τη χορήγηση δανείων.

Δελτία Τύπου

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 10ης Δεκεμβρίου 2020 Η ΕΚΤ παρατείνει τη στήριξη μέσω στοχευμένων δανειοδοτικών πράξεων για τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια προς την πραγματική οικονομία Η ΕΚΤ παρατείνει τις έκτακτες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της 4ης Ιουνίου 2020 Η ΕΚΤ ανακοινώνει δέσμη προσωρινών μέτρων για τη χαλάρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των εξασφαλίσεων Η ΕΚΤ ανακοινώνει τη θέσπιση έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας ύψους 750 δισεκ. ευρώ Η ΕΚΤ ανακοινώνει τη χαλάρωση των όρων για τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III)
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, δήλωσε: «Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και έκτακτη δράση. Η δέσμευσή μας στο ευρώ δεν έχει όρια». Η ΕΚΤ έχει λάβει σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής με σκοπό να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μάθετε περισσότερα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων