Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κυρώσεις

Σκοπός των κυρώσεων είναι να τιμωρείται τυχόν παραβατική συμπεριφορά εποπτευόμενης τράπεζας. Οι κυρώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για την εν λόγω τράπεζα αλλά και για ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα. Διαδικασίες επιβολής κυρώσεων μπορούν να κινηθούν όχι μόνο σε περίπτωση εν εξελίξει παραβάσεων αλλά και αφότου έχει παύσει η παράβαση, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η περίοδος παραγραφής.

Κατανομή των καθηκόντων επιβολής κυρώσεων

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει χρηματικές ποινές σε σημαντικές τράπεζες που παραβαίνουν άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή αποφάσεις ή κανονισμούς της ΕΚΤ.

Σε περίπτωση παραβάσεων εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει οδηγίες της ΕΕ, παραβάσεων από φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτωση υποχρέωσης επιβολής μη χρηματικής ποινής, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει από την οικεία εθνική εποπτική αρχή (ΕΑΑ) να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες. Η ΕΑΑ διενεργεί αυτές τις διαδικασίες και αποφασίζει για τις ποινές σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που αφορούν την επιβολή κυρώσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Ωστόσο, σε ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, η δημοσίευση μπορεί να γίνει με ανωνυμοποιημένα στοιχεία ή να καθυστερήσει.

Ποιες κυρώσεις μπορεί να επιβάλλει η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα σε τράπεζες σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Μέγιστο ποσό προστίμων

Η ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της τράπεζας κατά την προηγούμενη χρήση ή μέχρι και ποσό διπλάσιο των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν ως αποτέλεσμα της παράβασης, εάν αυτά τα ποσά μπορούν να προσδιοριστούν.

Αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά πρόστιμα

Η ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι τα πρόστιμα που επιβάλλει είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Κατά τον προσδιορισμό του ποσού τέτοιων προστίμων, η ΕΚΤ εξετάζει όλες τις σχετικές περιστάσεις που αφορούν την παράβαση και αξιολογεί τη σοβαρότητα της παράβασης ανάλογα με τον αντίκτυπό της και την πλημμελή διαγωγή της τράπεζας. Η ΕΚΤ λαμβάνει επίσης υπόψη όλες τις επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις (π.χ. απροθυμία συνεργασίας με την ΕΚΤ κατά την άσκηση των διερευνητικών της εξουσιών ή λήψη διορθωτικών ενεργειών από την τράπεζα με δική της πρωτοβουλία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζει η ΕΚΤ, μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την μεθοδολογία καθορισμού διοικητικών χρηματικών προστίμων (ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties).

Διερεύνηση και διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Η ανεξάρτητη μονάδα έρευνας της ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση πιθανολογούμενων παραβάσεων της άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και εποπτικών αποφάσεων ή κανονισμών της ΕΚΤ, που διαπράχθηκαν από σημαντικές τράπεζες τις οποίες εποπτεύει η ΕΚΤ.

Διερεύνηση

Η μονάδα έρευνας μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που ανατίθενται στην ΕΚΤ βάσει του κανονισμού ΕΕΜ (μπορεί να ζητήσει έγγραφα, να εξετάσει βιβλία και αρχεία, να ζητήσει εξηγήσεις και να διεξαγάγει συνεντεύξεις και επιτόπιους ελέγχους). Η μονάδα έρευνας μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες εσωτερικά και από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επιπροσθέτως, η μονάδα έρευνας μπορεί να δώσει οδηγίες στις ΕΑΑ να κάνουν χρήση των δικών τους εξουσιών έρευνας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Κανονισμός ΕΕΜ

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Μόλις ολοκληρώσει την έρευνά της, η μονάδα έρευνας μπορεί να κινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων, κοινοποιώντας δήλωση ενστάσεων στην εν λόγω εποπτευόμενη τράπεζα. Η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις επί των πραγματικών γεγονότων και των ενστάσεων που διατυπώνει η μονάδα έρευνας και επίσης επί του ποσού της προτεινόμενης ποινής.

Αν, με βάση την αρχική ανάλυση των πραγματικών γεγονότων, των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και των γραπτών αναφορών της εν λόγω τράπεζας, η μονάδα έρευνας κρίνει ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητική ποινή, υποβάλλει πρόταση για πλήρες σχέδιο απόφασης προς το Εποπτικό Συμβούλιο.

Διοικητική επανεξέταση

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ που αφορούν την επιβολή κυρώσεων μπορούν να υποβληθούν σε επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης τράπεζας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά από διοικητική επανεξέταση ή που δεν προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Το ιστολόγιο της εποπτείας:

Fostering a compliance culture in the European banking system

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων