Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης διενεργεί ανεξάρτητη εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις αυτές συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες.

Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επηρεάζεται άμεσα από εποπτική απόφαση της ΕΚΤ.

Οδηγός σχετικά με τις δαπάνες επανεξέτασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης

Η ΕΚΤ ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους εξωτερικών εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη θέση μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου Επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη, Γερμανία) , όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Μαΐου 2019 (C2019/167A/01), παρατείνεται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019.


Η ΕΚΤ αναζητά εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους ο οποίος να διαθέτει αποδεδειγμένα σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019

Σύνθεση

Τα πέντε τακτικά μέλη και οι δύο αναπληρωτές διορίζονται για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Όλα τα μέλη έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εποπτείας και σχετικές γνώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, δεν είναι εν ενεργεία μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, των εθνικών εποπτικών αρχών ή άλλου εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού οργάνου.

Μέλη
Πρόεδρος Jean-Paul Redouin
Αντιπρόεδρος Concetta Brescia Morra
Μέλος F. Javier Arístegui Yáñez
Μέλος André Camilleri
Μέλος Edgar Meister
Αναπληρωτές
Αναπληρωτής René Smits
Αναπληρωτής Ivan Šramko

Δημόσιες δηλώσεις δέσμευσης και δημόσιες δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μόνο στα αγγλικά)

Επιτροπή Μεσολάβησης

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός μεταξύ καθηκόντων νομισματικής πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων, η Επιτροπή Μεσολάβησης παρεμβαίνει σε περίπτωση διάστασης απόψεων σε σχέση με αντίρρηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί σχεδίου απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.

Σύνθεση

Ένα μέλος από κάθε συμμετέχουσα χώρα, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.