Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης διενεργεί εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

στις 15 Φεβρουαρίου 2023

Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επηρεάζεται άμεσα από εποπτική απόφαση της ΕΚΤ.

Η επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης επικεντρώνεται στη «διαδικαστική και ουσιαστική συμμόρφωση» της προσβαλλόμενης απόφασης προς τον κανονισμό ΕΕΜ, πάντοτε με σεβασμό προς το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας της ΕΚΤ.

Στην πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης ελέγχει αν τηρήθηκαν οι διαδικαστικοί κανόνες, αν η απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη και σύννομη, αν η αξιολόγηση πάσχει από πρόδηλο σφάλμα ή προδήλως παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας ή αν η ΕΚΤ έχει προβεί σε εσφαλμένη χρήση εξουσίας.

Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι μια μη δεσμευτική γνώμη που απευθύνεται στο Εποπτικό Συμβούλιο και προτείνει είτε κατάργηση της αρχικής απόφασης είτε αντικατάστασή της από νέα απόφαση, με ταυτόσημο ή τροποποιημένο περιεχόμενο, προς τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντίρρησης.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης ABoR: quick, inexpensive and confidential review of supervisory decisions - Ενημερωτικό Δελτίο Εποπτείας Μάιος 2023 Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης: Οκταετής εμπειρία στην επανεξέταση εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ Οδηγός σχετικά με τις δαπάνες επανεξέτασης

Σύνθεση

Τα πέντε τακτικά μέλη και οι δύο αναπληρωτές διορίζονται για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Όλα τα μέλη έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εποπτείας και σχετικές γνώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, δεν είναι εν ενεργεία μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, των εθνικών εποπτικών αρχών ή άλλου εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού οργάνου.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων