Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης διενεργεί εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις αυτές συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες.

Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επηρεάζεται άμεσα από εποπτική απόφαση της ΕΚΤ.

Η επανεξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης επικεντρώνεται στη «διαδικαστική και ουσιαστική συμμόρφωση» της προσβαλλόμενης απόφασης προς τον κανονισμό ΕΕΜ, πάντοτε με σεβασμό προς το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας της ΕΚΤ.

Στην πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης ελέγχει κατά πόσον τηρήθηκαν οι διαδικαστικοί κανόνες, κατά πόσον η απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη και σύννομη, αν η αξιολόγηση πάσχει από πρόδηλο σφάλμα ή προδήλως παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας ή αν η ΕΚΤ έχει προβεί σε εσφαλμένη χρήση εξουσίας.

Η επανεξέταση καταλήγει σε μη δεσμευτική γνώμη η οποία απευθύνεται στο Εποπτικό Συμβούλιο και προτείνει είτε κατάργηση της αρχικής απόφασης είτε αντικατάστασή της από νέα απόφαση, με ταυτόσημο ή τροποποιημένο περιεχόμενο, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντίρρησης.

Οδηγός σχετικά με τις δαπάνες επανεξέτασης

Προσαρμογή των όρων λειτουργίας του ABoR λόγω της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19)

Λόγω της έξαρσης και ταχείας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) καθίσταται αναγκαία η προσωρινή προσαρμογή των όρων λειτουργίας του συμβουλίου διοικητικής επανεξέτασης (ABoR). Ειδικότερα, εφόσον η ΕΚΤ έχει αποφασίσει να αναστείλει την εφαρμογή εποπτικής απόφασης, το ABoR θα αναστέλλει κατά βάση και αυτό την αντίστοιχη διαδικασία ενώπιόν του, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω αναστολή. Προς διασφάλιση της τήρησης των διαδικαστικών εγγυήσεων το ABoR μπορεί επίσης να προσαρμόζει τις διαδικασίες που εφαρμόζει, μεταξύ άλλων μέσω της δυνατότητας παράτασης της περιόδου επανεξέτασης στις περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η προφορική ακρόαση.

Σύνθεση

Τα πέντε τακτικά μέλη και οι δύο αναπληρωτές διορίζονται για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Όλα τα μέλη έχουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της εποπτείας και σχετικές γνώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, δεν είναι εν ενεργεία μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, των εθνικών εποπτικών αρχών ή άλλου εθνικού ή ενωσιακού θεσμικού οργάνου.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

στις 4 Μαΐου 2022

Μέλη
Πρόεδρος Concetta Brescia Morra
Αντιπρόεδρος Pentti Hakkarainen (έχει οριστεί Πρόεδρος από την 1.1.2023)
Μέλος F. Javier Aríztegui Yáñez
Μέλος André Camilleri
Μέλος René Smits
Αναπληρωτές
Αναπληρώτρια Christiane Campill
Αναπληρωτής Damir Odak
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Μάθετε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Whistleblowing