Het Europees Systeem voor Financieel Toezicht

Het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (European System of Financial Supervision - ESFS) is een netwerk rond drie Europese Toezichtsautoriteiten (European Supervisory Authorities - ESA's), het Europees Comité voor Systeemrisico's en nationale toezichthouders. Zijn voornaamste taak is te zorgen voor consistent en passend toezicht in de hele EU.

Als Europees toezichthouder op de banken werkt de ECB nauw samen met de ESA's, met name de Europese Bankautoriteit (EBA).

Het ESFS omvat zowel macro- als micro-prudentieel toezicht.

Macro-prudentieel toezicht

Macro-prudentieel toezicht betekent toezicht op het financiële stelsel als geheel. Voornaamste doel is om risico's voor het financiële stelsel te voorkomen of beperken.

Europees Comité voor Systeemrisico's

Het Europees Comité voor Systeemrisico's (European Systemic Risk Board, ofwel ESRB) is verantwoordelijk voor macro-prudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU. Hoewel het geen onderdeel is van de ECB, is de ESRB gevestigd in het kantoorgebouw van de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland, en vervult de ECB de secretariële taken.

Taken

De belangrijkste taken van het ESRB zijn:

  • het vergaren en analyseren van relevante informatie die nodig is voor het signaleren van systeemrisico's
  • het uitbrengen van waarschuwingen ingeval dergelijke systeemrisico’s significant lijken te zijn
  • het doen van aanbevelingen inzake maatregelen in reactie op de onderkende risico’s
  • het volgen van de follow-up van waarschuwingen en aanbevelingen
  • samenwerking en afstemming met ESA's en internationale fora

Samenstelling

De President van de ECB is tevens Voorzitter van de ESRB. In de ESRB komen vertegenwoordigers van de nationale centrale banken van EU-landen en de voorzitters van de drie Europese Toezichtsautoriteiten samen.

Europees Comité voor Systeemrisico's

Micro-prudentieel toezicht

Micro-prudentieel toezicht heeft betrekking op het toezicht op afzonderlijke instellingen, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen.

Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory Authorities, ofwel ESA's)

De ESA's zijn de

  • Europese Bankautoriteit (EBA)
  • Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)
  • Europese Autoriteit Effecten en Markten (ESMA)

Taken

De ESA's werken voornamelijk aan harmonisering van het financieel toezicht in de EU door het ontwikkelen van het gemeenschappelijk reglement, een reeks prudentiële normen voor afzonderlijke financiële instellingen. De ESA's zorgen voor een gelijk speelveld door consistente toepassing van het reglement te waarborgen. Ze hebben tevens tot opdracht de risico's en kwetsbaarheden in de financiële sector te beoordelen.

Samenstelling

Elke autoriteit heeft een voorzitter die de organisatie vertegenwoordigt. Operationele besluiten worden echter door de desbetreffende Raden van Toezicht genomen, die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders van elk land.

Gemeenschappelijke Organen

Bezwaarcommissie

De Bezwaarcommissie is een onafhankelijk orgaan die verantwoordelijk is voor beroepsprocedures welke worden ingesteld door partijen die door besluiten van de drie ESA's worden geraakt. De Commissie bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangers, benoemd door de ESA's.

Gemengd Comité

Het Gemengd Comité van de ESA's zorgt voor sectoroverschrijdende consistentie in de ontwikkeling en toepassing van het reglement.

Aan de vergaderingen van het Gemengd Comité nemen vertegenwoordigers deel van elk van de drie ESA's, wat bijdraagt tot samenwerking en een regelmatige uitwisseling van informatie.