Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Европейска система за финансов надзор

Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) представлява мрежа, в която централна роля изпълняват трите европейски надзорни органа (ЕНО), Европейският съвет за системен риск и националните надзорни органи. Нейната основна задача е да осигурява последователен и целесъобразен финансов надзор в целия ЕС.

В качеството си на европейски банков надзорен орган ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с ЕНО, особено с Европейския банков орган (ЕБО).

ЕСФН обхваща както макропруденциалния, така и микропруденциалния надзор.

Макропруденциален надзор

Макропруденциалният надзор представлява надзор над финансовата система като цяло. Неговата главна цел е да се предотвратяват или намаляват рисковете за финансовата система.

Европейски съвет за системен риск

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) отговаря за макропруденциалния надзор над финансовата система в ЕС.

Макар да не е част от ЕЦБ, ЕССР се помещава в нейната централа във Франкфурт на Майн, Германия, като ЕЦБ осигурява неговия секретариат.

Задачи

Основните задачи на ЕССР са:

  • да събира и анализира релевантна информация, за да идентифицира системните рискове
  • да отправя предупреждения, когато счита, че са налице значими системни рискове
  • да отправя препоръки за действие по отношение на идентифицираните рискове
  • да следи за предприемането на действия в отговор на предупрежденията и препоръките
  • да си сътрудничи и да координира действията си с ЕНО и международни форуми

Състав

Председателят на ЕЦБ е същевременно председател на ЕССР.

В ЕССР работят заедно представители на националните централни банки на държавите от ЕС и председателите на трите европейски надзорни органа.

Европейски съвет за системен риск

Микропруденциален надзор

Микропруденциалният надзор представлява надзорът над отделни институции като например банки, застрахователни дружества или пенсионни фондове.

Европейски надзорни органи

ЕНО включват

  • Европейския банков орган (ЕБО)
  • Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
  • Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Задачи

ЕНО работят основно върху хармонизирането на финансовия надзор в ЕС посредством разработването на единна нормативна уредба – набор от надзорни стандарти за отделните финансови институции. ЕНО допринасят за осигуряването на последователно прилагане на нормативната уредба с оглед на създаването на среда на равнопоставеност. Освен това те имат задължението да подлагат на оценка рисковете и уязвимостта във финансовия сектор.

Състав

Всеки от ЕНО има председател, който представлява организацията. Оперативните решения обаче се вземат от съответните им надзорни съвети, които се състоят от представители на националните надзорни органи във всички държави.

Съвместни органи

Апелативен съвет

Апелативният съвет е независим орган, към който могат да се обръщат за обжалване лицата, засегнати от решения на трите ЕНО.

Той се състои от шестима членове и шестима заместници, назначавани от ЕНО.

Съвместен комитет

Съвместният комитет на ЕНО осигурява междусекторната последователност в разработването и прилагането на единната нормативна уредба.

Представители на всеки от трите ЕНО участват в заседанията на Съвместния комитет, осигурявайки по този начин сътрудничеството и редовния обмен на информация.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал