Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) veido tīklu, kura centrā ir trīs Eiropas Uzraudzības iestādes, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija un valstu uzraudzības iestādes. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt konsekventu un atbilstošu finanšu uzraudzību visā ES.

Kā Eiropas banku uzraudzības iestāde ECB cieši sadarbojas ar Eiropas Uzraudzības iestādēm, īpaši ar Eiropas Banku iestādi (EBI).

EFUS darbība attiecas gan uz gan makrolīmeņa uzraudzību, gan arī uz mikrolīmeņa uzraudzību.

Makrolīmeņa uzraudzība

Makrolīmeņa uzraudzība ietver finanšu sistēmas pārraudzību kopumā. Tās galvenais mērķis ir novērst vai mazināt finanšu sistēmas riskus.

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) atbildīga par finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzību ES.

Kaut arī ESRK nav ECB struktūra, tā darbojas ECB telpās Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, un ECB nodrošina tās sekretariāta darbību.

Uzdevumi

ESRK galvenie uzdevumi ir:

  • informācijas vākšana un analīze, lai identificētu sistēmiskos riskus;
  • brīdinājumu sniegšana, ja šie sistēmiskie riski tiek uzskatīti par būtiskiem;
  • ieteikumu sniegšana par korektīviem pasākumiem saistībā ar konstatētajiem riskiem;
  • saistībā ar brīdinājumiem un ieteikumiem veikto turpmāko pasākumu monitorings;
  • sadarbība un koordinācija ar Eiropas Uzraudzības iestādēm un starptautiskiem forumiem.

Struktūra

ECB prezidents ir arī ESRK priekšsēdētājs.

ESRK apvieno ES valstu centrālo banku pārstāvjus un triju Eiropas Uzraudzības iestāžu priekšsēdētājus.

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

Mikrolīmeņa uzraudzība

Mikrolīmeņa uzraudzība attiecas uz atsevišķu iestāžu, piemēram, banku, apdrošināšanas sabiedrību vai pensiju fondu uzraudzību.

Eiropas Uzraudzības iestādes

Eiropas Uzraudzības iestādes ir

  • Eiropas Banku iestāde (EBI),
  • Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI),
  • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

Uzdevumi

Eiropas Uzraudzības iestāžu galvenais uzdevums ir finanšu uzraudzības saskaņošana ES, izstrādājot vienotu noteikumu kopumu – uzraudzības standartu kopumu atsevišķām finanšu iestādēm. Eiropas Uzraudzības iestādes palīdz nodrošināt šā noteikumu kopuma konsekventu piemērošanu, lai radītu vienlīdzīgus darbības nosacījumus. Tās ir arī pilnvarotas novērtēt riskus un ievainojamības avotus finanšu sektorā.

Struktūra

Katrai iestādei ir priekšsēdētājs, kas pārstāv šo organizāciju. Tomēr ar darbību saistītos lēmumus pieņem attiecīgās iestādes uzraudzības padome, kuru veido valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji.

Apvienotās iestādes

Apelācijas padome

Apelācijas padome ir neatkarīga iestāde, kura atbildīga par apelācijām, ko iesniedz šo triju Eiropas Uzraudzības iestāžu lēmumu ietekmētās personas.

To veido seši locekļi un seši aizvietotāji, kurus ieceļ Eiropas Uzraudzības iestādes.

Apvienotā komiteja

Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotā komiteja nodrošina konsekvenci starp sektoriem, izstrādājot un piemērojot vienoto noteikumu kopumu.

Apvienotās komitejas sanāksmēs piedalās pārstāvji no visām trim Eiropas Uzraudzības iestādēm, tādējādi nodrošinot sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana