Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) είναι ένα δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Βασικό καθήκον του είναι να διασφαλίζει συνεπή και κατάλληλη χρηματοπιστωτική εποπτεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η ΕΚΤ, ως η ευρωπαϊκή αρχή τραπεζικής εποπτείας, συνεργάζεται στενά με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Το ΕΣΧΕ καλύπτει τόσο τη μακροπροληπτική όσο και τη μικροπροληπτική εποπτεία.

Μακροπροληπτική εποπτεία

Η μακροπροληπτική εποπτεία αφορά την επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του. Βασικός σκοπός της είναι να αποτρέπει ή να μετριάζει τους κινδύνους που απειλούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ.

Αν και δεν αποτελεί μέρος της ΕΚΤ, το ΕΣΣΚ έχει την έδρα του στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, η οποία παρέχει και υπηρεσίες Γραμματείας.

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα του ΕΣΣΚ είναι:

  • να συλλέγει και να αναλύει συναφείς πληροφορίες για τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων,
  • να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι συστημικοί κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,
  • να εκδίδει συστάσεις για τη λήψη μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί,
  • να παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις,
  • να συνεργάζεται και να συντονίζεται με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τα διεθνή φόρα.

Σύνθεση

Η πρόεδρος της ΕΚΤ προεδρεύει και του ΕΣΣΚ.

Στο ΕΣΣΚ συμμετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της ΕΕ και οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου

Μικροπροληπτική εποπτεία

Η μικροπροληπτική εποπτεία αφορά την εποπτεία επιμέρους ιδρυμάτων, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ή τα ταμεία συντάξεων.

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές είναι:

  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και
  • η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Καθήκοντα

Το έργο των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην εναρμόνιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ. Αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, μιας δέσμης εποπτικών προτύπων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές μεριμνούν για τη συνεπή εφαρμογή του εγχειριδίου κανόνων με σκοπό τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης. Επίσης, έχουν αναλάβει το καθήκον να αξιολογούν τυχόν κινδύνους και ευπάθειες εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σύνθεση

Κάθε αρχή διαθέτει έναν πρόεδρο που την εκπροσωπεί. Ωστόσο, οι αποφάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο λαμβάνονται από το Συμβούλιο Εποπτών της κάθε αρχής, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών κάθε χώρας.

Κοινά όργανα

Συμβούλιο Προσφυγών

Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι ένα ανεξάρτητο όργανο αρμόδιο για τις προσφυγές όσων επηρεάζονται από τις αποφάσεις των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Αποτελείται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διορίζονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Μεικτή Επιτροπή

Η Μεικτή Επιτροπή των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών διασφαλίζει τη συνεπή ανάπτυξη και εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων σε διατομεακό επίπεδο.

Στις συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής συμμετέχουν εκπρόσωποι και των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνεργασία και η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων