Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem on võrgustik, mis on koondunud Euroopa kolme järelevalveasutuse, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja riiklike järelevalveasutuste ümber. Süsteemi põhieesmärk on tagada järjepidev ja asjakohane finantsjärelevalve kogu ELis.

EKP, kes vastutab Euroopa pangandusjärelevalve eest, teeb tihedat koostööd Euroopa järelevalveasutuste ning eelkõige Euroopa Pangandusjärelevalvega.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem hõlmab nii mikro- kui ka makrotasandi usaldatavusjärelevalvet.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve hõlmab järelevalvet finantssüsteemi kui terviku üle. Selle põhieesmärk on ennetada või leevendada finantssüsteemi ohustavaid riske.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vastutab finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest ELis.

Ehkki ESRN ei kuulu EKPsse, asuvad selle tööruumid Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal ning EKP osutab ESRNile sekretariaaditeenust.

Ülesanded

ESRNi põhiülesanded on:

  • koguda ja analüüsida asjakohast teavet süsteemsete riskide tuvastamiseks;
  • anda riskihoiatusi, kui süsteemseid riske peetakse märkimisväärseks;
  • esitada soovitusi meetmete võtmiseks, et reageerida tuvastatud riskidele;
  • jälgida hoiatuste ja soovituste kohaselt võetud meetmete rakendamist;
  • teha koostööd ja kooskõlastada tegevust Euroopa järelevalveasutustega ning rahvusvaheliste foorumitega.

Organisatsioon

EKP president on ühtlasi ESRNi eesistuja.

ESRNi kuuluvad ELi riikide keskpankade esindajad ja Euroopa kolme järelevalveasutuse juhid.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve hõlmab üksikuid institutsioone, näiteks panku, kindlustusseltse ja pensionifonde.

Euroopa järelevalveasutused

Euroopa järelevalveasutused on:

  • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
  • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Ülesanded

Euroopa järelevalveasutused tegelevad eelkõige finantsjärelevalve ühtlustamisega ELis, töötades välja ühtset reeglistikku, mis sisaldab usaldatavusnõudeid finantsasutustele. Euroopa järelevalveasutused aitavad tagada reeglistiku järjekindlat rakendamist, et luua kõigi jaoks võrdsed tingimused. Samuti on neil volitus hinnata finantssektori riske ja haavatavust.

Organisatsioon

Iga järelevalveasutust esindab tema eesistuja. Rakendusotsuseid teeb siiski vastava asutuse järelevalvenõukogu, kuhu kuuluvad iga riigi järelevalveasutuse esindajad.

Ühised organid

Apellatsiooninõukogu

Apellatsiooninõukogu on sõltumatu organ, kes on kohustatud tegelema Euroopa kolme järelevalveasutuse otsustest tulenevate kaebustega.

Nõukogu koosneb kuuest liikmest ja kuuest asendusliikmest, kelle määravad Euroopa järelevalveasutused.

Ühiskomitee

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee tagab eri sektorite vahelise kooskõlastatuse ühtse reeglistiku koostamisel ja kohaldamisel.

Ühiskomitee istungitel osalevad kõigi kolme Euroopa järelevalveasutuse esindajad; seega on tagatud koostöö ja korrapärane teabevahetus.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine