Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Európsky systém finančného dohľadu

Európsky systém finančného dohľadu je sieť sústredená okolo troch európskych orgánov dohľadu (European Supervisory Authorities – ESA), Európskeho výboru pre systémové riziká a vnútroštátnych orgánov dohľadu. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať konzistentný a adekvátny finančný dohľad v rámci EÚ.

Ako európsky orgán bankového dohľadu ECB úzko spolupracuje s orgánmi ESA, predovšetkým s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA).

Európsky systém finančného dohľadu zahŕňa makroprudenciálny i mikroprudenciálny dohľad.

Makroprudenciálny dohľad

Makroprudenciálny dohľad monitoruje finančný systém ako celok. Jeho hlavným cieľom je zabraňovať rizikám ohrozujúcim finančný systém, resp. ich zmierňovať.

Európsky výbor pre systémové riziká

Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) je zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v EÚ.

Hoci nie je súčasťou ECB, jeho sídlo je v priestoroch ECB vo Frankfurte nad Mohanom, pričom ECB zabezpečuje aj jeho sekretariát.

Úlohy

Hlavné úlohy ESRB:

  • zber a analýza relevantných informácií s cieľom identifikovať systémové riziká,
  • vydávanie varovaní, ak sa systémové riziká považujú za významné,
  • vydávanie odporúčaní na prijatie opatrení v reakcii na identifikované riziká,
  • monitorovanie opatrení prijatých v nadväznosti na varovania a odporúčania,
  • spolupráca a koordinácia s orgánmi ESA a medzinárodnými fórami.

Zloženie

Prezident ECB je tiež predsedom ESRB.

ESRB združuje zástupcov národných centrálnych bánk krajín EÚ a predsedov troch európskych orgánov dohľadu.

Európsky výbor pre systémové riziká

Mikroprudenciálny dohľad

Mikroprudenciálny dohľad znamená dohľad na jednotlivými inštitúciami ako sú napríklad banky, poisťovne alebo dôchodkové fondy.

Európske orgány dohľadu

Orgány ESA sú:

  • Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA),
  • Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA),
  • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Úlohy

Orgány ESA sa zaoberajú predovšetkým harmonizáciou finančného dohľadu v EÚ prostredníctvom vývoja jednotného súboru pravidiel, ktorý stanovuje prudenciálne štandardy pre jednotlivé inštitúcie. Pomáhajú zabezpečiť konzistentné uplatňovanie súboru pravidiel s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky. V rámci svojho mandátu tiež vyhodnocujú riziká a slabé miesta vo finančnom sektore.

Zloženie

Na čele každého orgánu je predseda, ktorý zastupuje organizáciu. Rozhodnutia však prijímajú príslušné Rady orgánov dohľadu, ktoré sú zložené z predstaviteľov vnútroštátnych orgánov dohľadu jednotlivých krajín.

Spoločné orgány

Odvolacia rada

Odvolacia rada je nezávislý orgán, ktorý sa zaoberá odvolaniami subjektov, na ktoré sa vzťahujú rozhodnutia orgánov ESA.

Tvoria ju šiesti členovia a šiesti náhradníci vymenovaní orgánmi ESA.

Spoločný výbor

Spoločný výbor orgánov ESA zabezpečuje medzisektorovú konzistentnosť vývoja a uplatňovania jednotného súboru pravidiel.

Na zasadaniach Spoločného výboru sa zúčastňujú zástupcovia zo všetkých orgánov ESA, čím sa zabezpečuje spolupráca a pravidelná výmena informácií.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)