SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Europæiske Finanstilsynssystem (EFSF)

ESFS er et netværk centreret omkring de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og de nationale tilsynsmyndigheder. Systemets primære opgave er at sikre et ensartet og hensigtsmæssigt finansielt tilsyn i hele EU.

ECB arbejder i sin egenskab af europæisk banktilsynsmyndighed tæt sammen med ESA'erne, herunder især Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

ESFS' virkefelt omfatter både makro- og mikroprudentielt tilsyn.

Makroprudentielt tilsyn

Makroprudentielt tilsyn vil sige overvågningen af det finansielle system som helhed. Formålet er at forebygge eller begrænse risici i tilknytning til det finansielle system.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB)

ESRB er ansvarligt for det makroprudentielle tilsyn med det finansielle system i EU.

Selv om ESRB ikke er en del af ECB, har udvalget hjemme i ECB's bygninger i Frankfurt am Main, Tyskland, og ECB varetager dets sekretariat.

Opgaver

ESRB's primære opgaver er:

  • at indsamle og analysere relevante oplysninger til at identificere systemiske risici
  • at udstede advarsler i tilfælde af væsentlige systemiske risici
  • at rette henstilling om foranstaltninger som reaktion på identificerede risici
  • at overvåge opfølgningen på advarsler og henstillinger
  • at samarbejde og koordinere opgaverne med ESA'er og internationale fora.

Sammensætning

Formanden for ECB er også formand for ESRB.

ESRB samler repræsentanter for de nationale centralbanker i EU-landene og formændene for de tre europæiske tilsynsmyndigheder.

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB)

Mikroprudentielt tilsyn

Mikroprudentielt tilsyn vil sige tilsynet med det enkelte institut, fx banker, forsikringsselskaber eller pensionskasser.

De europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne)

ESA'erne er

  • Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
  • Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
  • Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Opgaver

ESA'erne arbejder primært med at harmonisere det finansielle tilsyn i EU. Dette sker ved at udvikle et fælles regelsæt, dvs. fælles regler for tilsynet med de enkelte finansielle institutioner. ESA'erne bidrager til at sikre en konsekvent anvendelse af regelsættet, således at der skabes lige konkurrencevilkår. De har også mandat til at vurdere risici og sårbarheder i den finansielle sektor.

Sammensætning

Den enkelte myndighed har en formand, som repræsenterer organisationen. Operationelle beslutninger træffes dog af de respektive tilsynsråd, som består af repræsentanter fra de enkelte landes nationale tilsynsmyndigheder.

Fælles organer

Klagenævnet

Klagenævnet er et uafhængigt organ, som skal behandle klager fra berørte parter over afgørelser truffet af de tre ESA'er.

Det har seks medlemmer og seks suppleanter, som udnævnes af ESA'erne.

Det Fælles Udvalg

Det Fælles Udvalg for ESA'erne skal i forbindelse med udviklingen og anvendelsen af det fælles regelsæt sikre ensartethed på tværs af sektorerne.

Repræsentanter for alle tre ESA'er deltager i Det Fælles Udvalgs møder. Herved sikres samarbejdet og en regelmæssig informationsudveksling.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing