Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Europejski System Nadzoru Finansowego

Pojęciem Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego określa się sieć współpracy obejmującą trzy Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego oraz krajowe organy nadzorcze. Głównym zadaniem tego systemu jest zapewnianie spójnego i skutecznego nadzoru finansowego w całej Unii Europejskiej.

Europejski Bank Centralny jako unijny organ nadzoru bankowego ściśle współpracuje z Europejskimi Urzędami Nadzoru, przede wszystkim z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego.

Europejski System Nadzoru Finansowego obejmuje nadzór zarówno makro-, jak i mikroostrożnościowy.

Nadzór makroostrożnościowy

Jest to nadzór nad całym systemem finansowym, a jego głównym celem jest eliminacja lub ograniczanie zagrożeń finansowych.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

Za nadzór makroostrożnościowy nad unijnym systemem finansowym odpowiada Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).

Choć nie jest ona częścią EBC, jej biuro mieści się w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem. EBC odpowiada też za prowadzenie Sekretariatu ERRS.

Zadania

Do głównych zadań ERRS należą:

  • zbieranie i analiza informacji umożliwiających wykrywanie zagrożeń systemowych
  • wydawanie ostrzeżeń w razie wystąpienia istotnego zagrożenia systemowego
  • wydawanie zaleceń dotyczących działań zaradczych w związku z wykrytymi zagrożeniami
  • monitorowanie działań podejmowanych w następstwie wydanych ostrzeżeń i zaleceń
  • współpraca i koordynacja działań z Europejskimi Urzędami Nadzoru i organizacjami międzynarodowymi.

Skład

Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego przewodniczy prezes EBC.

W skład ERRS wchodzą przedstawiciele banków centralnych państw UE oraz przewodniczący trzech Europejskich Urzędów Nadzoru.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

Nadzór mikroostrożnościowy

Jest to nadzór nad pojedynczymi instytucjami finansowymi, np. bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi czy funduszami emerytalnymi.

Europejskie Urzędy Nadzoru

Są to:

  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EUNB (ang. EBA)
  • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – EUNUiPPE (ang. EIOPA)
  • Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – EUNGiPW (ang. ESMA).

Zadania

Głównym zadaniem Europejskich Urzędów Nadzoru jest opracowanie jednolitego zbioru przepisów, obejmującego standardy ostrożnościowe dla poszczególnych instytucji finansowych, czyli ujednolicenie nadzoru finansowego w Unii. Ponadto czuwają one nad tym, by przepisy te były stosowane w sposób spójny, w celu zapewnienia instytucjom finansowym równych warunków działania. Do ich kompetencji należy też ocena zagrożeń i słabości w sektorze finansowym.

Skład

Na czele każdego z Europejskich Urzędów Nadzoru stoi przewodniczący, reprezentujący dany urząd. Natomiast decyzje operacyjne podejmowane są przez Radę Organów Nadzoru tego urzędu, złożoną z przedstawicieli organów nadzorczych z poszczególnych krajów.

Wspólne organy

Komisja Odwoławcza

Jest to niezależny organ, który rozpatruje odwołania od decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru.

Liczy sześciu członków i sześciu zastępców członków, mianowanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru.

Wspólny Komitet

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru czuwa nad spójnością opracowania i stosowania jednolitego zbioru przepisów w poszczególnych sektorach.

W jego posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele każdego z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, co ułatwia współpracę i regularną wymianę informacji.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości