Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Evropský systém finančního dohledu

Evropský systém finančního dohledu (ESFS) je sítí, která se soustředí kolem tří evropských orgánů dohledu, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a vnitrostátních orgánů dohledu. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat konzistentní a náležitý finanční dohled v celé EU.

Jakožto evropský orgán bankovního dohledu spolupracuje ECB úzce s evropskými orgány dohledu, zejména s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).

ESFS zajišťuje jak makroobezřetnostní, tak mikroobezřetnostní dohled.

Makroobezřetnostní dohled

Makroobezřetnostní dohled se zaměřuje na finanční systém jako celek. Jeho hlavním cílem je předcházet rizikům pro finanční systém nebo tato rizika potlačovat.

Evropská rada pro systémová rizika

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v EU.

Ačkoli není ESRB součástí ECB, ke své činnosti využívá kanceláří ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a ECB zajišťuje její sekretariát.

Úkoly

Hlavní úkoly ESRB jsou:

  • shromažďovat a analyzovat relevantní informace s cílem identifikovat systémová rizika,
  • vydávat upozornění v případech, kdy systémová rizika budou považována za významná,
  • vydávat doporučení ohledně opatření na řešení identifikovaných rizik,
  • monitorovat následná opatření v návaznosti na upozornění a doporučení,
  • spolupracovat s evropskými orgány dohledu a koordinovat s nimi svou činnost.

Složení

Prezident ECB je také předsedou ESRB.

V ESRB společně zasedají zástupci národních centrálních bank zemí EU a předsedové tří evropských orgánů dohledu.

Evropská rada pro systémová rizika

Mikroobezřetnostní dohled

Mikroobezřetnostní dohled se týká dohledu nad jednotlivými institucemi, jako jsou banky, pojišťovny nebo penzijní fondy.

Evropské orgány dohledu

Evropskými orgány dohledu jsou

  • Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
  • Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Úkoly

Evropské orgány dohledu usilují především o harmonizaci finančního dohledu v EU prostřednictvím přípravy jednotného souboru pravidel, který obsahuje obezřetnostní standardy pro jednotlivé finanční instituce. Evropské orgány dohledu pomáhají zajistit konzistentní uplatňování jednotného souboru pravidel v zájmu vytvoření stejných pravidel pro všechny. Jsou rovněž zmocněny k vyhodnocování rizik a slabých stránek finančního sektoru.

Složení

V čele každého z orgánů je předseda, který danou organizaci reprezentuje navenek. Operační rozhodnutí však přijímají jejich jednotlivé rady dohledu, které sestávají ze zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jednotlivých zemí.

Společné orgány

Odvolací senát

Odvolací senát je nezávislým orgánem, který se zabývá odvoláními subjektů dotčených rozhodnutími těchto tří orgánů dohledu.

Je složen ze šesti členů a šesti náhradníků, jež jmenují evropské orgány dohledu.

Společný výbor

Společný výbor evropských orgánů dohledu zajišťuje konzistentnost mezi odvětvími při přípravě a uplatňování jednotného souboru pravidel.

Zástupci každého ze tří evropských orgánů dohledu se účastní zasedání společného výboru, na kterých spolupracují a pravidelně si vyměňují informace.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)