Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska systemet för finansiell tillsyn

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett nätverk kring tre europeiska tillsynsmyndigheter (ESA), Europeiska systemrisknämnden och nationella tillsynsorgan. Systemets huvuduppgift är att säkerställa att den finansiella tillsynen sker på ett enhetligt och lämpligt sätt över hela EU.

ECB är den europeiska banktillsynsmyndigheten och har i den rollen ett nära samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA), särskilt europeiska bankmyndigheten (EBA).

ESFS täcker både makro- och mikrotillsynen.

Makrotillsyn

I makrotillsynen ingår att hålla uppsikt över det finansiella systemet i dess helhet. Huvudmålet är att förebygga eller mildra riskerna för det finansiella systemet.

Europeiska systemrisknämnden

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ansvarar för makrotillsynen av det finansiella systemet inom EU.

ESRB är inte en del av ECB men har sitt säte i ECB:s lokaler i Frankfurt am Main, Tyskland och ECB tillhandahåller dess sekretariat.

Uppgifter

ESRB:s huvuduppgifter är att

  • samla in och analysera relevant information för att identifiera systemrisker
  • utfärda varningar när systemrisker bedöms vara betydande
  • utfärda rekommendationer om åtgärder för att motverka de risker som identifierats
  • övervaka uppföljningen av varningar och rekommendationer
  • samarbeta och samordna med europeiska tillsynsmyndigheter och internationella forum

Sammansättning

ECB:s ordförande är även ordförande för ESRB.

ESRB består av företrädare för EU-ländernas nationella centralbanker och ordförandena för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

Mikrotillsyn

Med mikrotillsyn avses tillsynen över enskilda institut, t.ex. banker, försäkringsbolag eller pensionsfonder.

Europeiska tillsynsmyndigheter (ESA)

De europeiska tillsynsmyndigheterna är

  • Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)
  • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

Uppgifter

De europeiska tillsynsmyndigheternas arbete är främst inriktat på att harmonisera den finansiella tillsynen i EU genom att ta fram den gemensamma regelboken, en uppsättning tillsynsstandarder för enskilda finansinstitut. De europeiska tillsynsmyndigheterna bidrar till att göra tillämpningen av regelboken enhetlig så att konkurrensvillkoren blir likvärdiga. De har även i uppdrag att bedöma risker och sårbarheter i den finansiella sektorn.

Sammansättning

Varje myndighet har en ordförande som företräder organisationen. De operativa besluten fattas dock av de respektive tillsynsstyrelserna. Dessa består av representanter för de nationella tillsynsorganen i varje land.

Gemensamma organ

Överklagandenämnd

Överklagandenämnden är ett oberoende organ som ansvarar för överklaganden från dem som påverkas av de tre europeiska tillsynsmyndigheternas beslut.

Den består av sex ledamöter och sex suppleanter som utsetts av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Gemensam kommitté

De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté säkerställer att utarbetandet och tillämpningen av den gemensamma regelboken sker enhetligt över sektorsgränserna.

Företrädare för var och en av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna deltar i den gemensamma kommitténs möten och säkerställer därmed samarbete och ett regelbundet informationsutbyte.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning