Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) rakentuu Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean ympärille. Sen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys kaikkialla EU:ssa.

EKP toimii paitsi keskuspankkina myös pankkivalvontaviranomaisena EU:ssa, joten se tekee tiiviisti yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja etenkin Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

EFVJ:n toimialaan kuuluvat sekä makrovakausvalvonta että yksittäisten laitosten vakavaraisuusvalvonta.

Makrovakausvalvonta

Makrovakausvalvonta on koko rahoitusjärjestelmän yleisvalvontaa. Sillä pyritään ehkäisemään tai lieventämään rahoitusjärjestelmää uhkaavia riskejä.

Euroopan järjestelmäriskikomitea

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) vastaa rahoitusjärjestelmän makrovakausvalvonnasta EU:ssa.

EJRK toimii EKP:n tiloissa Frankfurtissa olematta kuitenkaan osa EKP:tä. EKP vain tuottaa sen tarvitsemat sihteeristöpalvelut.

Tehtävät

Euroopan järjestelmäriskikomitea

  • kerää ja analysoi tietoja voidakseen tunnistaa järjestelmää uhkaavia riskejä
  • antaa varoituksia, kun järjestelmäriskejä pidetään merkittävinä
  • suosittelee toimia, joilla havaittuihin riskeihin voidaan puuttua
  • seuraa varoitusten ja suositusten noudattamista
  • tekee yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja kansainvälisten foorumien kanssa.

Kokoonpano

EJRK:n puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja.

EJRK:ssa on edustajia kaikista EU-maiden kansallisista keskuspankeista, ja myös Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajat osallistuvat sen työhön.

Euroopan järjestelmäriskikomitea

Yksittäisten laitosten vakavaraisuusvalvonta

Mikrovalvonta tarkoittaa esimerkiksi pankkien, vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakavaraisuuden valvontaa.

Euroopan valvontaviranomaiset

Euroopan valvontaviranomaiset ovat

  • Euroopan pankkiviranomainen
  • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
  • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen.

Tehtävät

Euroopan valvontaviranomaiset pyrkivät ensi sijassa yhdenmukaistamaan finanssivalvontaa EU:ssa kehittämällä yhteistä sääntökirjaa, johon on koottu vakavaraisuusvaatimuksia rahoitusalan laitoksille. Ne pyrkivät myös varmistamaan, että säännöstöä sovelletaan kaikkialla samalla tavoin ja kaikkia laitoksia kohdellaan yhtäläisesti. Niiden tehtäviin kuuluu myös arvioida finanssisektorin riskejä ja haavoittuvuutta.

Kokoonpano

Jokaisella Euroopan valvontaviranomaisella on puheenjohtaja, joka edustaa sitä. Toimintaa koskevat päätökset tekee kuitenkin hallintoneuvosto, jossa ovat edustettuina kaikkien EU-maiden kansalliset valvontaviranomaiset.

Yhteiset elimet

Valituslautakunta

Valituslautakunta on riippumaton elin, johon Euroopan valvontaviranomaisten päätöksistä voi valittaa.

Siinä on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, jotka Euroopan valvontaviranomaiset nimittävät.

Yhteiskomitea

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea varmistaa, että yhteisen sääntökirjan kehittäminen ja soveltaminen on kaikilla sektoreilla yhdenmukaista.

Yhteiskomitean kokouksissa on edustajia kaikista kolmesta valvontaviranomaisesta. Näin varmistetaan jatkuva yhteistyö ja tiedonvaihto.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä