Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o zmenách rámca poplatkov za dohľad

Najčastejšie otázky

Prečo ECB toto nariadenie reviduje?

Na základe nariadenia o poplatkoch za dohľad, ktoré bolo prijaté v októbri 2014, je ECB povinná uskutočniť jeho revíziu. Cieľom tejto konzultácie je predstaviť výsledok revízie. V rámci revízie boli do nariadenia zakomponované podnety prijaté počas konzultácie v roku 2017, ako aj pripomienky príslušných vnútroštátnych orgánov a Rady pre dohľad ECB.

Ako ECB naloží s pripomienkami prijatými v rámci tejto konzultácie?

Po skončení verejnej konzultácie 6. júna 2019 ECB prijaté pripomienky posúdi a zváži potrebu úprav zmien nariadenia. Pripomíname, že pripomienky by sa mali týkať len zmien nariadenia v časti 5 súhrnu odpovedí.

Koľko pripomienok bolo prijatých počas verejnej konzultácie v roku 2017? Od koho pochádzali?

ECB prijala spolu 73 individuálnych pripomienok v rámci 13 podnetov, ktoré predložilo osem bankových asociácií, štyri dohliadané subjekty alebo skupiny a jeden ďalší účastník trhu.

Pripomienky od respondentov, ktorí súhlasili so zverejnením ich odozvy

Ako sa zmeny prejavia na časovom priebehu účtovania poplatkov SSM?

Nasledujúca tabuľka uvádza dátumy a termíny podľa súčasného rámca a podľa navrhovaných zmien.

Hlavné dátumy a termíny Súčasný postup (poplatkové obdobie 2019) Navrhované zmeny
(poplatkové obdobie 2020)
Referenčný dátum pre faktory, na základe ktorých sa počíta poplatok pre subjekty zriadené pred 1. januárom poplatkového obdobia 31. december 2018 31. december 2019
Termín na určenie poplatníka (iba v prípade bankových skupín) 1. júl 2019 30. september 2020
Termín na poskytnutie kontaktných údajov poplatníka 1. júl 2019 Len v prípade zmien
Termín na predloženie faktorov výpočtu poplatku/uzávierka na recykláciu údajov dohľadu 1. júl 2019 Bude stanovený v zmenenom rozhodnutí ECB
Zverejnenie celkového ročného poplatku za dohľad 30. apríl 2019 Odhady: koniec marca 2020; skutočné výdavky: koniec marca 2021
Vydanie platobného výmeru Október 2019 Jún 2021
Dátum splatnosti November 2019 Júl 2021

Akým spôsobom budú stanovené poplatky za dohľad za rok 2019?

Ročné poplatky za dohľad za rok 2019 budú vypočítané podľa súčasnej metodiky stanovenej v nariadení o poplatkoch za dohľad. Podrobnosti o časovom harmonograme, príslušných termínoch a ďalšie praktické informácie sú k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB v sekcii o poplatkoch za dohľad.

Ako bude vyzerať prechodný rok 2020? Bude naša banka v roku 2021 platiť dva poplatky?

Rok 2020 je prechodný rok, preto sa za tento rok až do roka 2021 nebudú fakturovať žiadne poplatky za dohľad. Poplatky za skutočné náklady na výkon úloh dohľadu za finančný rok 2020 sa budú fakturovať v prvej polovici roka 2021. Z dôvodu prechodu z vyberania preddavkov na účtovanie ex post sa navyše prípadné preplatky alebo nedoplatky vzniknuté počas obdobia 2019 budú tiež fakturovať až v roku 2021 spolu so skutočnými nákladmi za finančný rok 2020. ECB zverejní odhad ročných poplatkov za dohľad na rok 2020 vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu, ktorá bude zverejnená v marci 2020.

Dotknú sa tieto zmeny celkového objemu poplatkov, ktoré ECB účtuje?

Nie. Celkový objem poplatkov účtovaných ECB vychádza z nákladov, ktoré ECB vznikli pri výkone jej úloh dohľadu, a revízia nariadenia naň nemá vplyv. Na poplatky jednotlivých bánk (menej významných inštitúcií), nad ktorými ECB vykonáva nepriamy dohľad, sa však bude vzťahovať zľava, ktorú získajú menšie menej významné inštitúcie.

Znamená to, že už nie je potrebný opätovný výpočet poplatkov za predchádzajúci rok?

Opätovný výpočet sa nedá úplne vylúčiť. Očakáva sa síce, že vďaka účtovaniu poplatkov ex post sa počet každoročných prepočtov zníži, no vzhľadom na nevyhnutný časový odstup medzi prípadnými zmenami (napríklad zmenou dohľadového statusu v dôsledku fúzií) a oznámením týchto zmien príslušným tímom môže byť nový výpočet poplatku potrebný.

Ktorých ďalších právnych nástrojov sa táto revízia dotýka?

ECB do konca roka 2019 súbežne so zmenou nariadenia zmení aj rozhodnutie ECB/2015/7. Rozhodnutie stanovuje metodiku a postupy v súvislosti s účtovaním poplatkov a preto si revízia vyžaduje jeho zmenu.

Kedy presne zmeny nariadenia v postupe výpočtu ročných poplatkov za dohľad nadobudnú účinnosť?

Očakávame, že zmeny nariadenia nadobudnú účinnosť na konci roka 2019 a budú platiť od poplatkového obdobia 2020. Oficiálne tieto zmeny nadobúdajú účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)