Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta

Korduma kippuvad küsimused

Miks vaatab EKP järelevalvetasude määruse läbi?

EKP määruses järelevalvetasude kohta, mis võeti vastu 2014. aasta oktoobris, nähakse ette ka määruse läbivaatamine. Praeguse konsultatsiooni eesmärk on tutvustada selle läbivaatamise tulemusi. Läbivaatamisel võetakse arvesse 2017. aasta konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet ning riiklike pädevate asutuste ja EKP järelevalvenõukogu esitatud märkusi.

Mida kavatseb EKP saadud märkustega teha?

Pärast avaliku konsultatsiooni lõppu 6. juunil 2019 hindab EKP selle käigus saadud märkusi. Seejärel kohandatakse vajaduse korral määruse muudatusi. Palume arvestada, et märkusi oodatakse ainult määruse muudatusettepanekute kohta, mis on esitatud tagasiside aruande 5. jaos.

Kui palju märkusi esitati 2017. aasta avaliku konsultatsiooni käigus? Kes need esitas?

EKP sai kaheksalt pangaliidult, neljalt järelevalve alla kuuluvalt üksuselt või grupilt ja ühelt muult turuosaliselt kokku 13 vastust, milles esitati 73 märkust.

Tagasiside avaldamisega nõustunud vastajate märkused

Kuidas mõjutavad muudatused iga-aastaste järelevalvetasude ajakava?

Alltoodud tabelis esitatakse praeguses raamistikus kehtivad kuupäevad ja tähtajad ning näidatakse, kuidas need muutuvad kavandatava raamistiku kohaselt.

Tähtsad kuupäevad ja tähtajad Praegune metoodika (2019. aasta tasuperiood) Kavandatavad muudatused
(2020. aasta tasuperiood)
Enne asjaomase tasuperioodi 1. jaanuari asutatud üksuste järelevalvetasu mõjutavate tegurite vaatluskuupäev 31. detsember 2018 31. detsember 2019
Tasuvõlgniku määramise tähtaeg (ainult pangagruppide puhul) 1. juuli 2019 30. september 2020
Tasuvõlgniku kontaktandmete esitamise tähtaeg 1. juuli 2019 Alati, kui toimub muudatus
Tasutegurite esitamise tähtaeg / vaatluskuupäev järelevalveandmete taaskasutamisel 1. juuli 2019 Määratakse kindlaks muudetud EKP otsuses
Järelevalvetasude kogusumma avaldamine 30. aprill 2019 2020. aasta märtsi lõpp (prognoositavad kulud) ja 2021. aasta märtsi lõpp (tegelikud kulud)
Tasu maksmise teate väljastamine Oktoober 2019 Juuni 2021
Maksetähtaeg November 2019 Juuli 2021

Kuidas määratakse järelevalvetasu 2019. aastaks?

2019. aasta järelevalvetasu arvutatakse järelevalvetasusid käsitlevas EKP määruses sätestatud praeguse metoodika alusel. Ajakava, asjakohased tähtajad ja praktiline teave on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehe rubriigis „Järelevalvetasud”.

Mis juhtub üleminekuaastal 2020? Kas 2021. aasta kohta tuleb maksta tasu kaks korda?

Kuna 2020. aasta on üleminekuperiood, ei esitata järelevalvetasude kohta arveid enne 2021. aastat. Pangandusjärelevalve 2020. majandusaasta tegelike kulude eest tuleb tasuda 2021. aasta esimesel poolel. Tasude ettemaksetelt tagantjärele maksmisele üleminekuks tuleb 2019. aasta tasuperioodil tekkinud üle- või puudujääk tasuda samuti 2021. aastal koos 2020. majandusaasta tegelike kuludega. EKP esitab 2020. aasta prognoositava järelevalvetasu summa EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes, mis avaldatakse 2020. aasta märtsis.

Kas need muudatused mõjutavad EKP poolt nõutavate järelevalvetasude kogusummat?

Ei. Järelevalvetasude kogusumma tuleneb EKP järelevalveülesannete täitmisega seotud kuludest ja läbivaatamise tulemused seda ei mõjuta. Samal ajal avaldab väiksemate pankade tasu kavandatav vähendamine mõju EKP kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade (vähem olulised krediidiasutused) järelevalvetasudele.

Kas see tähendab, et eelmise aasta järelevalvetasu ei tule ümber arvestada?

Seda ei saa täielikult välistada. Ehkki arvete tagantjärele esitamisega väheneb eeldatavalt ka iga-aastaste ümberarvutuste hulk, võib seda siiski ette tulla, pidades silmas paratamatut asjaolu, et muudatuste (nt ühinemistest tingitud järelevalvestaatuse muutmine) toimumise aeg ja asjaomastele rühmadele neist teatamise aeg ei kattu.

Milliseid muid õigusakte läbivaatamine puudutab?

Koos järelevalvetasude määruse muutmisega muudab EKP 2019. aasta lõpuks ka oma otsust EKP/2015/7. Kuna otsuses sätestatakse tasuteguritega seotud andmete kogumise metoodika ja kord, tuleb läbivaatamise tulemusel muuta ka seda õigusakti.

Millal hakatakse muudetud määrust kohaldama iga-aastaste järelevalvetasude arvutamisel?

Muudetud määrus jõustub kavakohaselt 2019. aasta lõpus ja seda hakatakse kohaldama alates 2020. aasta tasuperioodist. Ametlikult jõustub muudetud määrus 20 päeva pärast seda, kui see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Rikkumisest teatamine