Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par uzraudzības maksu regulējuma grozījumiem

Bieži uzdotie jautājumi

Kāpēc ECB tagad izvērtē šo regulu?

ECB regula par uzraudzības maksām, kas pieņemta 2014. gada oktobrī, uzliek ECB pienākumu veikt izvērtēšanu, un pašreizējās apspriešanas mērķis ir iepazīstināt ar tās iznākumu. Izvērtēšana ietver 2017. gadā apspriešanas laikā sniegtos komentārus, kā arī valstu kompetento iestāžu un ECB Uzraudzības valdes komentārus.

Kā ECB reaģēs uz saņemtajiem komentāriem?

Pēc sabiedriskās apspriešanas noslēguma 2019. gada 6. jūnijā ECB izvērtēs apspriešanas laikā saņemtos komentārus. Pēc tam, ja nepieciešams, regulas grozījumos tiks veiktas korekcijas. Lūdzam ņemt vērā, ka komentāri tiek gaidīti tikai attiecībā uz regulas grozījumiem, kas iekļauti pārskata par atbildēm 5. daļā.

Kāds bija 2017. gada sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemto komentāru kopskaits? Kurš iesniedza šos komentārus?

ECB saņēma 73 atsevišķus komentārus, ko iesniedza 13 autori (astoņas banku asociācijas, četras uzraudzītās iestādes vai grupas un vēl viens tirgus dalībnieks).

Komentāri, kuru publicēšanai respondenti devuši piekrišanu

Kā šīs pārmaiņas ietekmēs ikgadējo VUM uzraudzības maksu noteikšanas grafiku?

Tālāk tabulā redzami datumi un termiņi, ko nosaka pašreizējais regulējums, kā arī pārmaiņas ierosinātā regulējuma rezultātā.

Svarīgi datumi un termiņi Pašreizējā metode 2019. gada uzraudzības maksas periodā Ierosinātā metode 2020. gada
uzraudzības maksas periodā
Pārskata datums uzraudzības maksas ietekmējošajiem faktoriem iestādēm, kas reģistrētas pirms attiecīgā uzraudzības maksas perioda 1. janvāra 2018. gada 31. decembris 2019. gada 31. decembris
Maksājuma veicēja nominēšanas termiņš (tikai banku grupām) 2019. gada 1. jūlijs 2020. gada 30. septembris
Maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas termiņš 2019. gada 1. jūlijs Jebkādu pārmaiņu gadījumā
Maksu noteicošo faktoru iesniegšanas termiņš/Termiņš, līdz kuram tiek ņemti vērā esošie uzraudzības dati 2019. gada 1. jūlijs Tiks noteikts ECB lēmuma grozījumos
Gada uzraudzības maksas kopējās summas publicēšana 2019. gada 30. aprīlis Aplēsēm – 2020. gada marta beigas, faktiskajām izmaksām – 2021. gada marta beigas
Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana 2019. gada oktobris 2021. gada jūnijs
Maksājuma veikšanas termiņš 2019. gada novembris 2021. gada jūlijs

Kā tiks noteiktas 2019. gada uzraudzības maksas?

2019. gada uzraudzības maksas tiks aprēķinātas, izmantojot pašreizējo regulā par uzraudzības maksām noteikto metodoloģiju. Sīkāka informācija par laika grafiku, attiecīgie termiņi un praktiska informācija pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnes sadaļā "Uzraudzības maksas" .

Kas notiks pārejas laikā 2020. gadā? Vai manai bankai 2021. gadā būs jāmaksā dubulta maksa?

Tā kā 2020. gads ir pārejas gads, rēķini par šo gadu tiks sagatavoti tikai 2021. gadā. Maksas par faktiskajām izmaksām, kas radušās saistībā ar banku uzraudzību 2020. finanšu gadā, tiks iekasētas 2021. gada 1. pusgadā. Turklāt, pārejot no uzraudzības maksu ex-ante iekasēšanas uz uzraudzības maksu ex post iekasēšanu, pārpalikums vai iztrūkums, kas radies 2019. gada periodā, arī tiks iekasēts 2021. gadā kopā ar 2020. finanšu gada faktiskajām izmaksām. ECB sniegs 2020. gada uzraudzības maksu aplēsi 2020. gada martā publicētajā ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību.

Vai šīs pārmaiņas ietekmēs kopējo ECB iekasējamo maksu summu?

Nē. Kopējā ECB iekasējamā summa balstās uz izmaksām, kas radušās ECB, veicot uzturēšanas uzdevumus, un tā nemainīsies šīs izvērtēšanas rezultātā. Individuālās maksas bankām, kuras ECB uzrauga netieši (MNI), ietekmēs diskonts, kas tiks piedāvāts mazākajām no šīm bankām.

Vai tas nozīmē, ka nebūs nepieciešams pārrēķināt iepriekšējā gada maksas?

To nevar pilnībā izslēgt. Lai gan gaidāms, ka rēķinu ex post sagatavošana katru gadu mazinās nepieciešamību pārrēķināt jau iekasētās maksas, pārrēķini joprojām varētu būt jāveic, ņemot vērā neizbēgamo atšķirību starp pārmaiņu (piemēram, apvienošanās izraisītu statusa pārmaiņu) norises brīdi un laiku, kad tiek paziņots lēmums par šādām pārmaiņām.

Kādus citus tiesību aktus ietekmēs šī izvērtēšana?

ECB līdz 2019. gada beigām vienlaikus ar šīs regulas grozījumiem veiks grozījumus Lēmumā ECB/2015/7. Lēmums nosaka metodoloģiju un procedūras attiecībā uz maksu noteicošo faktoru vākšanu un tāpēc to izvērtēšanas rezultātā būs nepieciešams grozīt.

Kad tieši stāsies spēkā regulas grozījumi attiecībā uz gada uzraudzības maksu aprēķināšanu?

Gaidāms, ka regulas grozījumi stāties spēkā 2019. gada beigās un tiks piemēroti, sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu. Oficiālie tie stāsies spēkā 20 dienas pēc to publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Trauksmes celšana