Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси

Често задавани въпроси

Защо ЕЦБ преразглежда този регламент?

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси, приет през октомври 2014 г., я задължава да го подложи на преглед и целта на настоящата консултация е да представи резултата от този преглед. В прегледа са отчетени коментарите от проведената през 2017 г. консултация, както и коментарите на националните компетентни органи и Надзорния съвет на ЕЦБ.

Как точно ще постъпи ЕЦБ с получените коментари?

След приключването на публичната консултация на 6 юни 2019 г. ЕЦБ ще подложи на оценка получените в процеса коментари. След това, ако бъде преценено за необходимо, в измененията на Регламента ще бъдат внесени корекции. Обърнете внимание, че се очакват само коментари по измененията на Регламента в Раздел 5 на обобщението на коментарите.

Какъв беше общият брой коментари, получени в публичната консултация през 2017 г.? От кого бяха изпратени?

ЕЦБ получи общо 73 отделни коментара в 13 становища, които бяха изпратени от осем банкови асоциации, четири поднадзорни лица и един друг участник на пазара.

Коментари от участниците, които са дали съгласие коментарите им да бъдат публикувани

Как ще се отразят промените върху годишния график на начисляване на надзорните такси в ЕНМ?

В таблицата по-долу са представени датите и сроковете според сегашната рамка и как биха се променили те при предложената рамка.

Основни дати и срокове Сегашният метод за периода на таксуване 2019 г. Предложено изменение
за периода на таксуване 2020 г.
Референтна дата за факторите, които засягат таксите на поднадзорните лица, установени преди 1 януари на годината на таксуване 31 декември 2018 г. 31 декември 2019 г.
Краен срок за определяне на задълженото лице за таксата (само за банкови групи) 1 юли 2019 г. 30 септември 2020 г.
Краен срок за предоставяне на данни за контакт на задълженото лице за таксата 1 юли 2019 г. При настъпване на промяна
Срок за подаване на факторите за таксата / Крайна дата за повторно използване на надзорни данни 1 юли 2019 г. Ще се установи в измененото Решение на ЕЦБ
Публикуване на общия размер на годишната надзорна такса 30 април 2019 г. Краят на март 2020 г. за прогнозните стойности, краят на март 2021 г. за действителните разходи
Издаване на известие за таксата октомври 2019 г. юни 2021 г.
Срок за плащане ноември 2019 г. юли 2021 г.

Как ще бъдат определени надзорните такси за 2019 г.?

Годишните надзорни такси за 2019 г. ще бъдат изчислени посредством сегашната методология, описана в Регламента относно надзорните такси. Повече информация за графика, приложимите срокове и практически въпроси е налична в раздела за надзорните такси на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Какво ще се случи през преходната 2020 г.? Банката ми ще трябва ли да плаща двойна такса през 2021 г.?

Тъй като 2020 г. е преходна, за нея няма да бъдат фактурирани надзорни такси до 2021 г. Таксите за действителните разходи за задачите по банковия надзор за финансовата 2020 г. ще бъдат събрани през първата половина на 2021 г. Освен това, за да се премине от събирането на таксите ex-ante към събиране ex-post, излишъкът или дефицитът, възникнали през периода 2019 г., също ще бъдат събрани през 2021 г. заедно с действителните разходи за финансовата 2020 г. ЕЦБ ще представи прогнозен размер на годишните надзорни такси за 2020 г. в годишния си доклад за надзорната дейност, който ще бъде публикуван през март 2020 г.

Тези промени ще се отразят ли върху общия размер на таксата, която ще бъде наложена от ЕЦБ?

Не. Общият размер на таксата, която ЕЦБ налага, се основава на направените от нея разходи при изпълнението на надзорните ѝ задачи и няма да се промени в резултат от това преразглеждане на Регламента. Индивидуалните такси за банките, над които ЕЦБ упражнява непряк надзор (по-малко значимите институции), обаче, ще бъдат засегнати от предвидената отстъпка за най-малките от тези банки.

Това означава ли, че вече няма да има нужда да се преизчисляват таксите за предходната година?

Това не може да се изключи напълно. Макар да се очаква, че с фактурирането ex-post броят на преизчисляванията всяка година ще намалее, възможно е все още такива да има поради неизбежното отстояние във времето между настъпването на промени (например промяна в надзорния статут поради сливания) и уведомяването на съответните екипи за тези промени.

Какви други правни инструменти ще бъдат засегнати от прегледа?

До края на 2019 г. ЕЦБ ще измени своето Решение ЕЦБ/2015/7 успоредно с изменението на Регламента. В решението се описват методологията и процедурите, свързани със събирането на факторите за таксата, затова то ще трябва да бъде изменено в резултат от прегледа.

Кога точно ще влязат в действие измененията на регламента за целите на изчисляването на годишните надзорни такси?

Очакваме измененията на Регламента да влязат в сила в края на 2019 г. и да се прилагат от периода на таксуване 2020 г. нататък. Официално те ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Подайте сигнал