SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Offentlig høring om ændring af rammerne for tilsynsgebyrer

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor foretager ECB en gennemgang af denne forordning?

I henhold til ECB's forordning om tilsynsgebyrer, der blev vedtaget i oktober 2014, er ECB forpligtet til at foretage en gennemgang. Formålet med den aktuelle høring er at fremlægge resultatet af gennemgangen. Der er ved gennemgangen taget højde for den feedback, som blev modtaget i forbindelse med høringen i 2017, samt kommentarer fra de kompetente nationale myndigheder og ECB's tilsynsråd.

Hvad vil ECB helt præcist bruge de indkomne kommentarer til?

Når den offentlige høring slutter 6. juni 2019, foretager ECB en vurdering af de kommentarer, som er modtaget i løbet af processen. Ændringen af forordningen bliver derefter tilpasset, hvis det anses for at være nødvendigt. Bemærk venligst, at vi kun beder om kommentarer til ændringen af forordningen i del 5 af redegørelsen for resultatet.

Hvor mange kommentarer modtog ECB i forbindelse med den offentlige høring i 2017? Hvem fremsendte disse kommentarer?

ECB modtog i alt 73 enkeltstående kommentarer, der indgik i 13 bidrag fra 8 banksammenslutninger, fire enheder eller koncerner under tilsyn samt fra én anden markedsdeltager.

Kommentarer fra de respondenter, som indvilgede i at få deres feedback offentliggjort

Hvilken indvirkning får ændringerne på SSM's årlige gebyrcyklus?

Nedenstående tabel viser datoer og frister under de nuværende rammer, og hvordan disse ville ændre sig med de foreslåede rammer.

Vigtige datoer og frister Den anvendte metode i gebyrperioden 2019 Foreslået ændring
til gebyrperioden 2020
Referencedato for faktorer, der påvirker gebyrer for enheder etableret før 1. januar i gebyrperioden 31. december 2018 31. december 2019
Frist for at udpege gebyrdebitor (gælder kun for bankkoncerner) 1. juli 2019 30. september 2020
Frist for at indsende gebyrdebitors kontaktoplysninger 1. juli 2019 Når som helst, der sker en ændring
Frist for indberetning af gebyrfaktorer/skæringsdato for at genanvende tilsynsdata 1. juli 2019 Vil blive fastsat i ECB's ændrede afgørelse
Offentliggørelse af det samlede årlige tilsynsgebyr 30. april 2019 Udgangen af marts 2020 for de estimerede udgifter og slutningen af 2021 for de faktiske udgifter
Udstedelse af gebyrmeddelelser Oktober 2019 Juni 2021
Betalingsfrist November 2019 Juli 2021

Hvordan fastsættes tilsynsgebyrerne for 2019?

De årlige tilsynsgebyrer for 2019 bliver beregnet ved hjælp af den nuværende metode, som fremgår af forordningen om tilsynsgebyrer. Yderligere oplysninger om tidsplanen, relevante frister og praktiske oplysninger findes i Afsnittet om tilsynsgebyrer på ECB Banktilsyns websted.

Hvad sker der i 2020, som bliver et overgangsår? Bliver min bank opkrævet et dobbeltgebyr i 2021?

Da 2020 bliver et overgangsår, bliver der ikke faktureret gebyrer for dette år før 2021. Gebyrerne for de faktiske omkostninger i forbindelse med banktilsynsopgaver i regnskabsåret 2020 bliver opkrævet i 1. halvår 2021. Derudover indebærer overgangen fra forskudsopkrævning til opkrævning efter gebyrperioden, at overskuddet eller underskuddet fra perioden 2019 også vil blive udlignet i 2021 sammen med opkrævningen af de faktiske omkostninger i regnskabsåret 2020. ECB lader et estimat over de samlede årlige tilsynsgebyrer i 2020 indgå i Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed, der offentliggøres i marts 2020.

Vil disse ændringer påvirke det samlede beløb, som ECB opkræver?

Nej. Det samlede opkrævede beløb er baseret på ECB's faktiske omkostninger i forbindelse med tilsynsopgaverne. Det ændrer sig ikke som følge af denne gennemgang. De individuelle gebyrer for banker, som er underlagt ECB's indirekte tilsyn (de mindre signifikante institutter), vil imidlertid blive påvirket af det nedslag, som bliver resultatet for de mindste af disse banker.

Betyder det, at der ikke bliver behov for at genberegne tidligere års gebyrer?

Det kan ikke helt udelukkes, at det bliver nødvendigt at foretage genberegninger. Selvom det forventes, at der sker et fald i antallet af genberegninger hvert år som følge af, at der faktureres efter gebyrperioden, kan genberegninger stadig blive nødvendige på grund af den uundgåelige tidsforskel fra ændringer indtræder (fx ændringer i tilsynsstatus på grund af fusioner) til de rette team underrettes om disse ændringer.

Hvilke andre retlige instrumenter påvirkes af denne gennemgang?

ECB ændrer afgørelse ECB/2015/7 sideløbende med ændringen af forordningen, nærmere bestemt inden udgangen af 2019. I afgørelsen fastsættes metoden og procedurerne til indsamling af gebyrfaktorer. Det er derfor nødvendigt at ændre den som følge af gennemgangen.

Hvornår forventes det helt præcist, at ændringerne af forordningen træder i kraft, så de kan anvendes til beregningen af de årlige tilsynsgebyrer?

Vi forventer, at ændringen af forordningen træder i kraft ved udgangen af 2019, og at den vil gælde fra og med gebyrperioden 2020. Den træder officielt i kraft 20 dage efter, at den er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Whistleblowing