Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen valvontamaksuasetuksen muutoksista

Vastauksia kysymyksiin

Miksi EKP tarkistaa valvontamaksuasetusta?

Lokakuussa 2014 annettu valvontamaksuasetus itse velvoittaa EKP:n ottamaan asetuksen uudelleentarkasteluun. Tämänkertaisessa kuulemisessa esitetään uudelleentarkastelun tulokset. Tarkistuksissa on otettu huomioon vuoden 2017 kuulemisessa saatu palaute sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EKP:n valvontaelimen kommentit.

Mitä EKP aikoo tehdä vastauksilla?

Kun vastausaika 6.6.2019 päättyy, EKP arvioi saadut kommentit ja muokkaa muutosasetusta tarvittaessa niiden pohjalta. Kommentteja pyydetään vain kuulemisasiakirjan osassa 5 esitetyistä muutoksista valvontamaksuasetukseen.

Paljonko ja keneltä vastauksia saatiin vuonna 2017 järjestetyn julkisen kuulemisen aikana?

EKP sai kaikkiaan 13 vastausta, jotka sisälsivät yhteensä 73 kommenttia. Vastauksia saatiin kahdeksalta pankkialan järjestöltä, neljältä valvottavalta laitokselta tai ryhmittymältä ja yhdeltä muulta markkinaosapuolelta.

Niiden vastaajien kommentit, jotka antoivat luvan julkaista vastauksensa

Miten muutokset vaikuttavat vuotuisen valvontamaksuprosessin ajoitukseen?

Alla olevassa taulukossa esitetään nykyisen prosessin aikataulu sekä asetukseen ehdotettujen tarkistusten tuomat muutokset siihen.

Tärkeät päivämäärät / määräajat Valvontamaksukaudella 2019 (nykymenetelmä) Valvontamaksukaudella 2020 (muutosehdotus)
Valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä yhteisöille, jotka perustettu ennen valvontamaksukauden alkua 31.12.2018 31.12.2019
Pankkiryhmien ilmoitettava valvontamaksuvelvollinen 1.7.2019 30.9.2020
Valvontamaksuvelvollisen yhteystiedot toimitettava 1.7.2019 Aina muutosten yhteydessä
Valvontamaksutekijät ilmoitettava / uudelleen käytettävien valvontatietojen viitepäivämäärä 1.7.2019 Määritetään muutetussa EKP:n valvontamaksutekijäpäätöksessä
Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä julkistetaan 30.4.2019 Arviot maaliskuun 2020 lopussa ja toteutuneet kulut maaliskuun 2021 lopussa
Valvontamaksuilmoitukset toimitetaan pankeille Lokakuu 2019 Kesäkuu 2021
Valvontamaksut maksettava Marraskuu 2019 Heinäkuu 2021

Miten vuoden 2019 valvontamaksut määräytyvät?

Vuoden 2019 valvontamaksut lasketaan nykyisen valvontamaksuasetuksen mukaisilla menetelmillä. Lisätietoja valvontamaksuprosessin etenemisestä, määräajoista ja muista käytännön seikoista on EKP:n pankkivalvontasivujen Valvontamaksut‑osiossa.

Mitä tapahtuu siirtymävuonna 2020? Peritäänkö vuonna 2021 kahden vuoden maksut?

Vuosi 2020 on siirtymävuosi, joten sen aikana valvontamaksuja ei laskuteta lainkaan. Vuoden 2020 toteutuneisiin valvontakustannuksiin perustuvat valvontamaksut peritään jälkikäteen vuoden 2021 alkupuoliskolla. Mahdollinen valvontamaksuylijäämä tai ‑alijäämä vuodelta 2019 hyvitetään tai veloitetaan sekin vuoden 2020 valvontamaksujen perinnän yhteydessä vuonna 2021. EKP julkaisee arvion vuoden 2020 valvontamaksuista pankkivalvonnan toimintakertomuksessa maaliskuussa 2020.

Vaikuttavatko muutokset EKP:n perimien valvontamaksujen kokonaismäärään?

Eivät vaikuta. EKP:n perimien valvontamaksujen kokonaismäärä perustuu asetuksen tarkistamisen jälkeenkin EKP:lle valvontatehtävistä aiheutuviin kuluihin. Tarkistus kuitenkin vaikuttaa EKP:n välillisessä valvonnassa olevien pankkien maksuihin, sillä pienimmät näistä pankeista saavat maksuhelpotuksen.

Eikö edellisen vuoden valvontamaksuja siis enää tarvitse laskea uudestaan?

Sitä ei voida sulkea kokonaan pois. Vaikka uudelleenlaskenta todennäköisesti vähenee jälkikäteislaskutukseen siirtymisen myötä, se voi edelleen olla joskus tarpeen, sillä laitoksen aseman muutosten (esim. fuusion yhteydessä) ja niiden ilmoittamisen välillä on väistämättä viive.

Mihin muihin säädöksiin uudelleentarkastelu vaikuttaa?

Valvontamaksuasetukseen tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia myös päätökseen EKP/2015/7, jossa määritetään valvontamaksutekijöiden keruumenetelmät ja ‑menettelyt. EKP tekee muutokset vuoden 2019 loppuun mennessä.

Milloin muutettua asetusta aletaan soveltaa vuosittaisten valvontamaksujen laskennassa?

Muutosasetusta on määrä soveltaa valvontamaksukaudesta 2020 alkaen. Se tulee voimaan todennäköisesti vuoden 2019 lopussa – virallisesti 20 päivää sen päivän jälkeen, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Ilmoita väärinkäytöksestä