Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Konsultacje publiczne na temat zmian w systemie opłat nadzorczych

Częste pytania

Dlaczego EBC prowadzi przegląd swojego rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych?

Przeprowadzenie przeglądu przewidziano w samym rozporządzeniu, przyjętym w październiku 2014. Celem obecnej rundy konsultacji jest przedstawienie wyników tego przeglądu. Uwzględniono w nim uwagi otrzymane podczas konsultacji w 2017 oraz zgłoszone przez właściwe organy krajowe i Radę ds. Nadzoru EBC.

Do czego dokładnie posłużą uwagi przekazane do EBC?

EBC przeanalizuje otrzymane uwagi po zakończeniu konsultacji publicznych, co nastąpi 6 czerwca 2019, i na tej podstawie może odpowiednio zmodyfikować zmienione rozporządzenie. Uwagi powinny dotyczyć jedynie samego rozporządzenia, czyli części 5 podsumowania wyników konsultacji.

Ile uwag wpłynęło podczas konsultacji publicznych w 2017 i kto je zgłosił?

EBC otrzymał 13 odpowiedzi, zawierających w sumie 73 uwagi, od ośmiu stowarzyszeń bankowych, czterech nadzorowanych podmiotów lub grup i jednego innego uczestnika rynku.

Uwagi respondentów, którzy wyrazili zgodę na ich opublikowanie

Jak zmiany w rozporządzeniu wpłyną na harmonogram rocznego procesu opłatowego SSM?

W poniższej tabeli przestawiono, jakie daty i terminy obowiązują w obecnym systemie i jak mają się one zmienić według propozycji.

Główne daty i terminy Okres objęty opłatą 2019 wg obecnej metody Okres objęty opłatą 2020 wg propozycji
Dzień odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty dla podmiotów ustanowionych przed 1 stycznia okresu objętego opłatą 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019
Termin wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę (dotyczy tylko grup bankowych) 1 lipca 2019 30 września 2020
Termin przekazania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę 1 lipca 2019 Po każdej zmianie
Termin przekazania czynników warunkujących wysokość opłaty / data graniczna dla posiadanych już danych nadzorczych 1 lipca 2019 Do ustalenia w zmienionej decyzji EBC
Ogłoszenie łącznej wysokości rocznej opłaty nadzorczej 30 kwietnia 2019 Koniec marca 2020 dla szacunków i koniec marca 2021 dla faktycznych kosztów
Wystawienie zawiadomienia o opłacie Październik 2019 Czerwiec 2021
Termin płatności Listopad 2019 Lipiec 2021

Jak będą ustalane opłaty nadzorcze za rok 2019?

Opłaty za rok 2019 zostaną obliczone zgodnie z aktualną metodologią określoną w obecnym rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych. Więcej informacji o harmonogramie, terminach i kwestiach praktycznych można znaleźć na stronie Nadzoru Bankowego EBC w sekcji Opłaty nadzorcze.

Co stanie się w 2020, który będzie rokiem przejściowym? Czy w 2021 banki zostaną obciążone podwójną opłatą?

Jako że 2020 będzie rokiem przejściowym, w ciągu tego roku nie nastąpi obciążenie opłatą nadzorczą; stanie się to dopiero w 2021. Opłaty za koszty faktycznie poniesione przez EBC w 2020 na zadania związane z nadzorem bankowym zostaną pobrane w pierwszym półroczu 2021. Ponadto, w ramach przejścia z poboru opłat ex ante na obciążanie ex post, w 2021 wraz z faktycznymi kosztami za rok obrotowy 2020 zostaną rozliczone nadpłaty lub niedopłaty powstałe w 2019. EBC przedstawi szacunkową wysokość rocznej opłaty nadzorczej za 2020 w swoim raporcie rocznym z działalności nadzorczej, który ukaże się w marcu 2020.

Czy te zmiany wpłyną na łączną kwotę opłat pobieranych przez EBC?

Nie. Łączna kwota nakładana przez EBC opiera się na kosztach poniesionych przez niego na wykonanie zadań nadzorczych i nie zmieni się w wyniku przeglądu. Natomiast opust udzielony najmniejszym spośród banków mniej istotnych, nad którymi EBC sprawuje nadzór pośredni, wpłynie na jednostkowe opłaty nadzorcze tych banków.

Czy to znaczy, że nie już będzie potrzeby przeliczania opłat z poprzednich lat?

Nie można tego wykluczyć. Chociaż oczekuje się, że po wprowadzeniu obciążania ex post potrzeba ponownego przeliczania opłat powinna się z każdym rokiem zmniejszać, to w pewnym zakresie wciąż będzie występować z uwagi na nieuniknioną różnicę w czasie między zajściem zmian (np. zmianą statusu wskutek połączenia banków) a powiadomieniem o nich odpowiednich zespołów.

Na jakie inne akty prawne wpłynie ten przegląd?

Do końca roku 2019, równolegle ze zmianą rozporządzenia, EBC znowelizuje swoją decyzję EBC/2015/7. Decyzja ta określa metodologię i procedury dotyczące zbierania czynników warunkujących wysokość opłaty, więc po przeglądzie będzie wymagać zmiany.

Od kiedy roczne opłaty nadzorcze będą obliczane według zmienionego rozporządzenia?

Oczekujemy, że zmienione rozporządzenie wejdzie w życie pod koniec 2019 i będzie stosowane począwszy od okresu objętego opłatą 2020. Oficjalnie zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Demaskowanie nieprawidłowości