Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

Vanliga frågor

Varför gör ECB en översyn av denna förordning?

Enligt ECB:s förordning om tillsynsavgifter (antogs i oktober 2014) ska ECB utföra en sådan översyn. Syftet med det pågående samrådet är att presentera resultatet av översynen. Översynen innefattar feedback från 2017 års offentliga samråd såväl som kommentarer från nationella behöriga myndigheter och ECB:s tillsynsnämnd.

Vad gör ECB med de kommentarer som kommit in?

När det offentliga samrådet har avslutats den 6 juni 2019 kommer ECB att bedöma de kommentarer som inkommit och justerar ändringen av förordningen vid behov. Observera att kommentarer efterlyses endast vad gäller ändringen av förordningen enligt kapitel 5 i feedbackdokumentet.

Hur många kommentarer kom in under det offentliga samrådet 2017? Vem lämnade dessa kommentarer?

ECB fick sammanlagt 13 svar, med 73 olika kommentarer. Svar inkom från åtta bankorganisationer, fyra enheter eller grupper under tillsyn och en annan marknadsaktör.

Kommentarerna från de svarande som har godkänt publicering av sin feedback

Hur kommer ändringarna att påverka den årliga tidsplanen för tillsynsavgifter?

Tabellen nedan visar datum och tidsfrister enligt det nuvarande ramverket och hur de skulle ändras med det föreslagna ramverket.

Viktiga datum och tidsfrister Avgiftsperiod 2019 (nuvarande metod) Avgiftsperiod 2020 (ändringsförslag)
Referensdatum för avgiftsfaktorer för de enheter som har etablerats före den 1 januari i avgiftsperioden 31 december 2018 31 december 2019
Stoppdatum att utse avgiftsskyldig (endast för bankgrupper) 1 juli 2019 30 september 2020
Stoppdatum för inlämning av kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige 1 juli 2019 När en ändring uppstår
Tidsfrist för inlämning av avgiftsfaktorer/stoppdatum för återanvändning av tillsynsdata 1 juli 2019 Kommer att fastställas i det ändrade ECB-beslutet
Publicering av den totala årliga tillsynsavgiften 30 april 2019 För uppskattningar slutet av mars 2020 och för faktiska utgifter slutet av mars 2021
Utfärdande av avgiftsavi Oktober 2019 Juni 2021
Tidsfrist för betalning November 2019 Juli 2021

Hur kommer tillsynsavgifterna för 2019 att fastställas?

Tillsynsavgifterna för 2019 kommer att beräknas utifrån den nuvarande metod som lagts fast i förordningen om tillsynsavgifter. Mer information om tidsplanen och relevanta tidsfrister samt praktisk information finns under fliken Tillsynsavgifter på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Vad händer under övergångsåret 2020? Kommer min bank att behöva betala dubbla avgifter 2021?

Eftersom 2020 är ett övergångsår kommer tillsynsavgifterna för det året att faktureras först 2021. Avgifter för de aktuella kostnaderna som uppstått i samband med banktillsynsuppgifter under räkenskapsåret 2020 kommer att faktureras under det första halvåret 2021. Övergången innebär också att avgiften inte längre tas ut i förskott utan i efterskott. Det över- eller underskott som uppstår under avgiftsperioden 2019 kommer att beaktas 2021 i samband med faktureringen av tillsynsavgifter för 2020. ECB anger en uppskattning av de totala årliga tillsynsavgifterna 2020 i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten som publiceras i mars 2020.

Kommer dessa ändringar att påverka det totala beloppet som ECB ska ta ut?

Nej. Det totala beloppet som ska tas ut baseras på de kostnader som ECB ådrar sig i samband med tillsynsuppgifterna. Således resulterar översynen inte i någon ändring av beloppet. Däremot påverkas de enskilda avgifterna för vissa mindre betydande banker som står under ECB:s indirekta tillsyn eftersom de minsta bankerna inom denna kategori får rabatt.

Betyder detta att avgifter från tidigare år inte behöver räknas om?

Detta kan inte helt uteslutas. Även om antalet omräkningar väntas minska när faktureringen görs i efterhand kan omräkningar behövas då det finns oundvikliga tidseftersläpningar mellan ändringar i banken (t.ex. ändring i tillsynsstatus p.g.a. en fusion) och meddelandet om dessa ändringar till relevanta tillsynsgrupper.

Kommer översynen att påverka några andra rättsliga instrument?

ECB kommer att ändra beslutet ECB/2015/7, parallellt med ändringen av förordningen, före utgången av 2019. Översynen medför att beslutet ändras då det fastställer metoder och förfaranden för insamling av avgiftsfaktorer.

När kommer ändringen av förordningen att träda i kraft avseende beräkningen av de årliga tillsynsavgifterna?

Ändringen av förordningen väntas träda i kraft i slutet av 2019 och gälla från och med avgiftsperioden 2020. Ändringen till förordningen träder officiellt i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Visselblåsning