Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για τα εποπτικά τέλη

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Γιατί η ΕΚΤ προβαίνει στην επανεξέταση αυτού του κανονισμού;

Ο κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, ο οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014, υποχρεώνει την ΕΚΤ να προβεί σε επανεξέταση· σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να παρουσιάσει το αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση το 2017, καθώς και τα σχόλια των εθνικών αρμόδιων αρχών και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ τα σχόλια που λαμβάνει;

Μόλις ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση στις 6 Ιουνίου 2019 η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τα σχόλια που έλαβε στη διάρκεια της διαδικασίας. Στη συνέχεια η τροποποίηση του κανονισμού θα προσαρμοστεί όπως κρίνεται απαραίτητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχόλια θα αφορούν μόνον την τροποποίηση του κανονισμού στην Ενότητα 5 του εγγράφου παρατηρήσεων.

Ποιος ήταν ο συνολικός αριθμός των σχολίων που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση του 2017; Ποιος υπέβαλε τα σχόλια αυτά;

Η ΕΚΤ έλαβε συνολικά 73 μεμονωμένα σχόλια τα οποία υπεβλήθησαν σε 13 υποβολές σχολίων από οκτώ τραπεζικές ενώσεις, τέσσερις εποπτευόμενες οντότητες ή ομίλους και έναν άλλον συμμετέχοντα στην αγορά.

Σχόλια των συμμετεχόντων στη διαβούλευση οι οποίοι συμφώνησαν να δημοσιευθούν οι παρατηρήσεις τους

Πώς θα επηρεάσουν οι αλλαγές το ετήσιο χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό τελών του ΕΕΜ;

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες του ισχύοντος πλαισίου και τις αλλαγές που θα επέλθουν με το προτεινόμενο πλαίσιο.

Βασικές ημερομηνίες και προθεσμίες Ισχύουσα μέθοδος για την περίοδο επιβολής τέλους 2019 Προτεινόμενη τροποποίηση
για την περίοδο επιβολής τέλους 2020
Ημερομηνία αναφοράς για τους συντελεστές που επηρεάζουν τα τέλη των οντοτήτων που έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου της περιόδου επιβολής τέλους 31 Δεκεμβρίου 2018 31 Δεκεμβρίου 2019
Προθεσμία για τον διορισμό οφειλέτη εποπτικού τέλους (μόνο για τραπεζικούς ομίλους) 1η Ιουλίου 2019 30 Σεπτεμβρίου 2020
Προθεσμία για την παροχή στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους 1η Ιουλίου 2019 Όποτε σημειώνεται κάποια μεταβολή
Προθεσμία για την υποβολή των συντελεστών υπολογισμού τέλους/Τελευταία ημερομηνία για την επαναχρησιμοποίηση των εποπτικών στοιχείων 1η Ιουλίου 2019 Θα προσδιοριστεί στην τροποποιημένη απόφαση της ΕΚΤ
Δημοσίευση του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών 30 Απριλίου 2019 Τέλος Μαρτίου 2020 για τις εκτιμήσεις και τέλος Μαρτίου 2021 για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
Έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους Οκτώβριος 2019 Ιούνιος 2021
Προθεσμία για την καταβολή του εποπτικού τέλους Νοέμβριος 2019 Ιούλιος 2021

Πώς θα προσδιοριστούν τα εποπτικά τέλη για το 2019;

Τα ετήσια εποπτικά τέλη για το 2019 θα υπολογιστούν με βάση την ισχύουσα μεθοδολογία που ορίζεται στον κανονισμό της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τις σχετικές προθεσμίες και πρακτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα για τα εποπτικά τέλη του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τι θα συμβεί κατά το έτος μετάβασης, δηλαδή το 2020; Θα πρέπει η τράπεζά μου να καταβάλει διπλά τέλη το 2021;

Καθώς το 2020 είναι μεταβατικό έτος, δεν προβλέπεται τιμολόγηση εποπτικών τελών για το έτος αυτό έως το 2021. Τα τέλη για το πραγματικό κόστος που προκύπτει από τα καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας για το οικονομικό έτος 2020 θα εισπραχθούν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μετάβασης από μια εκ των προτέρων είσπραξη σε μια εκ των υστέρων είσπραξη τελών, το πλεόνασμα ή το έλλειμμα που προκύπτει κατά την περίοδο 2019 θα επιστραφεί ή θα εισπραχθεί το 2021, μαζί με το πραγματικό κόστος για το οικονομικό έτος 2020. Η ΕΚΤ θα παράσχει εκτίμηση των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2020 στην Ετήσια Έκθεσή της για την εποπτική δραστηριότητα η οποία θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2020.

Θα επηρεάσουν οι εν λόγω αλλαγές το συνολικό ποσό των τελών που επιβάλλει η ΕΚΤ;

Όχι. Το συνολικό ποσό τελών που επιβάλλει η ΕΚΤ βασίζεται στο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων και δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης. Τα επιμέρους τέλη για τις τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ (λιγότερο σημαντικά ιδρύματα) θα επηρεαστούν, ωστόσο, από τη μείωση που παρέχεται στις μικρότερες από τις εν λόγω τράπεζες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να υπολογιστούν εκ νέου τα τέλη του προηγούμενου έτους;

Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Παρόλο που αναμένεται ότι ο αριθμός των εκ νέου υπολογισμών κάθε έτος θα μειωθεί με την εκ των υστέρων τιμολόγηση, οι εν λόγω υπολογισμοί μπορεί να εξακολουθήσουν να γίνονται δεδομένης της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς μεταξύ των μεταβολών που προκύπτουν (π.χ. μεταβολές της ιδιότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων λόγω συγχωνεύσεων) και της κοινοποίησης των εν λόγω μεταβολών στις αρμόδιες ομάδες.

Ποιες άλλες νομικές πράξεις επηρεάζονται από την εν λόγω επανεξέταση;

Η ΕΚΤ θα τροποποιήσει την απόφασή της ΕΚΤ/2015/7 παράλληλα με την τροποποίηση του κανονισμού, μέχρι το τέλος του 2019. Η απόφαση ορίζει τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες σε σχέση με τη συλλογή των συντελεστών υπολογισμού τέλους και επομένως θα χρειαστεί να τροποποιηθεί λόγω της επανεξέτασης.

Πότε ακριβώς οι τροποποιήσεις του κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ για τον υπολογισμό των ετήσιων εποπτικών τελών;

Αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις του κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ στο τέλος του 2019 και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την περίοδο επιβολής τέλους 2020 και έπειτα. Επίσημα, ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων