Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor

Pogosta vprašanja

Zakaj ECB izvaja pregled te uredbe?

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor, sprejeta oktobra 2014, zavezuje ECB, da opravi pregled, in namen sedanjega posvetovanja je predstaviti rezultate pregleda. V pregledu so upoštevane povratne informacije iz javnega posvetovanja v letu 2017 ter pripombe, ki so jih podali pristojni nacionalni organi in Nadzorni odbor ECB.

Kaj bo ECB naredila s prejetimi pripombami?

Ko bo javno posvetovanje 6. junija 2019 končano, bo prejete pripombe analizirala in spremenila uredbo, kot bo potrebno. Upoštevajte, da želi ECB v tokratnem posvetovanju pridobiti samo pripombe v zvezi s spremembami uredbe, ki so predstavljeni v razdelku 5 poročila o odzivih na javno posvetovanje iz leta 2017.

Koliko pripomb je ECB prejela v javnem posvetovanju leta 2017? Kdo je podal te pripombe?

Skupno je ECB prejela 73 posameznih pripomb v 13 odzivih, ki jih je podalo osem bančnih združenj, štirje nadzorovani subjekti ali skupine in en tržni udeleženec.

Pripombe udeležencev posvetovanja, ki so soglašali z objavo svojega odziva

Kako bodo spremembe vplivale na časovnico zbiranja letnih nadomestil EMN za nadzor?

V spodnji tabeli so prikazani datumi in roki po sedanjem okviru ter njihove spremembe po predlaganem okviru.

Glavni datumi in roki Sedanja metoda za obdobje zaračunavanja nadomestil 2019 Predlagana sprememba
za obdobje zaračunavanja nadomestil 2020
Referenčni datum za faktorje, ki vplivajo na nadomestila za subjekte, ustanovljene pred 1. januarjem v danem obdobju zaračunavanja nadomestil 31. december 2018 31. december 2019
Rok za imenovanje zavezanca za plačilo nadomestila (samo za bančne skupine) 1. julij 2019 30. september 2020
Rok za posredovanje kontaktnih podatkov zavezanca za plačilo nadomestila 1. julij 2019 Vedno, ko pride do spremembe
Rok za predložitev faktorjev za izračun nadomestila / presečni datum za ponovno uporabo nadzorniških podatkov 1. julij 2019 Bo določen v spremenjenem sklepu ECB
Objava skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor 30. april 2019 Konec marca 2020 za ocenjene vrednosti in konec marca 2021 za dejanske izdatke
Izdaja obvestil o nadomestilu Oktober 2019 Junij 2021
Rok za plačilo November 2019 Julij 2021

Kako bodo določena nadomestila za nadzor v letu 2019?

Letna nadomestila za nadzor v letu 2019 bodo izračunana po sedanji metodologiji, kot je opredeljena v uredbi o nadomestilih za nadzor. Več informacij o časovnem poteku in relevantnih rokih ter druge praktične informacije so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru v razdelku Nadomestila za nadzor.

Kaj se bo zgodilo v prehodnem letu 2020? Bo naša banka v letu 2021 morala plačati dvojno nadomestilo?

Ker je leto 2020 prehodno leto, bo nadomestilo zanj zaračunano šele leta 2021. Nadomestila za dejanske stroške, ki bodo nastali z nalogami bančnega nadzora v poslovnem letu 2020, bodo zbrana v prvi polovici leta 2021. Poleg tega se bo zaradi prehoda iz vnaprejšnjega k naknadnemu zaračunavanju nadomestil presežek ali primanjkljaj, ki bo nastal za leto 2019, prav tako zaračunal v letu 2021 skupaj z dejanskimi stroški za poslovno leto 2020. ECB bo v letnem poročilu o nadzornih aktivnostih, ki bo objavljeno marca 2020, predstavila ocenjene zneske letnih nadomestil za nadzor v letu 2020.

Bodo te spremembe vplivale na skupni znesek, ki ga bo zaračunala ECB?

Ne. Skupni zaračunani znesek temelji na stroških, ki jih ima ECB z izvajanjem nadzorniških nalog, in se zaradi tokratnega pregleda ne bo spremenil. Vendar pa se bodo zaradi popusta, ki ga bodo lahko uveljavljale najmanjše manj pomembne institucije, ki jih ECB nadzira posredno, zmanjšala individualna nadomestila za te institucije.

Ali to pomeni, da ne bo več treba preračunavati nadomestil iz prejšnjih let?

Tega ni mogoče popolnoma izključiti. Čeprav se pričakuje, da bo teh vsakoletnih preračunavanj zaradi naknadnega zaračunavanja nadomestil manj, bodo morda še vedno potrebna zaradi neogibne časovne razlike med datumom, ko se sprememba zgodi (na primer sprememba nadzornega statusa zaradi združitve), in datumom, ko so o spremembi obveščeni pristojni organi.

Na katere druge pravne instrumente bo pregled še vplival?

ECB bo do konca leta 2019 vzporedno s spremembo uredbe spremenila tudi Sklep ECB/2015/7. V sklepu so določeni metodologija in postopki v zvezi z zbiranjem faktorjev za izračun nadomestila, zato ga je treba zaradi pregleda ustrezno prilagoditi.

Kdaj natanko se bodo spremembe uredbe začele uporabljati za izračun letnih nadomestil za nadzor?

Pričakujemo, da bodo spremembe uredbe začele veljati konec leta 2019 in se bodo uporabljale od obdobja zaračunavanja nadomestil v letu 2020. Uradno bo spremenjena uredba začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Žvižgaštvo