Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Veřejná konzultace ke změnám rámce poplatků za dohled

Nejčastější dotazy

Proč ECB provádí přezkum tohoto nařízení?

Povinnost ECB provést přezkum vychází z nařízení ECB o poplatcích za dohled přijatého v říjnu 2014 – cílem stávající konzultace je prezentovat jeho výsledek. Přezkum zahrnuje zpětnou vazbu získanou během konzultace v roce 2017 i připomínky vnitrostátních příslušných orgánů a Rady dohledu ECB.

Co přesně hodlá ECB s obdrženými připomínkami dělat?

Jakmile veřejná konzultace 6. června 2019 skončí, ECB připomínky obdržené během konzultace vyhodnotí. Změna nařízení pak bude podle potřeby upravena. Upozorňujeme na to, že v úvahu budou vzaty pouze připomínky, které se týkají změny nařízení v části 5 odpovědi na připomínky.

Kolik připomínek bylo během veřejné konzultace v roce 2017 celkem doručeno? Kdo tyto připomínky předložil?

ECB obdržela celkem 73 jednotlivých připomínek ve 13 příspěvcích, které podalo osm bankovních asociací, čtyři dohlížené subjekty nebo skupiny a jeden účastník trhu.

Připomínky respondentů, kteří souhlasili s jejich zveřejněním

Jaký vliv budou mít změny na roční časový harmonogram poplatků SSM?

Níže uvedená tabulka uvádí data a lhůty podle stávajícího rámce a jejich případné změny podle navrhovaného rámce.

Klíčová data a lhůty Stávající metodika pro období placení poplatku 2019 Navrhovaná změna
pro období placení poplatku 2020
Rozhodný den pro faktory, které ovlivňují poplatky u subjektů usazených před 1. lednem období placení poplatku 31. prosinec 2018 31. prosince 2019
Lhůta pro jmenování poplatníka (pouze u bankovních skupin) 1. července 2019 30. září 2020
Lhůta pro poskytnutí kontaktních údajů poplatníka 1. července 2019 Kdykoli dojde ke změně
Lhůta pro předložení faktorů pro výpočet poplatku / uzávěrka pro opětovné použití údajů z oblasti dohledu 1. července 2019 Bude stanovena v upraveném rozhodnutí ECB
Zveřejnění celkového ročního poplatku za dohled 30. dubna 2019 Konec března 2020 pro odhady a konec března 2021 pro skutečné náklady
Výzva k zaplacení poplatku za dohled Říjen 2019 Červen 2021
Lhůta pro úhradu Listopad 2019 Červenec 2021

Jak budou stanoveny poplatky za dohled na rok 2019?

Roční poplatky za dohled na rok 2019 budou vypočteny za použití stávající metodiky stanovené v nařízení o poplatcích za dohled. Více informací o časovém harmonogramu, příslušné lhůty a praktické informace jsou k dispozici v sekci o poplatcích za dohled na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Co nastane v přechodném roce 2020? Bude moje banka podléhat v roce 2021 dvojímu poplatku?

Vzhledem k tomu, že rok 2020 je přechodným rokem, až do roku 2021 nebude žádný poplatek za dohled za rok 2020 fakturován. Poplatky za skutečné náklady na úkoly v oblasti bankovního dohledu za účetní rok 2020 budou vybírány v první polovině roku 2021. V rámci přechodu z výběru poplatku předem na následný výběr poplatku bude přeplatek nebo nedoplatek vzniklý v roce 2019 vybrán rovněž v roce 2021, a to společně se skutečnými náklady za účetní rok 2020. ECB poskytne odhad ročních poplatků za dohled za rok 2020 ve výroční zprávě ECB o činnosti dohledu, která bude zveřejněna v březnu 2020.

Budou mít tyto změny vliv na celkovou částku uloženou ECB?

Ne. Celková částka uložená ECB vychází z nákladů vzniklých ECB při plnění jejích úkolů v oblasti dohledu – v důsledku tohoto přezkumu se nezmění. Jednotlivé poplatky pro banky, nad nimiž ECB vykonává nepřímý dohled (méně významné instituce), budou však dotčeny slevou poskytnutou nejmenším z těchto bank.

Znamená to, že nebude třeba přepočítat poplatky za loňský rok?

To nelze zcela vyloučit. I když se očekává, že v rámci následné fakturace se bude počet přepočítaných poplatků každoročně snižovat, tyto přepočty mohou i tak nastat, a to z důvodu nevyhnutelného časového rozdílu mezi nastalými změnami (např. změny statusu dohledu v důsledku fúzí) a oznámením těchto změn příslušným týmům.

Jaké další právní nástroje jsou tímto přezkumem dotčeny?

Do konce roku 2019 ECB změní své rozhodnutí ECB/2015/7 – souběžně se změnou nařízení. Rozhodnutí stanovuje metodiku a postupy týkající se faktorů pro výpočet poplatku a z tohoto důvodu bude třeba jej v důsledku přezkumu změnit.

Kdy přesně změny nařízení vstoupí v platnost, pokud jde o výpočet ročních poplatků za dohled?

Očekáváme, že změna nařízení vstoupí v platnost na konci roku 2019 a uplatňována bude od období placení poplatku roku 2020. Oficiálně vstoupí v platnost 20 dní poté, co bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)