Plány ozdravenia

Plány ozdravenia bankám umožňujú včas obnoviť svoju činnosť i v čase vážnych finančných ťažkostí. Banky pod priamym dohľadom ECB sú povinné plány ozdravenia vypracovať, viesť a každoročne predkladať na posúdenie. Plány ozdravenia sú kľúčovým prvkom európskeho rámca krízového riadenia.

Krízové riadenie
Zoznam dohliadaných bánk

ECB banky pri zostavovaní plánov ozdravenia podporuje a vedie s nimi otvorený a transparentný dialóg.

Najnovšie publikácie

Hodnotenie plánov ozdravenia

Porovnávacia analýza plánov ozdravenia v rámci cyklu 2018/2019 sa zameriava na hlavné súčasti plánov a identifikuje oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Do analýzy sú zahrnuté plány vyhodnotené do júla 2019.

Porovnávacia analýza plánov ozdravenia, cyklus 2018/2019 (v angličtine)

Supervision Newsletter: článok o celkovej ozdravnej kapacite

Celková ozdravná kapacita je dobrým ukazovateľom odolnosti banky. Vyjadruje mieru, do akej banka dokáže za mimoriadnych, no realistických okolností obnoviť svoj kapitál a likviditu uplatnením ozdravných opatrení.

Supervision Newsletter: Overall recovery capacity – getting it right

Správa ECB o plánoch ozdravenia

Správa, ktorá bola vypracovaná po troch po sebe nasledujúcich cykloch hodnotenia plánov ozdravenia, uvádza hlavné poznatky, ktoré ECB v tejto oblasti získala, ako aj príklady optimálnych postupov v piatich hlavných oblastiach: možnosti ozdravenia, celková ozdravná kapacita, ukazovatele ozdravenia, manuály a simulácie krízových situácií. Jej cieľom je pomôcť významným inštitúciám pri ďalšom zdokonaľovaní a zvyšovaní účinnosti ich plánov.

Správa ECB o plánoch ozdravenia (v angličtine)

Všetky zverejnené materiály

12. februára 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12. februára 2020

Benchmarking for better recovery plans (Supervision Newsletter)

14. augusta 2019

Overall recovery capacity: getting it right (Supervision Newsletter)

15. augusta 2018

Recovery planning: the ECB experience (Supervision Newsletter)

3. júla 2018

Report on recovery plans

15. novembra 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (Supervision Newsletter)