Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Återhämtningsplaner

Återhämtningsplaner säkerställer att banker är förberedda och att de i god tid kan återställa sin fortlevnadsförmåga, även under allvarlig finansiell stress. Banker under ECB:s direkta tillsyn måste utarbeta och upprätthålla återhämtningsplaner och årligen lämna in dessa för utvärdering. Återhämtningsplaner är en viktig del av det europeiska ramverket för krishantering.

ECB stöder bankernas återhämtningsplanering och för en öppen och transparent dialog med dem.

Benchmarking av återhämtningsplaner

I benchmarkanalysen av återhämtningsplancykeln 2019–2020 granskas planernas viktiga egenskaper och förbättringsområden identifieras. Benchmarking innefattar planer som utvärderats fram till juli 2020.

Benchmarking av återhämtningsplaner (cykel 2019–2020)

Artikel i Supervision Newsletter om effekterna av pandemin

Pandemin har lett till att bankernas återhämtningsplaner satts på prov. Men för att klara att stå emot en systemomfattande storm av det här slaget, behöver bankerna förbättra avgörande delar av sina återhämtningsplaner. Detta konstaterade ECB i sin senaste benchmarkingstudie.

Artikel i Supervision Newsletter: covid-19 blottlägger brister i bankernas återhämtningsplaner

ECB:s rapport om återhämtningsplaner

I rapporten, som skrivits efter tre på varandra följande cykler av utvärdering av återhämtningsplaner, presenteras lärdomar och bästa tillvägagångssätt som observerats inom fem nyckelområden: återhämtningsalternativ, total återhämtningskapacitet, återhämtningsindikatorer, playbooks och tester. Syftet är att hjälpa betydande institut att ytterligare förbättra sina planer och göra dem mer operativa.

ECB:s rapport om återhämtningsplaner
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning