Återhämtningsplaner

Återhämtningsplaner säkerställer att banker är förberedda och att de i god tid kan återställa sin hållbarhet, även under allvarlig finansiell stress. Banker under ECB:s direkta tillsyn måste utarbeta och upprätthålla återhämtningsplaner och årligen lämna in dessa för utvärdering. Återhämtningsplaner är en nyckelfaktor för det europeiska ramverket för krishantering.

Krishantering
Förteckning över banker under tillsyn

ECB stöder bankernas återhämtningsplanering och driver en öppen och transparent dialog med dem.

Senaste publikationer

Benchmarking av återhämtningsplaner

I benchmarkanalysen av återhämtningsplancykeln 2018–2019 granskas planernas viktiga egenskaper och en identifiering görs av områden som kan förbättras.

Benchmarking innefattar planer som utvärderats fram till juli 2019.

Benchmarking av återhämtningsplaner (cykel 2018–2019)

Nyhetsbrevsartikel om total återhämtningskapacitet

En god indikator för bankernas motståndskraft är total återhämtningskapacitet. Definitionen är den omfattning i vilken banker genom att implementera återhämtningsalternativ kan återställa sitt kapital och sin likviditet i exceptionella, men tänkbara, krissituationer.

Nyhetsbrevsartikel: total åtehämtningskapacitet – på rätt sätt

ECB:s rapport om återhämtningsplaner

I rapporten, som skrivits efter tre efterföljande cykler av utvärdering av återhämtningsplaner, presenteras lärdomar och bästa tillvägagångssätt som observerats inom fem nyckelområden: återhämtningsalternativ, total återhämtningskapacitet, återhämtningsindikatorer, playbooks och tester. Syftet är att hjälpa betydande institut att ytterligare förbättra sina planer och göra dem mer operativa.

ECB:s rapport om återhämtningsplaner

Allt publicerat material

12 februari 2020

Benchmarking av återhämtningsplaner (cykel 2018–2019)

12 februari 2020

Benchmarking för bättre återhämtningsplaner (artikel i nyhetsbrev om tillsyn)

14 augusti 2019

Total återhämtningskapacitet: på rätt sätt (artikel i nyhetsbrev om tillsyn)

15 augusti 2018

Återhämtningsplanering: ECB-upplevelsen (artikel i nyhetsbrev om tillsyn)

3 juli 2018

Rapport om återhämtningsplaner

15 november 2017

Återhämtning och resolution: banker måste vara förberedda (artikel i nyhetsbrev om tillsyn)