Планове за възстановяване

Плановете за възстановяване осигуряват подготвеност на банките да възвърнат своевременно жизнеспособността си дори в периоди на тежко финансово сътресение. От банките под прекия надзор на ЕЦБ се изисква да съставят и поддържат планове за възстановяване и ежегодно да ги представят за оценка. Плановете за възстановяване са ключов елемент на европейската рамка за управление на кризи.

Управление на кризи
Списък на поднадзорните банки

ЕЦБ оказва подкрепа на банките при планирането им за възстановяване и поддържа с тях открит и прозрачен диалог.

Скорошни публикации

Сравнителен анализ на плановете за възстановяване

Сравнителният анализ на цикъла планове за възстановяване 2018–2019 г. е насочен към основните характеристики на плановете и установява областите, в които е необходимо усъвършенстване.

Анализът обхваща планове, подложени на оценка до юли 2019 г.

Сравнителен анализ на плановете за възстановяване (цикъл 2018–2019 г.)

Статия за общия потенциал за възстановяване

Общият потенциал за възстановяване е добър показател за устойчивостта на дадена банка. Той се определя като степента, в която банката може да възвърне капитала и ликвидността си в извънредна, но реалистично възможна кризисна ситуация, посредством варианти на възстановяване.

Статия в Надзорен бюлетин: Общ капацитет за възстановяване – правилният подход

Доклад на ЕЦБ относно плановете за възстановяване

Докладът, съставен след три последователни цикъла оценки на планове за възстановяване, представя извлечените от ЕЦБ поуки и някои най-добри практики, наблюдавани в пет ключови области: варианти на възстановяване, общ потенциал за възстановяване, показатели за възстановяване, указания за прилагане на плановете и симулации. Предназначението му е да помогне на значимите институции да доусъвършенстват плановете си и да подобрят оперативността им.

Доклад на ЕЦБ относно плановете за възстановяване

Всички публикувани материали

12 февруари 2020 г.

Сравнителен анализ на плановете за възстановяване (цикъл 2018–2019 г.)

12 февруари 2020 г.

Сравнителният анализ като средство за по-добри планове за възстановяване (статия в Надзорен бюлетин)

14 август 2019 г.

Общ потенциал за възстановяване: как да го постигнете (статия в Надзорен бюлетин)

15 август 2018 г.

Планиране за възстановяване: опитът на ЕЦБ (статия в Надзорен бюлетин)

3 юли 2018 г.

Доклад относно плановете за възстановяване

15 ноември 2017 г.

Възстановяване и преструктуриране: банките трябва да бъдат подготвени (статия в Надзорен бюлетин)