Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Donucovacie opatrenia

Ak významná banka nespĺňa prudenciálne požiadavky alebo opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) na odstránenie zistených nedostatkov v dodržiavaní požiadaviek, ECB môže prijať donucovacie opatrenia a uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

Účelom donucovacích opatrení je prinútiť dohliadané banky, aby dodržiavali prudenciálne požiadavky stanovené v rozhodnutiach dohľadu a regulačných právnych predpisoch. Tieto opatrenia je možné prijať len počas trvania porušovania predpisov.

Aké donucovacie opatrenia môže ECB prijať?

Periodické sankčné platby

Z peňažných donucovacích opatrení má ECB priamo k dispozícii tzv. periodické sankčné platby. Príslušná banka musí odvádzať dennú platbu až do výšky 5 % priemerného denného obratu za každý deň porušovania predpisov po dobu najviac 6 mesiacov.

Ďalšie donucovacie opatrenia

ECB môže uplatniť aj donucovacie opatrenia stanovené vo vykonávacích vnútroštátnych právnych predpisoch príslušného zúčastneného členského štátu. Môže sa tiež obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány a požiadať ich o uplatnenie čisto vnútroštátnych donucovacích opatrení.

Zásada proporcionality

Pri uplatňovaní svojich donucovacích právomocí sa ECB riadi zásadami účinnosti a proporcionality.

Administratívna revízia

Rozhodnutia ECB o uložení donucovacích opatrení môže na žiadosť dotknutej banky posúdiť Administratívny revízny výbor.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Právny rámec

Regulačné prostredie

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)