Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Donucovacie opatrenia

Ak významná banka nedodržiava prudenciálne požiadavky alebo opatrenia dohľadu prijaté v rámci rozhodnutia ECB, ECB môže v závislosti od porušenia uložiť donucovacie opatrenia a/alebo účinné, primerané a odrádzajúce sankcie (viac na stránke s informáciami o sankciách dohľadu).

Účelom donucovacích opatrení je prinútiť dohliadané banky, aby dodržiavali prudenciálne požiadavky stanovené v rozhodnutiach dohľadu a regulačných právnych predpisoch. Tieto opatrenia je možné prijať len počas trvania porušovania predpisov.

Aké donucovacie opatrenia môže ECB prijať?

Periodické sankčné platby 

Periodické sankčné platby patria medzi donucovacie opatrenia, ktorá má ECB priamo k dispozícii. Ukladajú sa bankám za pokračujúce neplnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí alebo nariadení ECB. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie povinností čím skôr, keďže dotknutá banka musí v tomto prípade odvádzať dennú platbu – až do výšky 5 % jej priemerného denného obratu – za každý deň porušovania predpisov, po dobu najviac 6 mesiacov (po ktorých uplynutí je možné prijať ďalšie opatrenia). 

Celková výška uložených periodických sankčných platieb vrátane druhu a povahy porušenia predpisov a identity dotknutého dohliadaného subjektu sa zverejňuje na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Ďalšie donucovacie opatrenia

ECB môže uplatniť aj donucovacie opatrenia stanovené vo vykonávacích vnútroštátnych právnych predpisoch príslušného zúčastneného členského štátu. Môže sa obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány a požiadať ich o uplatnenie čisto vnútroštátnych donucovacích opatrení. 

Administratívna revízia

Rozhodnutia ECB o uložení donucovacích opatrení môžu byť na žiadosť dotknutej banky predložené na posúdenie Administratívnemu revíznemu výboru.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Súvisiace materiály

Právny rámec

Regulačné prostredie

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)