Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor (Administrative Board of Review – ABoR) uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

O administratívnu revíziu môže požiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

ABoR sa v rámci revízie zameriava na „procesný a vecný súlad“ sporného rozhodnutia s nariadením o SSM, rešpektujúc priestor na voľné uváženie ponechaný ECB.

ABoR konkrétne preveruje, či bol dodržaný riadny postup, či je rozhodnutie primerane odôvodnené a v súlade s platnými právnymi predpismi, či v hodnotení nie je zjavná chyba, či rozhodnutie nie je zjavne neprimerané, prípadne či ECB nezneužila svoje právomoci.

Výsledkom revízie je nezáväzné stanovisko adresované Rade pre dohľad s návrhom na zrušenie pôvodného rozhodnutia, prípadne na jeho nahradenie identickým alebo zmeneným rozhodnutím, ktoré sa má predložiť Rade guvernérov na konečné schválenie postupom vychádzajúcim z implicitného súhlasu.

Administratívny revízny výbor: osem rokov revízie rozhodnutí dohľadu ECB Informácie týkajúce sa nákladov na revíziu

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu ani inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.

Administratívny revízny výbor

4. mája 2022

Členovia
predseda Pentti Hakkarainen
podpredseda neobsadená pozícia
člen F. Javier Aríztegui Yáñez
člen André Camilleri
člen René Smits
Náhradníci
náhradníčka Christiane Campillová
náhradník Damir Odak
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Viac informácií

Rokovací poriadok

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing