Menu

Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor (Administrative Board of Review – ABoR) uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

O administratívnu revíziu môže požiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

ABoR sa v rámci revízie zameriava na „procesný a vecný súlad“ sporného rozhodnutia s nariadením o SSM, rešpektujúc priestor na voľné uváženie ponechaný ECB.

ABoR konkrétne preveruje, či bol dodržaný riadny postup, či je rozhodnutie primerane odôvodnené a v súlade s platnými právnymi predpismi, či v hodnotení nie je zjavná chyba, či rozhodnutie nie je zjavne neprimerané, prípadne či ECB nezneužila svoje právomoci.

Výsledkom revízie je nezáväzné stanovisko adresované Rade pre dohľad s návrhom na zrušenie pôvodného rozhodnutia, prípadne na jeho nahradenie identickým alebo zmeneným rozhodnutím, ktoré sa má predložiť Rade guvernérov na konečné schválenie postupom vychádzajúcim z implicitného súhlasu.

Informácie týkajúce sa nákladov na revíziu

Úprava organizácie práce administratívneho revízneho výboru vzhľadom na koronavírus (ochorenie COVID-19)

Vzhľadom na vypuknutie a rýchle šírenie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom potrebuje administratívny revízny výbor dočasne upraviť organizáciu svojej práce. Konkrétne v prípadoch, keď sa ECB rozhodne odložiť uplatňovanie rozhodnutia v oblasti dohľadu, administratívny revízny výbor v zásade tiež na rovnaký čas odloží prípadné súvisiace konania vedené pred administratívnym revíznym výborom. Administratívny revízny výbor môže navyše v záujme dodržania riadneho procesu upraviť svoje postupy, čo môže zahŕňať predĺženie lehoty na preskúmanie v tých prípadoch, kde sa ústne vypočutie považuje za nevyhnutné.

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu ani inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.


Administratívny revízny výbor (13. januára 2020)

Členovia
predseda Jean-Paul Redouin
podpredsedníčka Concetta Bresciová Morrová
člen F. Javier Arístegui Yáñez
člen André Camilleri
člen René Smits
Náhradníci
náhradník pozícia neobsadená
náhradník pozícia neobsadená

Verejné vyhlásenia o záväzkoch a záujmoch (len v angličtine)