Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor (Administrative Board of Review – ABoR) uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

O administratívnu revíziu môže požiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

ABoR sa v rámci revízie zameriava na „procesný a vecný súlad“ sporného rozhodnutia s nariadením o SSM, rešpektujúc priestor na voľné uváženie ponechaný ECB.

ABoR konkrétne preveruje, či bol dodržaný riadny postup, či je rozhodnutie primerane odôvodnené a v súlade s platnými právnymi predpismi, či v hodnotení nie je zjavná chyba, či rozhodnutie nie je zjavne neprimerané, prípadne či ECB nezneužila svoje právomoci.

Výsledkom revízie je nezáväzné stanovisko adresované Rade pre dohľad s návrhom na zrušenie pôvodného rozhodnutia, prípadne na jeho nahradenie identickým alebo zmeneným rozhodnutím, ktoré sa má predložiť Rade guvernérov na konečné schválenie postupom vychádzajúcim z implicitného súhlasu.

Informácie týkajúce sa nákladov na revíziu

Úprava organizácie práce administratívneho revízneho výboru vzhľadom na koronavírus (ochorenie COVID-19)

Vzhľadom na vypuknutie a rýchle šírenie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom potrebuje administratívny revízny výbor dočasne upraviť organizáciu svojej práce. Konkrétne v prípadoch, keď sa ECB rozhodne odložiť uplatňovanie rozhodnutia v oblasti dohľadu, administratívny revízny výbor v zásade tiež na rovnaký čas odloží prípadné súvisiace konania vedené pred administratívnym revíznym výborom. Administratívny revízny výbor môže navyše v záujme dodržania riadneho procesu upraviť svoje postupy, čo môže zahŕňať predĺženie lehoty na preskúmanie v tých prípadoch, kde sa ústne vypočutie považuje za nevyhnutné.

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu ani inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.

Administratívny revízny výbor

4. mája 2022

Členovia
predsedníčka Concetta Bresciová Morrová
podpredseda Pentti Hakkarainen (určený za predsedu od 1. januára 2023)
člen F. Javier Aríztegui Yáñez
člen André Camilleri
člen René Smits
Náhradníci
náhradníčka Christiane Campillová
náhradník Damir Odak
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Viac informácií

Rokovací poriadok

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing