Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

Administratívnu revíziu si môže vyžiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

Pokyny týkajúce sa nákladov na preskúmanie

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu či inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.


Administratívny revízny výbor (13. januára 2020)

Členovia
predseda Jean-Paul Redouin
podpredsedníčka Concetta Bresciová Morrová
člen F. Javier Arístegui Yáñez
člen André Camilleri
člen Gerd Häusler
Náhradníci
náhradník René Smits
náhradník Ivan Šramko

Verejné vyhlásenia záväzkov a záujmu (len v angličtine)

Mediačný panel

V rámci oddelenia úloh menovej politiky od úloh dohľadu mediačný panel rieši rozdiely v názoroch v súvislosti s námietkami Rady guvernérov voči návrhom rozhodnutí Rady pre dohľad.

Zloženie

Každú zúčastnenú krajinu zastupuje jeden člen vybratý spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad.