Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor uskutočňuje interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

Administratívnu revíziu si môže vyžiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

Pokyny týkajúce sa nákladov na preskúmanie

Výzva na vyjadrenie záujmu

Predĺženie termínu na vyjadrenie záujmu o funkciu člena Administratívneho revízneho výboru

ECB oznamuje, že termín výzvy na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o funkciu člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko), zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie 16. mája 2019 (C2019/167A/01), bol predĺžený do 28. júna 2019.


ECB hľadá na miesto člena Administratívneho revízneho výboru odborníka, ktorý je vo svojej oblasti uznávanou osobnosťou s preukázanými relevantnými znalosťami a odbornými skúsenosťami. Vhodní uchádzači môžu svoj záujem vyjadriť najneskôr do 28. júna 2019.

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu či inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.

Členovia
predseda Jean-Paul Redouin
podpredsedníčka Concetta Bresciová Morrová
člen F. Javier Arístegui Yáñez
člen André Camilleri
člen Edgar Meister
Náhradníci
náhradník René Smits
náhradník Ivan Šramko

Verejné vyhlásenia záväzkov a záujmu (len v angličtine)

Mediačný panel

V rámci oddelenia úloh menovej politiky od úloh dohľadu mediačný panel rieši rozdiely v názoroch v súvislosti s námietkami Rady guvernérov voči návrhom rozhodnutí Rady pre dohľad.

Zloženie

Každú zúčastnenú krajinu zastupuje jeden člen vybratý spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad.