Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor (Administrative Board of Review – ABoR) vykonáva interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu a zabezpečuje, aby jej rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi.

Administratívny revízny výbor

k 15. februáru 2023

O administratívnu revíziu môže požiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa rozhodnutie ECB v oblasti dohľadu priamo dotýka.

ABoR sa v rámci revízie zameriava na „procesný a vecný súlad“ sporného rozhodnutia s nariadením o SSM, rešpektujúc priestor na voľné uváženie ponechaný ECB.

ABoR konkrétne preveruje, či bol dodržaný riadny postup, či je rozhodnutie primerane odôvodnené a v súlade s platnými právnymi predpismi, či v hodnotení nie je zjavná chyba, či rozhodnutie nie je zjavne neprimerané, prípadne či ECB nezneužila svoje právomoci.

Výsledkom revízie je nezáväzné stanovisko adresované Rade pre dohľad s návrhom na zrušenie pôvodného rozhodnutia, prípadne na jeho nahradenie identickým alebo zmeneným rozhodnutím, ktoré sa má predložiť Rade guvernérov na konečné schválenie postupom implicitného súhlasu.

Najčastejšie otázky o Administratívnom revíznom výbore ABoR: rýchla, nenákladná a dôverná revízia rozhodnutí dohľadu – Supervision Newsletter, máj 2023 Administratívny revízny výbor: osem rokov hodnotenia rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu Informácie o nákladoch na revíziu

Zloženie

Piati členovia a dvaja náhradníci sú vymenovaní na obdobie piatich rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Všetci majú odborné skúsenosti v oblasti dohľadu a relevantné vedomosti v oblasti bankovníctva, no nemôžu byť zamestnancami ECB, vnútroštátnych orgánov dohľadu ani inej národnej inštitúcie alebo orgánu, resp. inštitúcie alebo orgánu EÚ.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)