Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sa posudzuje vhodnosť členov riadiaceho orgánu dohliadanej úverovej inštitúcie (a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, ak to vyžaduje vnútroštátne právo) na výkon ich funkcie.

Riadiaci orgán tiež musí byť schopný plniť si svoje povinnosti a jeho zloženie musí prispievať k účinnému riadeniu a vyváženému rozhodovaniu.

ECB plní funkciu vstupnej kontroly a zodpovedá za hodnotenie vhodnosti všetkých členov riadiacich orgánov všetkých inštitúcií pod jej priamym dohľadom. Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti riadiacich orgánov úverových inštitúcií prispieva k bezpečnosti a zdraviu jednotlivých inštitúcií a posilňuje bankový sektor ako celok. Pomáha tiež zvyšovať celkovú dôveru verejnosti vo finančný sektor eurozóny.

Prehľad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (cieľ, kritériá a postup)

ECB vykonáva hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, keď úverová inštitúcia získa povolenie na výkon činnosti. Ak sú vymenovania členov riadiacich orgánov súčasťou postupu udeľovania licencií alebo schvaľovania kvalifikovanej účasti, posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti tvorí súčasť celkového hodnotenia v rámci licenčného konania alebo schvaľovania kvalifikovanej účasti. ECB tiež posudzuje vhodnosť nových členov, ak dôjde k zmenám v zložení riadiacich orgánov.

Podrobnejšie informácie o týchto postupoch sú na stránke Udeľovanie povolení.

Kritériá

ECB pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti zohľadňuje päť kritérií:

  • dobré meno,
  • prax
  • nezávislé myslenie a konflikty záujmov,
  • časovú kapacitu na riadny výkon funkcií,
  • kolektívnu vhodnosť.
Časový priebeh

Uplatňujú sa lehoty stanovené vo vnútroštátnom práve, ktoré sa z krajiny na krajinu líšia.

Postup
Hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnostiHodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

* alebo vyšší manažment (v prípade delegovania právomoci)

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)