Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Sankcie

Účelom sankcií je potrestať dohliadanú banku za porušovanie predpisov. Sankcie majú pôsobiť odradzujúco na samotnú banku i na celý bankový sektor. Sankčné konanie je možné iniciovať počas trvania porušovania predpisov, ale aj následne po obnovení dodržiavania predpisov, za predpokladu rešpektovania premlčacej doby.

Rozdelenie úloh v rámci sankčných konaní

ECB môže ukladať peňažné sankcie významným bankám, ktoré porušujú priamo uplatniteľné právo Európskej únie (EÚ) vrátane rozhodnutí a nariadení ECB.

V prípade porušenia vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonávajú smernice EÚ, porušenia zo strany fyzických osôb alebo v prípade potreby nepeňažnej sankcie môže ECB o začatie príslušného konania požiadať príslušné vnútroštátne orgány. Príslušné vnútroštátne orgány tieto konania vedú a o výsledných sankciách rozhodujú v súlade s platným vnútroštátnym právom.

ZVEREJŇOVANIE

Rozhodnutia ECB o uložení sankcií sa zverejňujú na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Za výnimočných okolností však môžu byť informácie o sankciách anonymizované alebo oznámené s časovým odstupom.

Aké druhy sankcií môže ECB uložiť?

ECB môže bankám za nedodržiavanie prudenciálnych požiadaviek EÚ uložiť peňažné pokuty.

Maximálna výška sankcií

ECB môže uložiť sankcie až do výšky 10 % celkového ročného obratu banky v predchádzajúcom hospodárskom roku, alebo dvojnásobku ziskov/strát, ktoré bolo vďaka porušeniu predpisov možné dosiahnuť/odvrátiť (ak je možné ich stanoviť).

Účinné, primerané a odradzujúce sankcie

ECB zabezpečuje, aby sankcie, ktoré ukladá, boli účinné, primerané a odradzujúce. Pri určovaní ich výšky prihliada na všetky relevantné okolnosti súvisiace s porušením predpisov. Závažnosť porušenia posudzuje na základe jeho dosahu a nezákonného konania banky. ECB tiež prihliada na všetky priťažujúce okolnosti (napr. neochotu spolupracovať s ECB v rámci výkonu jej vyšetrovacích právomocí) i poľahčujúce okolnosti (napr. existenciu nápravných opatrení prijatých bankou z vlastnej iniciatívy).

Podrobnejšie informácie o zásadách, ktoré ECB uplatňuje, sú v dokumente ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.

Vyšetrovanie a sankčné konanie

Vyšetrovaním údajného porušenia priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie a rozhodnutí a nariadení dohľadu ECB zo strany významných bánk pod dohľadom ECB je poverený nezávislý vyšetrovací útvar ECB.

Vyšetrovanie

Vyšetrovací útvar môže vykonávať právomoci ECB stanovené v nariadení o SSM, napr. požadovať dokumenty, preverovať účtovné knihy a záznamy, požadovať vysvetlenia a uskutočňovať pohovory a kontroly na mieste. Informácie si môže vyžadovať interne i od príslušných vnútroštátnych orgánov. Vyšetrovací útvar tiež môže príslušné vnútroštátne orgány požiadať o uplatnenie ich vyšetrovacích právomocí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Nariadenie o SSM

Sankčné konanie

Po skončení vyšetrovania môže vyšetrovací útvar začať sankčné konanie podaním oznámenia o námietkach dotknutej dohliadanej banke. Banka má príležitosť vyjadriť sa ku skutočnostiam a námietkam vyšetrovacieho útvaru, ako aj k výške navrhovanej sankcie.

Ak vyšetrovací útvar na základe svojej počiatočnej analýzy skutočností, zhromaždených dôkazov a písomných pripomienok dotknutej banky dospeje k záveru, že je potrebné uložiť administratívnu sankciu, predloží návrh na prijatie konečného návrhu rozhodnutia Rade pre dohľad.

Administratívna revízia

Rozhodnutia ECB o uložení sankcií môže na žiadosť dotknutej banky posúdiť Administratívny revízny výbor.

Ak ECB prijme rozhodnutie o uložení sankcií po administratívnej revízii alebo ak nedôjde k napadnutiu rozhodnutia ECB pred Administratívnym revíznym výborom, rozhodnutie bude zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Administratívny revízny výbor
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)