Odpoveď ECB na pandémiu koronavírusu

Na zmiernenie dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny a v záujme podpory všetkých občanov Európy ECB zaviedla súbor opatrení bankového dohľadu a menovej politiky.


„Na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008 tentoraz problémom nie sú banky. Musíme však zabezpečiť, aby mohli byť súčasťou riešenia.“

Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad ECB


Naše opatrenia na podporu hospodárstva eurozóny

Zabezpečovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zabezpečovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zabezpečovaním prístupu občanov a podnikov k úsporám a prostriedkom potrebným na investície banky zásadným spôsobom prispievajú k zdravej ekonomike. Vzhľadom na ich osobitné postavenie v ekonomike zároveň banky musia dodržiavať osobitné pravidlá, aby boli dostatočne odolné voči šokom. Jedným z týchto pravidiel je, že banky musia mať ako rezervu na horšie časy v zásobe dodatočné prostriedky – kapitálové rezervy.

V rámci našich opatrení na zmiernenie účinkov krízy momentálne banky vyzývame, aby tieto kapitálové rezervy využívali. Uvoľní sa tak kapitál vo výške 120 mld. €. Banky môžu pomocou týchto prostriedkov absorbovať straty vzniknuté v dôsledku krízy, alebo ich môžu vyčleniť na financovanie nových úverov domácnostiam a podnikom až do výšky 1,8 bil. €.

Práve teraz sa nachádzame v situácii, keď by banky mali svoje rezervy využívať. To by malo pomôcť zabezpečiť domácnostiam a podnikom v týchto ťažkých podmienkach aj naďalej prístup k financovaniu.

Znižovať riziká a zvyšovať úverovú kapacitu bánk

Znižovať riziká a zvyšovať úverovú kapacitu bánk

Pri poskytovaní úverov sa banky musia riadiť určitými pravidlami. Prostriedky by mali požičiavať len vtedy, ak ich jednotlivci a podniky podľa nich dokážu aj splatiť.

Od bánk zároveň vyžadujeme, aby dôkladne sledovali úvery, ktoré už poskytli. Ak banka dospeje k záveru, že klient úver pravdepodobne nesplatí, musí ho označiť za „problémový“ alebo „nesplácaný“ a na súvisiace straty si musí vyčleniť peniaze. V takejto situácii má banka k dispozícii menej prostriedkov na nové úvery.

ECB si je vedomá toho, že v krízovej situácii môžu mať dočasné problémy so splácaním úverov aj finančne spoľahliví klienti. Aby banky vzhľadom na väčší objem problémových úverov nemali nedostatok prostriedkov, umožnili sme im väčšiu flexibilitu pri klasifikovaní úverov krytých štátnymi zárukami.

Uvoľnili sme aj požiadavky na objem prostriedkov, ktoré si banky musia odložiť na krytie strát z úverov zaručených štátom. Banky tak majú k dispozícii viac kapitálu na úvery domácnostiam a podnikom.

Pomôcť bankám sústrediť sa na zabezpečovanie nevyhnutného financovania ekonomiky

Pomôcť bankám sústrediť sa na zabezpečovanie nevyhnutného financovania ekonomiky

Dohľad pomáha zachovávať stabilitu finančného systému. Od bánk zároveň vyžaduje plnenie rozsiahleho súboru požiadaviek. Uprostred krízy, keď mnohé banky čelia vážnym prevádzkovým otázkam, sa snažíme uvoľniť niektoré z harmonogramov, ktoré musia dohliadané banky dodržiavať, aby sa mohli sústrediť na svoju zásadnú úlohu: poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom.

Harmonogramy, procesy a termíny dohľadu jednotlivým bankám upravíme na základe ich konkrétnej situácie. Zvážime napríklad odloženie kontrol v dohliadaných bankách a predĺženie termínov nápravy nedostatkov zistených počas nedávnych kontrol.

Podnecovať banky, aby si plnili svoju úlohu

Podnecovať banky, aby si plnili svoju úlohu

Táto kríza je pre ľudí a podniky v celej eurozóne mimoriadne náročná. S cieľom podnietiť banky a ich akcionárov, aby si plnili svoju úlohu, sme banky požiadali, aby počas pandémie nevyplácali dividendy a neodkupovali akcie. Namiesto toho by mali všetky prostriedky, ktoré majú teraz vďaka našim opatreniam k dispozícii, využiť na absorpciu strát alebo na poskytovanie úverov ekonomike eurozóny. To im umožní byť súčasťou riešenia.

Pomôcť ekonomike absorbovať šok prostredníctvom nákupov aktív

Pomôcť ekonomike absorbovať šok prostredníctvom nákupov aktív a dlhodobých úverov bankám

Na podporu ekonomiky počas krízy tiež ECB zaviedla súbor opatrení menovej politiky, ktoré majú zabezpečiť, aby mali banky a podniky k dispozícii dostatok prostriedkov.

V rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) v rozsahu 1 350 mld. € nakupujeme rôzne druhy aktív. Nakupujeme napríklad dlhopisy priamo od bánk, ktoré tak majú viac prostriedkov na úvery domácnostiam alebo podnikom. Nakupujeme tiež dlhopisy podnikov, ktoré tak majú k dispozícii ďalší zdroj financovania. Obidva druhy nákupov podporujú spotrebu a investície s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu.

ECB tiež bankám, ktoré naďalej poskytujú úvery tým, ktorí ich najviac potrebujú, za veľmi východných podmienok ponúka dlhodobé úvery. Bankám sme pri týchto úveroch stanovili menej prísne požiadavky na aktíva, ktoré musia zložiť ako zábezpeku (kolaterál), aby ich mali dostatok. Aj toto opatrenie má pomôcť zabezpečiť, aby mohli banky naďalej poskytovať úvery.


Hľadáte aktuálne informácie o koronavíruse?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Všetky publikácie o koronavíruse


Potrebujete ďalšie informácie?

Sme tu pre vás. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese info@ecb.europa.eu.