Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Naša reakcia na pandémiu koronavírusu

Na rozdiel od finančnej krízy v roku 2008 tentoraz problémom nie sú banky. Musíme však zabezpečiť, aby mohli byť súčasťou riešenia.

Andrea Enria, predseda Rady pre dohľad ECB

Na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu na hospodárstvo eurozóny a na podporu všetkých občanov Európy ECB zaviedla súbor opatrení bankového dohľadu a menovej politiky.

Zabezpečovať prístup podnikov a domácností k úverom

Zabezpečovaním prístupu občanov a podnikov k prostriedkom potrebným na investície banky zásadným spôsobom prispievajú k zdravej ekonomike. Vzhľadom na ich osobitné postavenie v ekonomike banky zároveň musia dodržiavať osobitné pravidlá, aby boli dostatočne odolné voči šokom. Jedným z týchto pravidiel je, že banky musia mať ako rezervu na horšie časy v zásobe dodatočné prostriedky – kapitálové rezervy.

V rámci našich opatrení na zmiernenie účinkov krízy momentálne banky vyzývame, aby tieto kapitálové rezervy využívali. Uvoľní sa tak kapitál vo výške 120 mld. €. Banky môžu pomocou týchto prostriedkov absorbovať straty vzniknuté v dôsledku krízy, alebo ich môžu vyčleniť na financovanie nových úverov domácnostiam a podnikom až do výšky 1,8 bil. €.

Práve teraz sa nachádzame v situácii, keď by banky mali svoje rezervy využívať. To domácnostiam a podnikom v tomto náročnom období pomáha zabezpečiť nepretržitý prístup k finančným prostriedkom.

Tlačová správa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Dohľad: kontext: Prečo musia banky držať kapitál?

Znižovať riziká a zvyšovať úverovú kapacitu bánk

Pri poskytovaní úverov sa banky musia riadiť určitými pravidlami. Prostriedky by mali požičiavať len vtedy, ak ich jednotlivci a podniky podľa nich dokážu aj splatiť.

Od bánk zároveň vyžadujeme, aby poskytnuté úvery dôkladne sledovali. Ak banka dospeje k záveru, že klient úver pravdepodobne nesplatí, musí ho zaradiť medzi „problémové“ alebo „nesplácané“ a na súvisiace straty si musí vyčleniť peniaze. V takejto situácii má banka k dispozícii menej prostriedkov na nové úvery.

ECB si je vedomá toho, že v krízovej situácii môžu mať dočasné ťažkosti so splácaním úverov aj finančne stabilní klienti. Aby nedošlo k situácii, v ktorej by banky v dôsledku klasifikácie väčšieho počtu úverov poskytnutých takýmto klientom ako „problémových“ mali nedostatok prostriedkov, umožnili sme im väčšiu flexibilitu pri klasifikovaní úverov krytých štátnymi zárukami.

Uvoľnili sme aj požiadavky na objem prostriedkov, ktoré si banky musia odložiť na krytie strát z úverov zaručených štátom. Banky tak majú k dispozícii viac kapitálu na úvery domácnostiam a podnikom.

Tlačová správa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Dohľad: kontext: Čo sú to problémové úvery? Tlačová správa: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomôcť bankám sústrediť sa na zabezpečovanie nevyhnutného financovania ekonomiky

Dohľad pomáha zachovávať stabilitu finančného systému. Od bánk zároveň vyžaduje plnenie rozsiahleho súboru požiadaviek. Uprostred krízy, keď mnohé banky čelia vážnym prevádzkovým ťažkostiam, sme uvoľnili niektoré z harmonogramov, ktoré musia dohliadané banky dodržiavať, aby sa mohli sústrediť na svoju zásadnú úlohu: poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom.

Harmonogramy, procesy a termíny dohľadu jednotlivým bankám upravujeme na základe ich konkrétnej situácie. Môžeme napríklad odložiť kontroly v dohliadaných bankách a predĺžiť termíny na nápravu nedostatkov zistených počas nedávnych kontrol.

Pragmaticky pristupujeme i k tohtoročnému postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Cieľom je zabezpečiť efektívne a cielené hodnotenie bánk pod priamym dohľadom ECB a zároveň znížiť náročnosť tohto procesu v porovnaní s bežným cyklom SREP. Hlavným predmetom hodnotenia je schopnosť bánk reagovať na súčasné náročné podmienky a najvýznamnejšie riziká a slabé miesta v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu.

Tlačová správa: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Ako funguje bankový dohľad? Priority dohľadu SREP: Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Podnecovať banky, aby si plnili svoju úlohu

Táto kríza je pre ľudí a podniky v celej eurozóne mimoriadne náročná. S cieľom podnietiť banky a ich akcionárov, aby si plnili svoju úlohu, sme banky požiadali, aby určitý čas nevyplácali dividendy a neodkupovali akcie, alebo aspoň obmedzili vyplácanie dividend a odmien. Namiesto toho by mali prostriedky uvoľnené vďaka uvedeným opatreniam využiť na absorpciu strát alebo na poskytovanie úverov hospodárskym subjektom v eurozóne. Stanú sa tak súčasťou riešenia.

Tlačové správy

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomôcť ekonomike absorbovať šok prostredníctvom nákupov aktív a dlhodobých úverov bankám

Na podporu ekonomiky počas krízy tiež ECB zaviedla súbor opatrení menovej politiky, ktoré majú zabezpečiť, aby mali banky a podniky k dispozícii dostatok prostriedkov.

V rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív v celkovom objeme 1 850 mld. € napríklad kupujeme rôzne druhy aktív. Nakupujeme napríklad dlhopisy priamo od bánk, ktoré tak majú viac prostriedkov na úvery domácnostiam alebo podnikom. Nakupujeme tiež dlhopisy podnikov, ktoré tak majú k dispozícii ďalší zdroj financovania. Obidva druhy nákupov podporujú spotrebu a investície, čím stimulujú hospodársky rast.

ECB tiež bankám, ktoré naďalej poskytujú úvery tým, ktorí ich najviac potrebujú, za veľmi východných podmienok ponúka dlhodobé úvery. Bankám sme pri týchto úveroch stanovili menej prísne požiadavky na aktíva, ktoré musia zložiť ako zábezpeku (kolaterál), aby ich mali dostatok. Aj toto opatrenie má pomôcť zabezpečiť, aby mohli banky naďalej poskytovať úvery.

Tlačové správy

Rozhodnutia o menovej politike z 10. decembra 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Rozhodnutia o menovej politike zo 4. júna 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

OPATRENIA MENOVEJ POLITIKY

Prezidentka ECB Christine Lagardová uviedla: „Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Naše odhodlanie chrániť euro je neohraničené.“ Na zmiernenie účinkov pandémie koronavírusu ECB zaviedla celý rad menovopolitických opatrení.

Viac informácií
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)