Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

SREP

Orgány dohľadu posudzujú riziká, ktorým sú banky vystavené, a overujú ich schopnosť tieto riziká adekvátnym spôsobom riadiť. Ide o tzv. postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), ktorého účelom je zabezpečiť konzistentné hodnotenie rizikového profilu bánk a prijímanie rozhodnutí o nevyhnutných opatreniach dohľadu.

Čo je to SREP?

Výsledky SREP

SREP 2023: celkové výsledky

Raz ročne zverejňujeme súhrn výsledkov SREP za banky pod naším priamym dohľadom.

Viac informácií
Požiadavky druhého piliera (P2R)

Dohliadaným bankám stanovujeme požadovanú výšku kapitálu, ktorým musia disponovať na krytie ich rizík.

Viac informácií
Odporúčania druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G)

Od bánk očakávame, že budú mať dostatok kapitálu na prekonanie náročných podmienok.

Viac informácií

Ako hodnotenie SREP prebieha?

V záujme konzistentného hodnotenia bánk orgány dohľadu používajú jednotnú metodiku a súbor harmonizovaných nástrojov. Zameriavajú sa na obchodné modely, interné riadenie a riziká ohrozujúce kapitál a likviditu bánk.

Viac informácií

Obchodný model

Orgány dohľadu analyzujú obchodný model banky s cieľom získať lepší prehľad o jej hlavných činnostiach a oblastiach podnikania, prostredí, v ktorom pôsobí, a jej hlavných zraniteľných miestach.

Viac informácií

Interné riadenie

Orgány dohľadu podrobne skúmajú spôsob riadenia banky, pričom sa zameriavajú na jej kľúčových zamestnancov, funkcie, riadiace orgány a výbory.

Viac informácií

Kapitálové riziká

Orgány dohľadu posudzujú štyri rizikové kategórie: kreditné riziko, trhové riziko, úrokové riziko v bankovom portfóliu a operačné riziko.

Viac informácií

Likviditné riziká

Orgány dohľadu overujú schopnosť banky financovať príležitostné hotovostné potreby, napríklad v čase hospodárskej neistoty, keď si vkladatelia môžu vyberať väčšie množstvo prostriedkov než zvyčajne.

Viac informácií

Hodnotenie SREP v budúcnosti

Snažíme sa o zachovanie bezpečnosti najväčších bánk v Európe. Prostredie, v ktorom pôsobíme, je však čoraz zložitejšie a prináša nové riziká. Prijali sme preto kroky na zachovanie účinnosti a dostatočnej pružnosti procesu hodnotenia SREP.

Ako meníme postup SREP

Z čoho hodnotenie SREP vychádza?

Záťažové testy

V počiatočnej fáze procesu SREP orgány dohľadu prostredníctvom záťažových testov zisťujú slabé miesta bánk a prijímajú adekvátne nápravné opatrenia.

Viac informácií
Priority dohľadu

Bankový dohľad ECB každý rok stanovuje priority dohľadu, ktorými sa hodnotenie SREP riadi v nasledujúcom roku.

Viac informácií
Hodnotenie rizík

Bankový dohľad ECB každý rok identifikuje a hodnotí riziká, ktorým sú banky vystavené. Na základe týchto rizík potom určuje hlavné oblasti hodnotenia SREP.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)