Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Handhaving

Als een belangrijke instelling de prudentiële vereisten of bij besluit van de ECB aangenomen toezichtsmaatregelen niet naleeft, kan de ECB, al naargelang de inbreuk, handhavingsmaatregelen en/of doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties opleggen (meer informatie over sancties is te vinden op de pagina over toezichtssancties).

Handhavingsmaatregelen zijn bedoeld om onder toezicht staande banken te dwingen de prudentiële vereisten zoals vastgelegd in toezichtsbesluiten of regelgeving na te leven. Deze maatregelen kunnen alleen worden opgelegd in geval van blijvende schendingen.

Welke handhavingsmaatregelen kan de ECB opleggen?

Dwangsommen 

De handhavingsmaatregel die de ECB direct ter beschikking staat, zijn dwangsommen. Dwangsommen worden opgelegd in het geval van een voortdurende inbreuk door banken op hun verplichtingen op grond van ECB-besluiten of -verordeningen. Ze zijn bedoeld om de bank te dwingen haar verplichtingen zo snel mogelijk wel na te komen door haar voor elke dag dat de inbreuk voortduurt een bedrag te laten betalen dat kan oplopen tot 5% van de gemiddelde dagomzet. Dat kan voor een periode van maximaal zes maanden, waarna nieuwe maatregelen kunnen worden genomen. 

Het totale bedrag van de gecumuleerde dwangsommen die de ECB een bank oplegt, wordt gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht, met inbegrip van de soort en aard van de inbreuk en de identiteit van de onder toezicht staande entiteit in kwestie.

Overige handhavingsmaatregelen

De ECB kan bovendien de handhavingsmaatregelen in de nationale uitvoeringswetgeving van de desbetreffende deelnemende lidstaten toepassen. Ze kan de nationale bevoegde autoriteiten opdracht geven zuiver nationale handhavingsmaatregelen vast te stellen. 

Administratieve toetsing

Banken kunnen handhavingsmaatregelen die hun door de ECB worden opgelegd, voorleggen aan de Administratieve Raad voor Toetsing.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Juridisch kader

Regelgevend kader

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders