Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Handhaving

Wanneer een belangrijke bank de prudentiële vereisten of de in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) vastgestelde maatregelen niet in acht neemt, kan de ECB overgaan tot het toepassen van handhavingsmaatregelen en het opleggen van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

De handhavingsmaatregelen zijn bedoeld om onder toezicht staande banken te dwingen de in toezichtsbesluiten of de regelgeving vastgelegde prudentiële vereisten na te leven. Deze maatregelen kunnen alleen worden toegepast bij lopende schendingen.

Welke handhavingsmaatregelen kan de ECB toepassen?

Dwangsom

De financiële handhavingsmaatregel die de ECB rechtstreeks ter beschikking staat, is de zogeheten dwangsom. De betrokken bank moet gedurende een periode van maximaal zes maanden een dagelijks bedrag betalen, van maximaal 5% van de gemiddelde dagomzet voor iedere dag dat de schending voortduurt.

Andere handhavingsmaatregelen

De ECB kan daarnaast de handhavingsmaatregelen toepassen waarin de nationale uitvoeringswetgeving van de desbetreffende deelnemende lidstaat voorziet. Verder kan ze de nationale bevoegde autoriteiten opdracht geven zuiver nationale handhavingsmaatregelen vast te stellen.

Evenredigheidsbeginsel

Bij de uitoefening van haar handhavingsbevoegdheid laat de ECB zich leiden door het doeltreffendheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Administratieve toetsing

ECB-besluiten waarbij handhavingsmaatregelen worden opgelegd kunnen door de betrokken bank ter toetsing worden voorgelegd aan de Administratieve Raad voor Toetsing.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Juridisch kader

Regelgevend kader

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders