Menu

Lijst van onder toezicht staande banken

De ECB houdt een lijst bij van alle belangrijke instellingen (significant institutions) onder haar direct toezicht en minder belangrijke instellingen (less significant institutions) waarop ze indirect toezicht houdt.

De lijst van onder toezicht staande instellingen wordt regelmatig bijgewerkt, rekening houdend met alle tot op de afsluitingsdatum genomen besluiten over de significantiestatus van banken.

Aantal banken onder direct toezicht van de ECB: 114

Lijst van alle onder toezicht staande entiteiten (afsluitingsdatum voor veranderingen: 1 juli 2021)
Veranderingen sinds vorige bijwerking
Eerdere lijsten van alle onder toezicht staande entiteiten

Inleiding bij de lijst (inclusief rechtsgrondslag)

Elk jaar beoordeelt de ECB de status (belangrijk of minder belangrijk) van alle banken in het Europees bankentoezicht. Indien nodig voert ze tijdens het jaar ook ad-hocbeoordelingen uit, bijvoorbeeld bij de verlening of intrekking van een vergunning of wanneer de structuur van een groep verandert.

Significantiecriteria

Naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing van 2020 werd de lijst van belangrijke instellingen als volgt veranderd:

  • Twee nieuwe banken werden als belangrijk aangemerkt: LP Group B.V. uit Nederland voldeed aan het omvangscriterium (meer dan € 30 miljard aan activa) en Agri Europe Cyprus Limited werd een van de drie belangrijkste banken in Slovenië.
  • Voor drie banken die al belangrijk waren, veranderen de redenen voor significantie: twee van deze banken voldoen nu aan het omvangscriterium en één heeft nu aanzienlijke grensoverschrijdende activiteiten.

Nadere informatie over veranderingen als gevolg van de jaarlijkse toetsing

Naast de jaarlijkse toetsing heeft ook de toetreding van Bulgarije en Kroatië tot het Europees bankentoezicht in 2020 ertoe geleid dat vijf Bulgaarse en acht Kroatische banken nu als belangrijke instellingen worden aangemerkt. Bovendien zijn drie banken van de lijst van belangrijke instellingen geschrapt als gevolg van een methodologische wijziging die dubbeltellingen moet vermijden.

Categorieën onder toezicht staande instellingen

In de GTM-kaderverordening worden de volgende categorieën onder toezicht staande instellingen genoemd:

  • in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde gemengde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen