Menu

Administratieve Raad voor Toetsing

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

De ECB is op zoek naar experts die hoog staan aangeschreven en wat betreft kennis en ervaring een bewezen staat van dienst hebben voor benoeming als lid of plaatsvervangend lid van de Administratieve Raad voor Toetsing. Geschikte kandidaten wordt gevraagd hun belangstelling voor 24 augustus kenbaar te maken.

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

De Administratieve Raad voor Toetsing (Administrative Board of Review – ABoR) voert interne administratieve toetsingen uit van de toezichtsbesluiten van de ECB om ervoor te zorgen dat dergelijke besluiten voldoen aan de regels en procedures.

Een verzoek tot toetsing kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks wordt geraakt door een toezichtsbesluit van de ECB.

Bij een toetsing door de ABoR ligt de nadruk op de 'procedurele en materiële conformiteit' van het bestreden besluit met de SSM-verordening, met inachtneming van de discretionaire bevoegdheid van de ECB.

Praktisch gezien controleert de ABoR bij een toetsing of het beginsel van een behoorlijke procedure werd nageleefd, of het besluit adequaat gemotiveerd en in overeenstemming met de geldende wetgeving is; of er een kennelijke fout is in de beoordeling, of het besluit kennelijk onevenredig is en of de ECB misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden.

De toetsing resulteert in een niet-bindend advies aan de Raad van Toezicht waarin wordt voorgesteld om het eerste besluit ofwel op te heffen, ofwel te vervangen door een identiek of gewijzigd besluit dat overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure ter definitieve goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Gids voor de kosten van een toetsing

Aanpassing van de werkwijze van de administratieve raad voor toetsing in het licht van het coronavirus

Vanwege de uitbraak en snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19), dient de administratieve raad voor toetsing tijdelijk zijn werkwijze aan te passen. Met name indien de ECB heeft besloten om de toepassing van een toezichtbesluit te schorsen, zal de administratieve raad voor toetsing in beginsel ook de eventuele daarmee samenhangende aanhangige procedures voor de duur van de schorsing opschorten. Daarnaast kan de administratieve raad voor toetsing zijn procedures aanpassen in het belang van een eerlijk proces, waaronder een verlenging van de periode voor toetsing in die gevallen waarin een hoorzitting noodzakelijk wordt geacht.

Samenstelling

De vijf leden en de twee plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Zij beschikken over beroepservaring op het vlak van toezicht en over relevante kennis van bankieren maar mogen geen deel uitmaken van het zittende personeel van de ECB, nationale toezichthouders, EU-instellingen of enig ander nationaal of Europees orgaan.


Administratieve Raad voor Toetsing (op 13 januari 2020)

Leden
Voorzitter Jean-Paul Redouin
Vicevoorzitter Concetta Brescia Morra
Lid F. Javier Arístegui Yáñez
Lid André Camilleri
Lid René Smits
Plaatsvervangers
Plaatsvervanger vacant
Plaatsvervanger vacant

Openbare verklaringen van verplichtingen en van belangen (alleen in het Engels)