Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Administratieve Raad voor Toetsing

De Administratieve Raad voor Toetsing (Administrative Board of Review – ABoR) voert interne administratieve toetsingen uit van de toezichtsbesluiten van de ECB om ervoor te zorgen dat dergelijke besluiten voldoen aan de regels en procedures.

Een verzoek tot toetsing kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks wordt geraakt door een toezichtsbesluit van de ECB.

Bij een toetsing door de ABoR ligt de nadruk op de 'procedurele en materiële conformiteit' van het bestreden besluit met de SSM-verordening, met inachtneming van de discretionaire bevoegdheid van de ECB.

Praktisch gezien controleert de ABoR bij een toetsing of het beginsel van een behoorlijke procedure werd nageleefd, of het besluit adequaat gemotiveerd en in overeenstemming met de geldende wetgeving is; of er een kennelijke fout is in de beoordeling, of het besluit kennelijk onevenredig is en of de ECB misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden.

De toetsing resulteert in een niet-bindend advies aan de Raad van Toezicht waarin wordt voorgesteld om het eerste besluit ofwel op te heffen, ofwel te vervangen door een identiek of gewijzigd besluit dat overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure ter definitieve goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Administratieve Raad voor Toetsing: acht jaar ervaring met de toetsing van toezichtsbesluiten van de ECB Gids voor de kosten van een toetsing

Samenstelling

De vijf leden en de twee plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Zij beschikken over beroepservaring op het vlak van toezicht en over relevante kennis van bankieren maar mogen geen deel uitmaken van het zittende personeel van de ECB, nationale toezichthouders, EU-instellingen of enig ander nationaal of Europees orgaan.

Administratieve Raad voor Toetsing

per 4 mei 2022

Leden
Voorzitter Pentti Hakkarainen
Vicevoorzitter vacant
Lid F. Javier Aríztegui Yáñez
Lid André Camilleri
Lid René Smits
Plaatsvervangers
Plaatsvervanger Christiane Campill
Plaatsvervanger Damir Odak
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Meer informatie

Reglement van orde

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing