Administratieve Raad voor Toetsing

De Administratieve Raad voor Toetsing voert de interne administratieve toetsing uit van de toezichtsbesluiten van de ECB. Het doel is ervoor te zorgen dat dergelijke besluiten voldoen aan de regels en procedures.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks wordt geraakt door een toezichtsbesluit van de ECB kan een toetsingsverzoek indienen.

Gids voor de kosten van een toetsing

Samenstelling

De vijf leden en twee plaatsvervangers worden benoemd voor een verlengbare termijn van vijf jaar. Zij beschikken over beroepservaring op het vlak van toezicht en over relevante kennis van bankieren, maar behoren niet tot het huidige personeel van de ECB, de nationale toezichthouders, een EU-instelling of enig ander nationaal of Europees orgaan.


Administratieve Raad voor Toetsing (per 13 januari 2020)

Leden
Voorzitter Jean-Paul Redouin
Vicevoorzitter Concetta Brescia Morra
Lid F. Javier Arístegui Yáñez
Lid André Camilleri
Lid Gerd Häusler
Plaatsvervangers
Plaatsvervanger René Smits
Plaatsvervanger Ivan Šramko

Openbare verklaringen van verplichtingen en openbare verklaringen van belangen (Engelstalig)

Bemiddelingspanel

Om de monetairbeleids- en toezichtstaken te scheiden, beslecht het Bemiddelingspanel verschillen van opvatting over een bezwaar van de Raad van Bestuur tegen een ontwerpbesluit van de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Eén lid van elk deelnemend land. De leden worden gekozen uit de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.