Administratieve Raad voor Toetsing

De Administratieve Raad voor Toetsing voert interne administratieve toetsingen uit van de toezichtsbesluiten van de ECB om ervoor te zorgen dat dergelijke besluiten voldoen aan de regels en procedures.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks wordt geraakt door een toezichtsbesluit van de ECB kan een verzoek tot toetsing indienen.

Gids voor de kosten van een toetsing

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Verlenging van de termijn voor sollicitaties naar het lidmaatschap van de Administratieve Raad voor Toetsing

De ECB laat weten dat de termijn voor de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor externe deskundigen voor de benoeming als lid van de Administratieve Raad voor Toetsing van de Europese Centrale Bank (Frankfurt am Main, Duitsland), zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16 mei 2019 (C2019/167A/01), is verlengd tot 28 juni 2019.


De ECB is op zoek naar een deskundige die een uitstekende reputatie geniet en aantoonbaar beschikt over relevante kennis en ervaring, ter benoeming als lid van de Administratieve Raad voor Toetsing. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling uiterlijk 28 juni 2019 kenbaar te maken.

Samenstelling

De vijf leden en de twee plaatsvervangers worden benoemd voor een verlengbare termijn van vijf jaar. Zij beschikken over beroepservaring op het vlak van toezicht en over relevante kennis van bankieren maar mogen geen deel uitmaken van het huidige personeel van de ECB, nationale toezichthouders, EU-instelling, of enig ander nationaal of Europees orgaan.

Leden
Voorzitter Jean-Paul Redouin
Vicevoorzitter Concetta Brescia Morra
Lid F. Javier Arístegui Yáñez
Lid André Camilleri
Lid Edgar Meister
Plaatsvervangers
Plaatsvervanger René Smits
Plaatsvervanger Ivan Šramko

Openbare verklaringen van verplichtingen en openbare verklaringen van belangen (Engelstalig)

Bemiddelingspanel

Om te zorgen voor een scheiding tussen monetairbeleids- en toezichtstaken, beslecht het Bemiddelingspanel verschillen van opvatting met betrekking tot een bezwaar van de Raad van Bestuur tegen een ontwerpbesluit van de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Eén lid van elk deelnemend land. De leden worden gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.