Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Administratieve Raad voor Toetsing

De Administratieve Raad voor Toetsing (Administrative Board of Review – ABoR) voert interne administratieve toetsingen uit van de toezichtsbesluiten van de ECB om ervoor te zorgen dat dergelijke besluiten voldoen aan de regels en procedures.

Administratieve Raad voor Toetsing

op 15 februari 2023

Een verzoek tot toetsing kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die rechtstreeks wordt geraakt door een toezichtsbesluit van de ECB.

Bij een toetsing door de ABoR ligt de nadruk op de 'procedurele en materiële conformiteit' van het bestreden besluit met de SSM-verordening, met inachtneming van de discretionaire bevoegdheid van de ECB.

Praktisch gezien controleert de ABoR bij een toetsing of het beginsel van een behoorlijke procedure werd nageleefd, of het besluit adequaat gemotiveerd en in overeenstemming met de geldende wetgeving is, of er een kennelijke fout is in de beoordeling, of het besluit kennelijk onevenredig is en of de ECB misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden.

De toetsing resulteert in een niet-bindend advies aan de Raad van Toezicht waarin wordt voorgesteld om het eerste besluit ofwel op te heffen ofwel te vervangen door een identiek of gewijzigd besluit dat overeenkomstig de geen-bezwaarprocedure ter definitieve goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Veelgestelde vragen over de Administratieve Raad voor Toetsing ABoR: snelle, goedkope en vertrouwelijke toetsing van toezichtsbesluiten - Supervision Newsletter mei 2023 Administratieve Raad voor Toetsing: acht jaar ervaring met de toetsing van toezichtsbesluiten van de ECB Gids voor de kosten van een toetsing

Samenstelling

De vijf leden en de twee plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Zij beschikken over beroepservaring op het vlak van toezicht en over relevante kennis van bankieren maar mogen geen deel uitmaken van het zittende personeel van de ECB, nationale toezichthouders, EU-instellingen of enig ander nationaal of Europees orgaan.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders