Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)

Toezichthouders beoordelen welke risico's banken lopen en of ze zijn toegerust om die risico's naar behoren te beheren. Dit heet de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Deze procedure moet een consistente beoordeling van de risicoprofielen van de banken en het nemen van de nodige toezichtsmaatregelen mogelijk maken.

Wat is de SREP?

Resultaten van de SREP

Totaaloverzicht resultaten SREP 2023

Eenmaal per jaar publiceren we een overzicht van de SREP-resultaten van alle banken waarop we direct toezicht houden.

Meer
Pijler 2-vereiste (P2R)

Voor elke onder toezicht staande bank geven we aan hoeveel kapitaal ze moet aanhouden om haar risico’s te dekken.

Meer
Pijler 2-aanbeveling (P2G)

We verwachten dat banken genoeg kapitaal aanhouden om stresssituaties het hoofd te kunnen bieden.

Meer

Hoe verloopt de SREP?

Om banken consequent te kunnen beoordelen hanteren toezichthouders één methodiek en een reeks geharmoniseerde instrumenten. Ze concentreren zich op de bedrijfsmodellen, de interne governance en de kapitaal- en liquiditeitsrisico's van de banken.

Meer

Bedrijfsmodel

De toezichthouders analyseren het bedrijfsmodel om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste activiteiten en bedrijfsonderdelen van de bank, de omgeving waarin ze opereert en de voornaamste kwetsbaarheden.

Meer

Interne governance

De toezichthouders bekijken uitgebreid hoe een bank wordt gerund en nemen daarbij de sleutelfiguren en de belangrijkste functies, bestuursorganen en comités onder de loep.

Meer

Kapitaalrisico's

De toezichthouders beoordelen vier risicocategorieën: kredietrisico, marktrisico, renterisico in het bankboek en operationeel risico.

Meer

Liquiditeitsrisico's

De toezichthouders gaan na of een bank in staat is om te voorzien in specifieke liquiditeitsbehoeften, bijvoorbeeld bij economische onzekerheid, wanneer depositohouders veel meer geld zouden kunnen opnemen dan gebruikelijk is.

Meer

Op welke informatie steunt de SREP?

Stresstests

De toezichthouders gebruiken stresstests om de kwetsbaarheden van de banken in een vroeg stadium van de SREP-procedure op te sporen en aan te pakken.

Meer
Toezichtsprioriteiten

Elk jaar stelt ECB-Bankentoezicht toezichtsprioriteiten vast voor de SREP van het komende jaar.

Meer
Risicobeoordeling

Om de aandachtsgebieden voor de SREP te bepalen bekijkt en beoordeelt ECB-Bankentoezicht jaarlijks de risico’s voor de banken.

Meer

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders