Menu

Jõustamine

Kui oluline pank ei täida usaldatavusnõudeid või ei järgi meetmeid, mille ühtne järelevalvemehhanism on nõuete täitmata jätmisega seoses kehtestanud, võib EKP võtta täitemeetmeid ning rakendada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Täitemeetmete eesmärk on kohustada järelevalve alla kuuluvaid panku täitma järelevalveotsustes või -määrustes sätestatud usaldatavusnõudeid. Täitemeetmeid saab rakendada ainult rikkumise toimumise ajal.

Milliseid täitemeetmeid saab EKP rakendada?

Perioodilised karistusmaksed

Perioodilised karistusmaksed on rahalised täitemeetmed, mida EKP saab otseselt kohaldada. Need näevad ette, et pank peab maksma rikkumise iga päeva kohta trahvisumma, mis ulatub kuni 5%ni tema keskmisest päevakäibest. Karistusmaksed kehtestatakse maksimaalselt kuueks kuuks.

Muud täitemeetmed

EKP saab kohaldada ka asjaomase osaleva liikmesriigi rakendusaktides sätestatud täitemeetmeid. Ühtlasi võib EKP anda riiklikele pädevatele asutustele korralduse võtta ainult riigisiseseid täitemeetmeid.

Proportsionaalsuse põhimõte

Jõustamisvolituste kasutamisel järgib EKP tõhususe ja proportsionaalsuse põhimõtet.