Menu

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

EKP haldab nimekirja kõigist olulistest pankadest, mis kuuluvad tema otsese järelevalve alla, ja vähem olulistest pankadest, mis kuuluvad tema kaudse järelevalve alla.

Järelevalve alla kuuluvate üksuste loetelu uuendatakse korrapäraselt ja see kajastab kõiki pankade olulisuse kohta tehtud otsuseid, mis jõustusid enne konkreetset tähtpäeva.

EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade arv: 114

Kõigi järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekiri (muudatuste tegemise tähtpäev: 1. juuli 2021)
Pärast eelmist uuendamist tehtud muudatused
Järelevalve alla kuuluvate üksuste varasemad nimekirjad

Nimekirja sissejuhatus (sh selle õiguslik alus)

EKP vaatab kõigi Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvate pankade staatuse kord aastas läbi. Samuti viib ta aasta jooksul läbi sihtotstarbelisi hindamisi, kui see on vajalik, näiteks seoses tegevusloa väljastamise või tegevusloa kehtetuks tunnistamisega või muudatuste toimumisel mõne grupi struktuuris.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

2020. aastal teostatud läbivaatamise tulemusena tehti oluliste üksuste nimekirjas järgmised muudatused:

  • kaks uut panka liigitati oluliseks: Madalmaadest pärit LP Group B.V. täitis suuruse kriteeriumi (varade koguväärtus üle 30 miljardi euro) ja Agri Europe Cyprus Limited kuulub Sloveenia kolme kõige olulisema panga hulka;
  • kolme panga puhul, mis olid juba oluliseks liigitatud, muudeti olulisuse põhjuseid: neist kaks vastavad nüüd suuruse kriteeriumile ja kolmanda panga piiriüleste operatsioonide hulk on märkimisväärne.

Üksikasjalik teave iga-aastase läbivaatamise tulemusena tehtud muudatuste kohta

Kuna Bulgaaria ja Horvaatia ühinesid 2020. aastal Euroopa pangandusjärelevalvega, liigitati väljaspool iga-aastast läbivaatamist oluliseks viis Bulgaaria panka ja kaheksa Horvaatia panka. Lisaks eemaldati metoodikas tehtud muudatuse tõttu, mille eesmärk oli vältida topeltarvestust, oluliste pankade nimekirjast kolm panka.

Järelevalve alla kuuluvate üksuste liigid

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses on järelevalve alla kuuluvad üksused liigitatud järgmiselt:

  • osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutused;
  • osalevates liikmesriikides asutatud finantsvaldusettevõtjad;
  • osalevates liikmesriikides asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;
  • mitteosalevas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid.