Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvealane läbivaatamine (SREP)

Järelevalveasutused hindavad pankade riske ja teevad kindlaks, kas neid suudetakse korralikult juhtida. Seda tegevust nimetatakse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessiks (SREP). SREPi eesmärk on tagada pankade riskiprofiilide järjepidev hindamine ja otsused vajalike järelevalvemeetmete kohta.

Mis on SREP?

SREPi tulemused

2023. aasta SREPi koondtulemused

Kord aastas avaldame kokkuvõtte kõigi EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade SREPi tulemustest.

Vaata lähemalt
2. samba kohustuslikud nõuded (P2R)

Teise samba nõuetega nähakse ette, kui palju kapitali peavad pangad oma riskide katteks hoidma.

Vaata lähemalt
2. samba soovituslikud nõuded (P2G)

Eeldame, et pangad on finantspingetega toimetulekuks piisavalt kapitaliseeritud.

Vaata lähemalt

Kuidas SREP toimub?

Järelevalveeksperdid kasutavad ühtset metoodikat ja ühtlustatud instrumente, et tagada pankade järjepidev hindamine. Hindamisel vaadeldakse pankade ärimudeleid, sisejuhtimist ning kapitaliga ja likviidsusega seotud riske.

Vaata lähemalt

Ärimudel

Järelevalveeksperdid analüüsivad panga ärimudelit, et saada parem ülevaade panga põhitegevustest, ärivaldkondadest, tegevuskeskkonnast ja peamistest nõrkustest.

Vaata lähemalt

Sisejuhtimine

Järelevalveeksperdid analüüsivad panga tegevuse korraldust, võtmeisikuid ja -funktsioone, juhtorganeid ja komiteesid.

Vaata lähemalt

Kapitaliga seotud riskid

Hindamisele kuulub neli riskikategooriat: krediidirisk, tururisk, pangaportfelli intressirisk ja operatsioonirisk.

Vaata lähemalt

Likviidsusega seotud riskid

Järelevalveeksperdid hindavad panga suutlikkust katta erakorralist sularahavajadust näiteks majandusliku ebakindluse olukorras, kui hoiustajad võivad pangast välja võtta tavapärasest suuremaid summasid.

Vaata lähemalt

SREP tulevikus

Töötame selle nimel, et hoida Euroopa suurimad pangad turvalisena, kuid keskkond, milles seda teeme, on muutumas keerukamaks ja esile kerkivad uued riskid. Neid probleeme silmas pidades oleme võtnud meetmeid, et SREP oleks tõhus ja piisavalt paindlik ka edaspidi.

Lähemalt SREPi muudatustest

Millel SREP põhineb?

Stressitestid

SREPi algetapis teevad järelevalveasutused stressiteste, et tuvastada ja korrigeerida pankade nõrkusi ja haavatavusi.

Vaata lähemalt
Järelevalveprioriteedid

EKP pangandusjärelevalve seab igal aastal oma järelevalveprioriteedid, millest SREPi läbiviimisel juhindutakse.

Vaata lähemalt
Riskihinnang

EKP pangandusjärelevalve tuvastab ja hindab igal aastal pankade riske, et määrata kindlaks SREPi fookusvaldkonnad.

Vaata lähemalt

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine