Menu

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

EKP on võtnud erinevaid pangandusjärelevalve- ja rahapoliitikameetmeid, et leevendada pandeemia mõju euroala riikide majandusele ja toetada kõiki Euroopa kodanikke.


„Erinevalt 2008. aasta finantskriisist ei ole pangad seekord probleemi põhjustajad. Küll aga tuleb tagada, et nad on osa lahendusest.”

EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria


EKP meetmed euroala majanduse toetuseks

Tagame ettevõtetele ja kodumajapidamistele juurdepääsu laenudele

Tagame ettevõtetele ja kodumajapidamistele juurdepääsu laenudele

Pankadel on tugeva majanduse toetamisel tähtis roll, kuna nad tagavad inimestele ja ettevõtetele juurdepääsu säästmiseks ja investeeringuteks vajalikele vahenditele. Pankade eriomase ülesande tõttu majanduses peavad nad täitma ka mitmesuguseid eeskirju, et tagada oma vastupanuvõime šokkidele. Nende eeskirjade kohaselt peavad pangad hoidma lisavahendeid ehk kapitalipuhvreid, mis võimaldavad toime tulla keerulistes majandusoludes.

EKP üks olulisemaid kriisileevendusmeetmeid ongi nüüd pankade julgustamine nende kapitalipuhvrite kasutamisel. See võimaldab kasutusse võtta 120 miljardi euro ulatuses vahendeid. Pangad saavad neid kasutada kriisist tuleneva kahju katmisel või suunata need kodumajapidamistele ja ettevõtetele kuni 1,8 triljoni euro väärtuses antavate uute laenude rahastamisse.

Pankade hoitavad puhvrid on mõeldud kasutamiseks just sellistes olukordades, millega praegu silmitsi seisame. See aitab säilitada kriisiolukorras kodumajapidamiste ja ettevõtete juurdepääsu rahastamisele.

Vähendame pankade riske ja suurendame laenuandmisvõimet

Vähendame pankade riske ja suurendame laenuandmisvõimet

Laenuandmisel peavad pangad järgima täpseid eeskirju. Nad peavad veenduma, et laenu saanud eraisikud ja ettevõtted suudavad need tagasi maksta.

Samuti tuleb pankadel jälgida väljastatud laenude teenindamist. Kui selgub, et klient tõenäoliselt ei suuda laenu tagasi maksta, peab pank liigitama selle viivislaenuks ehk halvaks laenuks ja eraldama vahendid kaasneva kahju katmiseks. Sel juhul jääb panga käsutusse vähem vahendeid teiste laenude andmiseks.

On mõistetav, et kriisiolukorras võib isegi majanduslikult usaldusväärsetel klientidel tekkida ajutisi raskusi laenude tagasimaksmisel. Vältimaks olukorda, kus pangal tekib rahaliste vahendite puudujääk seoses ajutistesse raskustesse sattunud klientide laenude halbadeks laenudeks liigitamisega, on pankadele antud paindlikumad võimalused riigi tagatisega laenude käsitlemisel.

EKP on leevendanud pankade jaoks ka riigi tagatisega laenudega seotud puhvrinõudeid. Seegi võimaldab vabastada vahendeid kodumajapidamistele ja ettevõtetele antavate laenude jaoks.

Toetame panku majandusele hädavajaliku rahastamise pakkumisel

Toetame panku majandusele hädavajaliku rahastamise pakkumisel

Pangandusjärelevalve aitab hoida finantssüsteemi stabiilsena. Samuti on selle raames kehtestatud pankadele ulatuslikud nõuded. Kriisiolukorras, kus paljude pankade tegevuses esineb tõsiseid murekohti, on EKP pangandusjärelevalve pikendanud mõningaid tähtaegu, mida järelevalve alla kuuluvad pangad peavad täitma. See võimaldab neil suunata kogu tähelepanu olulisima ülesande täitmisele, milleks on laenuandmine kodumajapidamistele ja ettevõtetele.

Sel eesmärgil kohandame järelevalvetegevuses kehtestatud ajakavasid, protsesse ja tähtaegu, lähtudes konkreetsete pankade olukorrast. Näiteks saame muuta pankades tehtavate planeeritud kontrollide ajakava ja pikendada tähtaegu, mis on kehtestatud hiljutiste kontrollide käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessile (SREP) oleme samuti lähenenud pragmaatiliselt. Eesmärk on tagada EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade tõhus ja suunatud hindamine ning vähendada samal ajal koormust võrreldes SREPi tavapäraste tsüklitega. Hindamisel keskendume pankade suutlikkusele toime tulla praeguste kitsaskohtadega ning koroonaviiruse pandeemiaga seotud kõige olulisemate riskide ja haavatavustega.

Kutsume panku üles andma oma panust

Kutsume panku üles andma oma panust

Praegune kriis on erakordselt ränk kõigi euroala inimeste ja ettevõtete jaoks. Julgustamaks panku ja aktsionäre andma oma panust, oleme palunud pankadel praegu mitte välja maksta dividende või tagasi osta aktsiaid või vähemalt dividendide jaotamist ja boonuste maksmist piirata. Selle asemel peaksid pangad kasutama eespool kirjeldatud meetmete tulemusel vabanenud vahendeid kahjumi katmiseks ja laenuandmiseks euroala majandusele. Sel viisil saavad pangad osaleda olukorra lahendamisel.

Toetame majandust šokiga toimetulekul varaostude kaudu

Toetame majandust šokiga toimetulekul varaostude ja pankadele antavate pikaajaliste laenude kaudu

Selleks et majandust kriisiolukorras toetada, on EKP vastu võtnud rahapoliitiliste meetmete paketi, et tagada pankadele ja ettevõtetele piisavate vahendite kättesaadavus.

Muu hulgas oleme käivitanud pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava, mille raames ostetakse erinevaid varasid 1850 miljardi euro ulatuses. Näiteks ostame võlakirju otse pankadelt. Sel viisil jääb pankade käsutusse rohkem vahendeid laenuandmiseks kodumajapidamistele ja ettevõtetele. EKP ostab ka ettevõtete võlakirju, mis pakub neile täiendavat laenuallikat. Mõlemat liiki ostud ergutavad tarbimist ja investeeringuid, mis omakorda toetavad majanduskasvu.

Pakume ka väga soodsatel tingimustel pikaajalist laenu pankadele, kes jätkavad laenuandmist suurimatele abivajajatele. Ühtlasi oleme leevendanud pankadele nende laenude puhul kehtivaid tagatisnõudeid, et tagada piisava tagatisvara olemasolu. See omakorda võimaldab neil jätkata laenuandmist.


Värskeim teave koroonaviiruse pandeemiaga seotud teemade kohta

19 July 2021
Elizabeth McCaul: Credit risk: Acting now paves the way for sound resilience later
Blog post by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB
7 July 2021
The post-pandemic outlook in the banking union
Presentation by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at an event on NPLs organised by Credit Village
6 July 2021
Andrea Enria: Exchange of views at the Finance and Treasury Committee of the Italian Senate
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21 June 2021
Elizabeth McCaul: Emerging risks for the European banking sector in the post-pandemic era
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, Salzburg Global Finance Forum, Financial Services in the Post-Pandemic Era: An Opportunity for a Green and Digitally-Enabled Recovery?
18 June 2021
ECB extends leverage ratio relief for banks until March 2022

Materjalid koroonaviiruse pandeemia kohta


Soovite rohkem teavet?

Küsimuste korral palume pöörduda meiliaadressil info@ecb.europa.eu.