Vaidlustusnõukogu

Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP järelevalveotsused ning tagab, et need on kooskõlas eeskirjade ja menetlustega.

Otsuste halduskorras läbivaatamist võivad taotleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, keda EKP järelevalveotsus vahetult mõjutab.

Läbivaatamise kulude juhend

Koosseis

Vaidlustusnõukogu viis liiget ja kaks asendusliiget määratakse viieaastaseks ametiajaks, mida saab pikendada. Liikmetel on erialane töökogemus järelevalve valdkonnas ja asjakohased pangandusalased teadmised, kuid nad ei tohi olla EKP või riiklike järelevalveasutuste ega muude riiklike või ELi institutsioonide või organite praegu ametis olevad töötajad.


Vaidlustusnõukogu liikmed (13. jaanuar 2020)

Liikmed
Esimees Jean-Paul Redouin
Aseesimees Concetta Brescia Morra
Liige F. Javier Arístegui Yáñez
Liige André Camilleri
Liige Gerd Häusler
Asendusliikmed
Asendusliige René Smits
Asendusliige Ivan Šramko

Avalikud kohustuste deklaratsioonid ja avalikud huvide deklaratsioonid (inglise keeles)

Lepituskomisjon

Rahapoliitiliste ja järelevalveülesannete lahususe tagamiseks on moodustatud lepituskomisjon, et lahendada erimeelsusi juhul, kui EKP nõukogu ei ole nõus järelevalvenõukogu otsuse eelnõuga.

Koosseis

Lepituskomisjoni kuulub igast osalevast riigist üks esindaja, kes valitakse EKP nõukogu või järelevalvenõukogu liikmete hulgast.