Vaidlustusnõukogu

Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP järelevalveotsused ning tagab, et need on kooskõlas eeskirjade ja menetlustega.

Otsuste halduskorras läbivaatamist võivad taotleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, keda EKP järelevalveotsus vahetult mõjutab.

Läbivaatamisel keskendub vaidlustusnõukogu vaidlustatud otsuse menetluslikule ja sisulisele vastavusele ühtse järelevalvemehhanismi määrusega, austades EKP-le jäetud kaalutlusõigust.

Praktiliselt tähendab läbivaatamine seda, et vaidlustusnõukogu kontrollib, kas järgitud on nõuetekohast menetlust, kas otsus on piisavalt põhjendatud ja kooskõlas kohaldatava õigusega, kas hinnangus on ilmseid vigu, kas otsus on ilmselgelt ebaproportsionaalne või kas EKP on oma võimu kuritarvitanud.

Läbivaatamise tulemuseks on järelevalvenõukogule suunatud mittesiduv arvamus, milles tehakse ettepanek esialgne otsus kas tühistada või asendada identse või muudetud sisuga otsusega, mis esitatakse EKP nõukogule lõplikuks heakskiitmiseks vastuväidete mitteesitamise menetluse raames.

Läbivaatamise kulude juhend

Koosseis

Vaidlustusnõukogu viis liiget ja kaks asendusliiget määratakse viieaastaseks ametiajaks, mida saab pikendada. Liikmetel on erialane töökogemus järelevalve valdkonnas ja asjakohased pangandusalased teadmised, kuid nad ei tohi olla EKP või riiklike järelevalveasutuste ega muude riiklike või ELi institutsioonide või organite praegu ametis olevad töötajad.


Vaidlustusnõukogu liikmed (13. jaanuar 2020)

Liikmed
Esimees Jean-Paul Redouin
Aseesimees Concetta Brescia Morra
Liige F. Javier Arístegui Yáñez
Liige André Camilleri
Liige Gerd Häusler
Asendusliikmed
Asendusliige René Smits
Asendusliige Ivan Šramko
Avalikud kohustuste deklaratsioonid ja avalikud huvide deklaratsioonid (inglise keeles)