Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Statistika dohledu

19. 5. 2015

Orgány dohledu vycházejí ve své každodenní práci ze statistických informací. Prostřednictvím přesných údajů z oblasti dohledu vytvářejí rizikové profily, analyzují likviditu bank a také nakonec hodnotí, zda banky splňují požadavky právních předpisů.

„Údaje z oblasti dohledu vypovídají hodně o zdraví jednotlivých bank a sektoru jako celku. Jsou základem každého rozhodnutí v oblasti dohledu.“

(Giancarlo Pellizzari, vedoucí odboru pro statistiku dohledu)

Jednotný přístup ke shromažďování údajů

V číslech
129 významných bankovních skupin
zhruba 1 100 významných bank celkem
zhruba 3 500 méně významných bank
24 000 datových zpráv zpracovaných čtvrtletně
(Poslední aktualizace: 30. prosince 2015)

Údaje mají v bankovním dohledu zásadní význam a skutečně evropského přístupu k dohledu lze dosáhnout pouze prostřednictvím srovnatelných informací.

I když regulátoři EU již dříve stanovili evropský rámec požadavků na údaje s uvedením, jaké druhy údajů musí banky předkládat a jak často, jednotlivé země by je mohly uplatňovat odlišně.

Nyní se zavedením jednotného mechanismu dohledu (SSM) vypracovaly ECB a vnitrostátní orgány dohledu jednotný postup shromažďování údajů od evropského bankovního sektoru. Rámce poskytování údajů vypracoval Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

Srovnatelné údaje jsou velmi užitečné: ukazují trendy a odhalují problémy v jednotlivých institucích porovnáním jedné instituce s ostatními i s bankovním sektorem jako celkem. Zprávy shromažďované ECB například ukazují, jak udržitelný je obchodní model banky a jakým druhům rizik je banka vystavena. Stručně řečeno, pomáhají ECB rozpoznat, na co se při běžném dohledu zaměřit podrobněji.

Co to znamená pro banky?

„Shromažďování harmonizovaných údajů zajišťuje nejen jejich efektivní zpracování, ale rovněž snižuje administrativní zátěž pro banky.“

(Juan-Alberto Sánchez, vedoucí sekce správy dat dohledu)

Nový systém poskytování údajů pro účely statistiky znamená změny pro všechny dohlížené banky. Všech 4 600 významných a méně významných bank musí podávat zprávy o stejných klíčových ukazatelích a dodržovat nově harmonizované obecné zásady poskytování údajů. Ze méně než rok byly různé přístupy 19 vnitrostátních orgánů dohledu převedeny do jednoho harmonizovaného postupu shromažďování a sladění více než 24 000 datových zpráv za čtvrtletí.

To je přínosné především pro bankovní skupiny, které působí také mimo svou domovskou zemi a které se v minulosti musely vypořádat s rozdílnými vnitrostátními postupy a se zvýšenou administrativní zátěží. Povinnosti bank v oblasti poskytování údajů, jmenovitě jaké údaje musí instituce poskytovat, jsou stanoveny v technických normách EBA, doplněných rozhodnutím ECB.

Rozhodnutí ECB o poskytování údajů z oblasti dohledu

Od holých dat ke klíčovým ukazatelům

Sběr údajů v rámci SSM probíhá „sekvenčně“: banky předkládají údaje vnitrostátním orgánům dohledu, které pak podávají zprávu ECB.

Tým pro statistiku (matematici, statistici, odborníci na IT, účetní a odborníci v oblasti dohledu) úspěšně vytvořil nové interní databáze, vymezil pracovní toky a vytvořil klíčové ukazatele. Údaje je třeba zpracovat co možná nejrychleji a nejpřesněji, efektivnost má tedy zásadní význam. Do různých fází byly zabudovány prvky kontroly kvality, neboť vysoce kvalitní údaje tvoří základ vysoce kvalitního dohledu.

Tým přijímá a uchovává údaje od všech dohlížených bank. Přitom úzce spolupracuje se svými kolegy u vnitrostátních orgánů dohledu. Následně údaje předává pracovníkům dohledu, kteří tak mohou díky kvalitě výkazů získat užitečný vhled do vnitřních procesů a kontrolních mechanismů bank.

„Kvalitu údajů bereme velmi vážně. Konzistentní a srovnatelné datové soubory umožňují centralizované hodnocení rizik, což zajišťuje vysokou kvalitu dohledu.“

(Patrick Hogan, vedoucí sekce pro údaje dohledu)

Regulační rámec

CRD / CRR

S účinností od března 2014 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) a nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) definují, jaké údaje musí banky svým orgánům dohledu předkládat a jak často. Tento rámec požadavků výkaznictví v oblasti dohledu je dále doplněn tzv. technickými normami a obecnými zásadami Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

EBA: Poskytování údajů z oblasti dohledu CRD CRR
Finanční výkaznictví

Finanční výkaznictví (FinRep) je součástí prováděcích technických norem (ITS), kterými se mění prováděcí nařízení Evropské komise (EU) č. 680/2014, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení (EU) č. 575/2013. Banky podléhající mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS) již používají šablony FinRep pro předkládání účetních údajů v harmonizovaném formátu na konsolidované úrovni. Nařízení ECB (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 rozšiřuje tento požadavek na banky spadající pod SSM s výkaznictvím na subkonsolidované nebo individuální úrovni podle IFRS a vnitrostátních Všeobecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

EBA: Poskytování údajů z oblasti dohledu
Jednotné vykazování

Jednotné vykazování (CoRep) je rovněž součástí prováděcích technických norem (ITS) EBA, kterými se mění prováděcí nařízení Evropské komise (EU) č. 680/2014 o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení (EU) č. 575/2013. CoRep se používá ke shromažďování údajů a informací od bank o likviditě, stupni zadlužení a velkých expozicích (1. pilíř) v harmonizovaném formátu. Šablony se týkají jak konsolidovaných, tak individuálních zpráv.

EBA: Poskytování údajů z oblasti dohledu
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)