Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūros statistika

2015-05-19

Statistinė informacija yra labai svarbi kasdieniame priežiūros specialistų darbe. Turėdami tikslius priežiūros duomenis jie nustato bankų rizikos profilį, analizuoja jų likvidumą ir galiausiai vertina, ar bankai laikosi teisės aktų reikalavimų.

„Statistiniai duomenys yra svarbus informacijos apie pavienių bankų ir viso sektoriaus sveikatą šaltinis. Šie duomenys yra visų priežiūros sprendimų pagrindas.“

(Priežiūros statistikos skyriaus vadovas Giancarlo Pellizzari)

Bendra duomenų rinkimo tvarka

Skaičiais
129 svarbios bankų grupės
apie 1 100 svarbių bankų
apie 3 500 mažiau svarbių bankų
24 000 duomenų ataskaitų kas ketvirtį
(Paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. gruodžio 30 d.)

Duomenys – bankų priežiūros pagrindas, o visoje Europoje vienodą priežiūrą galima užtikrinti tik turint palyginamą informaciją.

Nors ES reguliavimo institucijos jau anksčiau buvo nustačiusios bendrus reikalavimus dėl duomenų teikimo (t. y. kokius duomenis ir kaip dažnai bankai turi teikti), kiekvienoje šalyje šie reikalavimai galėjo būti vykdomi skirtingai.

Įsteigus Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos sukūrė bendrą Europos bankų sektoriaus duomenų rinkimo sistemą. Ataskaitų teikimo tvarką parengė Europos bankininkystės institucija (EBI).

Palyginami duomenys yra visokeriopai naudingi: iš jų matyti tendencijos ir įstaigų problemos, be to, kiekvieną įstaigą galima palyginti su kitomis įstaigomis ir visu bankų sektoriumi. Iš ataskaitų, kurias gauna ECB, matyti, pavyzdžiui, ar banko veiklos modelis yra tvarus ir kokio pobūdžio yra jo rizikos pozicijos. Trumpiau tariant, iš šių ataskaitų ECB gali nuspręsti, ką reikia atidžiau stebėti atliekant kasdienę tam tikro banko priežiūrą.

Ką tai reiškia bankams?

„Suderintas duomenų rinkimas ne tik padeda veiksmingai apdoroti duomenis, bet ir sumažina bankų administracinę naštą.“

(Priežiūros duomenų valdymo poskyrio vadovas Juan-Alberto Sánchez)

Nauja ataskaitų teikimo sistema statistikos srityje – tai visiems prižiūrimiems bankams aktualus pasikeitimas. Visi svarbūs ir mažiau svarbūs bankai – jų yra apie 4 600 – turi teikti duomenis apie tuos pačius pagrindinius rodiklius ir vadovautis naujai suderintomis duomenų teikimo gairėmis. 19 nacionalinių priežiūros institucijų taikytą įvairią tvarką per mažiau nei vienus metus pakeitė viena suderinta tvarka. Pagal ją kas ketvirtį surenkama ir sutikrinama po daugiau nei 24 000 duomenų ataskaitų.

Tai ypač naudinga toms bankų grupėms, kurios veiklą vykdo ne tik savo buveinės šalyje, nes joms nebereikės, kaip anksčiau, teikti duomenų pagal skirtingą įvairiose šalyse taikomą tvarką, todėl joms sumažės administracinė našta. Duomenų teikimo reikalavimai, t. y. kokius duomenis įstaigos turi teikti, išdėstyti EBI techniniuose standartuose ir papildyti ECB sprendimu.

ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų pateikimo

Nuo neapdorotų duomenų iki pagrindinių rodiklių

BPM atveju taikomas vadinamasis eiliškumo principas: bankai teikia duomenis nacionalinėms priežiūros institucijoms, o šios teikia ataskaitas ECB.

Statistikos komanda (sudaryta iš matematikos, statistikos, IT, apskaitos ir priežiūros specialistų) sukūrė naujas vidines duomenų bazes, apibrėžė darbo srautus ir parengė pagrindinius rodiklius. Kadangi duomenis apdoroti reikia kuo greičiau ir kuo tiksliau, produktyvumas yra ypač svarbu. Duomenų kokybė tikrinama įvairiuose etapuose, nes kokybiški duomenys yra kokybiškos priežiūros pamatas.

Statistikos komanda, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinių priežiūros institucijų atstovais, surenka duomenis iš visų prižiūrimų bankų ir juos saugo. Gauti duomenys pateikiami priežiūros specialistams. Iš ataskaitų kokybės jie sprendžia apie bankų vidaus procesus ir kontrolės mechanizmus.

„Mes labai rimtai vertiname duomenų kokybę. Turint nuoseklius ir palyginamus duomenis galima atlikti centralizuotą rizikos vertinimą. Tai užtikrina aukštą priežiūros kokybę.“

(Priežiūros duomenų paslaugų poskyrio vadovas Patrick Hogan)

Teisinė bazė

KRD / KRR

Kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD) ir Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR), įsigaliojusiuose 2014 m. kovo mėn., nustatyta, kokius duomenis bankai turi teikti savo priežiūros institucijai ir kaip dažnai. Šiuose teisės aktuose nustatyti priežiūrinės atskaitomybės reikalavimai išsamiau išdėstyti Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengtuose techniniuose standartuose ir gairėse.

EBI: priežiūrinė atskaitomybė KRD KRR
Finansinė atskaitomybė

Finansinę atskaitomybę reglamentuoja EBI techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai. Bankai, kuriems taikomi tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), jau teikia finansinę informaciją konsoliduotu lygiu, naudodami suderintas finansinės atskaitomybės formas. 2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) 2015/534 nustatyta, kad šis reikalavimas taikomas ir BPM bankams, duomenis teikiantiems subkonsoliduotai arba nekonsoliduotai (t. y. tik savo duomenis) pagal TFAS ir nacionalinius visuotinai priimtus apskaitos principus.

EBI: priežiūrinė atskaitomybė
Bendroji atskaitomybė

Bendrąją atskaitomybę taip pat reglamentuoja EBI techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai. Pagal bendrąją atskaitomybę suderintu būdu renkami bankų 1 ramsčio duomenys ir informacija apie likvidumą, finansinius svertus ir dideles pozicijas. Pagal parengtas formas teikiami ir konsoliduoti, ir atskiro banko duomenys.

EBI: priežiūrinė atskaitomybė
Informavimas apie pažeidimus