SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsynsrelateret statistik

19-05-2015

Tilsynsmyndigheder er afhængige af statistisk information i forbindelse med alle aspekter af deres daglige arbejde. De har brug for nøjagtige tilsynsdata for at kunne udarbejde risikoprofiler, analysere bankernes likviditet og i sidste ende vurdere, om bankerne opfylder lovkravene.

"Tilsynsdata siger meget om de enkelte bankers og hele sektorens sundhed. De ligger til grund for alle tilsynsbeslutninger."

(Giancarlo Pellizzari, leder af Afdelingen for Tilsynsrelateret Statistik)

Én fælles tilgang til dataindsamling

I tal
129 signifikante bankkoncerner
ca. 1.100 alle signifikante banker
ca. 3.500 mindre signifikante banker
24.000 dataindberetninger behandles kvartalsvis.
(Senest opdateret: 30.12.2015)

Data spiller en central rolle i tilsynet med bankerne, og en egentlig europæisk tilgang til tilsynet kan kun opnås med sammenlignelig information.

Selv om EU-lovgiverne allerede havde opstillet en europæisk ramme for datakrav med angivelser af, hvilke data bankerne skal indberette og hvor ofte, kunne de enkelte lande anvende dem forskelligt.

Med oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) har ECB og de nationale tilsynsmyndigheder nu udviklet én fælles tilgang til indsamlingen af data fra den europæiske banksektor. Indberetningsrammerne er udarbejdet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Der er store fordele ved at have sammenlignelige data. De viser tendenser og afslører problemer i individuelle institutioner, når det enkelte institut sammenlignes med tilsvarende institutter og banksektoren som helhed. Indberetninger til ECB afspejler fx, hvor holdbar en banks forretningsmodel er, og hvilke risici bankerne er eksponeret for. Kort sagt er de med til at give ECB et billede af, hvor der skal graves dybere i det daglige tilsyn.

Hvad betyder dette for bankerne?

"En harmoniseret dataindsamling sikrer både en effektiv databehandling og reducerer bankernes administrative byrde."

(Juan-Alberto Sánchez, leder af sektionen Supervision Data Management)

Det nye statistiske indberetningssystem medfører en ændring for alle banker under tilsyn. Alle 4.600 signifikante og mindre signifikante banker skal indberette de samme nøgleindikatorer og følge de harmoniserede retningslinjer for indberetningen. På under et år er 19 nationale tilsynsmyndigheders forskellige tilgange blevet omarbejdet til én harmoniseret metode til at indberette og sammenholde mere end 24.000 dataindberetninger pr. kvartal.

Dette er især en fordel for bankkoncerner, der også driver virksomhed uden for deres hjemland. De var tidligere udsat for forskellige nationale tilgange og den ekstra administrative byrde, det indebar. Indberetningskravene til bankerne, dvs. hvilke data institutterne skal indberette, er fastlagt i EBA's tekniske standarder, der suppleres af en ECB-afgørelse.

ECB's afgørelse om indberetning af tilsynsdata

Fra rådata til nøgleindikatorer

Dataindsamlingen inden for SSM sker "sekventielt", dvs. at bankerne først indberetter deres data til de nationale tilsynsmyndigheder, som derefter indberetter dem til ECB.

Det statistiske team – der omfatter matematikere, statistikere, IT-folk, regnskabskyndige og tilsynseksperter – har oprettet nye interne databaser, etableret workflow og udarbejdet nøgleindikatorer. Dataene skal behandles så hurtigt og præcist som muligt, så effektivitet er altafgørende. Der er indbygget en kvalitetskontrol forskellige steder i processen, da data af høj kvalitet er en forudsætning for et tilsyn af høj kvalitet.

Teamet modtager og lagrer data, som er indrapporteret fra alle banker under tilsyn. Det arbejder tæt sammen med kolleger i de nationale tilsynsmyndigheder. Derefter formidles dataene til de tilsynsførende, som takket være dataenes høje kvalitet kan opnå et nyttigt indblik i bankernes interne processer og kontrolforanstaltninger.

"Vi tager data meget alvorligt. Konsistente og sammenlignelige datasæt baner vejen for en centraliseret risikovurdering, som sikrer et tilsyn af høj kvalitet."

(Patrick Hogan, leder af sektionen Supervisory Data Services)

Lovrammen

– CRD / CRR

I det kapitalkravsdirektiv (CRD) og kapitalkravsforordningen (CRR), som har været i kraft siden marts 2014, defineres, hvilke data bankerne skal indberette til deres tilsynsmyndighed og hvor ofte. Disse rammer for kravene til tilsynsrapporteringen er desuden udmøntet i såkaldte tekniske standarder og retningslinjer, der udstedes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

EBA: Tilsynsrapportering CRD CRR
Finansiel rapportering (FinRep)

FinRep indgår i EBA's gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ændrer Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af forordning (EU) nr. 575/2013. Banker, som er underlagt IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) anvender allerede FinRep-formularerne til at indberette finansiel information i et harmoniseret format på konsolideret niveau. ECB's forordning (EU) nr. 2015/534 af 17. marts 2015 udvider dette krav til banker under SSM, der indberetter på delkonsolideret niveau eller institutniveau under IFRS og nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP).

EBA: Tilsynsrapportering
Fælles rapportering (CoRep)

CoRep er også en del af EBA's tekniske standarder for tilsyn, som ændrer Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 om institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af forordning (EU) nr. 575/2013. CoRep anvendes til indsamling af data og informationer under søjle 1 om likviditet, gearing og store eksponeringer fra banker i harmoniseret format. Formularerne anvendes til indberetning på både konsolideret og institutniveau.

EBA: Tilsynsrapportering
Whistleblowing