Administratīvā pārskatīšanas padome

Administratīvā pārskatīšanas padome veic ECB uzraudzības lēmumu neatkarīgu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, nodrošinot šādu lēmumu atbilstību noteikumiem un procedūrām.

Administratīvu pārskatīšanu var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi.

Norādījumi par pārskatīšanas izmaksām

Aicinājums izteikt interesi

Pagarināts pieteikšanās termiņš Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa amatam

ECB paziņo, ka līdz 2019. gada 28. jūnijam pagarināts termiņš uzaicinājumam ārējiem ekspertiem iesniegt pieteikumus iecelšanai Eiropas Centrālās bankas Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa amatā (Frankfurtē pie Mainas, Vācijā). Uzaicinājums tika publicēts “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” 2019. gada 16. maijā.


ECB Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļa amatam meklē ekspertu ar nevainojamu reputāciju, kurš var apliecināt pietiekami augsta līmeņa atbilstīgas zināšanas un darba pieredzi. Piemērotus kandidātus lūdzam izteikt interesi vēlākais līdz 2019. gada 28. jūnijam.

Sastāvs

Piecus locekļus un divus vietniekus ieceļ uz piecu gadu termiņu, ko var pagarināt. Viņiem ir profesionāla uzraudzības pieredze un atbilstošas zināšanas banku darbības jomā, taču viņi nevar būt ECB, valsts uzraudzības iestāžu vai jebkuras valsts vai ES iestādes vai institūcijas darbinieki.

Locekļi
Priekšsēdētājs Žans Pols Redojēns (Jean-Paul Redouin)
Priekšsēdētāja vietniece Končeta Brescia Morra (Concetta Brescia Morra)
Loceklis F. Havjers Aristegi Jaņezs (F. Javier Arístegui Yáñez)
Loceklis Andrē Kamilleri (André Camilleri)
Loceklis Edgars Maisters (Edgar Meister)
Vietnieki
Vietnieks Renē Smitss (René Smits)
Vietnieks Ivans Šramko (Ivan Šramko)

Publiskās saistību deklarācijas un publiskās interešu deklarācijas (tikai angļu valodā)

Mediācijas grupa

Lai nodrošinātu monetārās politikas funkciju un uzraudzības uzdevumu nošķirtību, Mediācijas grupa risina viedokļu atšķirības par Padomes iebildumiem saistībā ar Uzraudzības valdes sagatavotajiem lēmumu projektiem.

Sastāvs

Mediācijas grupas sastāvā ir viens loceklis no katras iesaistītās valsts, ko izvēlas no Padomes un Uzraudzības valdes locekļu vidus.